Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

17.2. studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija;
 

Studiju programmas saturs atbilst prasībām profesionālajām bakalaura studiju programmām, kuras noteiktas MK noteikumi Nr.512 (26.08.2014.) “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Studiju programmas saturs veidots saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijā 27.02.2004. (rīkojums Nr. 116) apstiprinātā skolotāja profesijas standarta (reģistrācijas Nr. PS0238) prasībām, ņemot vērā standartā noteiktās specifiskās prasmes profesijā Speciālās izglītības skolotājam; Speciālā skolotāja darba paraugnoteikumus (IZM rīkojums Nr. 145 2004. gada 9. martā).

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu