Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs"

II. Studiju programmas raksturojums

17.2. studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija;
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Sociālais pedagogs” satura atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam

MK noteikumi Nr.512 (26.08.2014.)

«Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās

 izglītības valsts standartu»

Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības

 bakalaura studiju programma «Sociālais

pedagogs»

Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu

Profesionālās bakalaura

programmas apjoms

160 KP

Bakalaura programmas obligāto saturu veido:

 

 

vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 kredītpunkti:

humanitāro un sociālo zinātņu, tai skaitā pedagoģijas,

psiholoģijas un biznesa ekonomikas, teorētiskie kursi

 

studiju kursi, kas attīsta  sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas

Vispārizglītojošie studiju kursi:

 

Humanitāro zinātņu kursu  bloks

Filozofijas pamati, Ētika un Estētika,

Vispārīgā psiholoģija, Vispārīgā   pedagoģija, Izglītības filozofija

 

Sociālo  zinātņu  kursu  bloks

Ekonomikas pamati, Praktiskā 

svešvaloda, Tiesību  zinātņu pamati

Civilā un darba aizsardzība

20 KP

 

 

10KP

 

 

 

 

 

10KP

nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju

kursi, kuru apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti;

Nozares teorētiskie pamatkursi

Pedagoģijas, psiholoģijas teorijas

un sociālās politikas kursu bloks

Zinātniski pētnieciskās darbības sociālpedagoģijā kursu bloks

 

36KP

30KP

 

6KP

nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms

 ir vismaz 60 kredītpunkti;

Nozares profesionālās specializācijas kursi

Sociālpedagoģiskais  darbs

Sociālpedagoģiskā  palīdzība  un 

atbalsts

 

60KP

 

45KP

15KP

izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;

Izvēles kursi

6KP

prakse, kuras apjoms ir vismaz 20 kredītpunkti;

Prakse

 

26KP

Bakalaura programmas apguves laikā studējošais izstrādā

 un aizstāv vismaz trīs studiju darbus

Studiju darbi  (3)

 

9KP

valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana un

 kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunkti.

Diplomdarba izstrāde un

aizstāvēšana

 

12KP

zināšanas, prasmes un kompetence civilajā aizsardzībā

 saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par minimālajām prasībām civilās aizsardzības kursa saturam un

nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam;

Civilā un darba drošība

2KP

zināšanas, prasmes un kompetence vides aizsardzībā,

atbilstoši bakalaura programmas specifikai iekļaujot

jautājumus, kas attiecas uz vides izglītību, kā arī

jautājumus, kas attiecas uz izglītību ilgspējīgai attīstībai (pedagogu bakalaura programmās);

Veselības kultūra 2KP

Civilā un darba drošība 2KP

Supervīzijas sociāli pedagoģiskajā

darbā 2KP

Stresa vadīšana 2KP

8KP

profesionālas kompetences sasniegšana uzņēmējdarbībā (uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas

metodes, projektu izstrādes un vadīšanas pamati,

lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par

sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko

attiecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem).

Ekonomikas pamati 2KP

Informātika pedagoģijā 2KP

Sociālā psiholoģija 2KP

Saskarsmes psiholoģija 2KP

Sociālā politika (Modulis) 8KP

Tiesību  zinātņu  pamati 2KP

18KP

Pēc bakalaura programmas apguves piešķir profesionālo bakalaura grādu nozarē (profesionālās darbības jomā) un

piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Bakalaura grāds izglītībā

un sociālā pedagoga kvalifikācija

 

 

Studiju programmas atbilstība Sociālā pedagoga profesijas standartam

       ZINĀŠANAS

ZINĀŠANU LĪMENIS

         APGUVEI  PAREDZĒTAIS

                 STUDIJU  KURSS

 

priekšstats

izpratne

pielietošana

 

Sociālās pedagoģijas

priekšmets un

kategorija

 

X

 

Vispārīgā pedagoģija

Sociālās pedagoģijas vēsture

Pirmskolas un skolas pedagoģija

Alternatīvās izglītības teorijas

sociālpedagoģiskie aspekti

Izglītības attīstība

mūsdienu pasaulē

Psiholoģija: vispārējā, personības attīstības,

sociālā

 

 

X

Vispārīgā psiholoģija

Attīstības psiholoģija

Personības psiholoģija

Sociālā  psiholoģija

Cilvēka attīstība un

veselība

 

X

 

Attīstības psiholoģija

Veselības kultūra

Attīstības fizioloģija un  skolas higiēna

Cilvēka krīzes stāvokļi

Sociālpedagoģiskās

pētniecības metodes

 

 

X

Sociālpedagoģiskās

pētīšanas metodes

Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā

darbība pedagoģijā

Informātika pedagoģijā

Apdraudētības faktori

un to ietekme uz

indivīdu, ģimeni,

sabiedrību

 

X

 

Sociālā politika un sociālās  labklājības

sistēma Latvijā

Cilvēka krīzes stāvokļi

Ģimenes pedagoģija un psiholoģija

Sociālā pedagoga

profesionālā ētika

 

 

X

Ētika un estētika

Ievads specialitātē

Problēmas ģimenē un

to ietekme uz bērnu un

jauniešu socializācijas

procesu

 

X

 

Ievads specialitātē

Ģimenes pedagoģija un  psiholoģija

Sociālpedagoģiskais

darbs ar ģimeni

Bērnu tiesību

aizsardzības un sociālā likumdošana

 

 

X

Tiesību zinātņu pamati

Sociālās un administratīvās tiesības

Ievads specialitātē

Sociālpedagoģiskās

darbības plānošana

 

 

X

Praktiskā sociālā pedagoģija

Sociālais darbs ar gadījumu

Komandas darbs

kopīgu sociāl-

pedagoģisko mērķu

realizēšanā

 

 

X

Sociāli pedagoģiskais darbs institūcijās

Praktiskā sociālā pedagoģija

Sociālais darbs ar gadījumu

Starpinstitucionālās

sadarbības

organizācija

 

 

X

Sociāli pedagoģiskais darbs institūcijās

Praktiskā sociālā pedagoģija

Sociālais darbs ar gadījumu

Sociālpedagoģiskās

darbības kvalitāte un

tās izvērtēšana

 

 

X

Praktiskā sociālā

pedagoģija

Sadarbība ar

pašvaldībām, veicinot

ģimeņu resocializāciju

 

 

X

Sociālpedagoģiskais darbs ar ģimeni

Sociālā darba organizēšana  un vadīšana

Brīvā laika pavadīšanas

iespēju izmantošana

 

 

X

Sociālpedagoģiskā animācija

Cilvēka pašaudzināšanas  iespējas un

karjeras attīstīšana

Papīra plastika

Mūzikas terapija

Sociālā gleznošana

Brīvā laika

resocializācijas

programmu veidošana

un realizācija

 

 

X

Sociālpedagoģiskā animācija

Sociālā rehabilitācija

Ģimeņu

sociālpedagoģiskā

un juridiskā izglītošana

 

 

X

Sociālās un administratīvās tiesības

Ģimenes pedagoģija un  psiholoģija

Sociālpedagoģiskais darbs ar ģimeni

Bez ģimenes tiešas

aprūpes palikušo bērnu individuālās attīstības

procesa modelēšana

 

 

X

Praktiskā sociālā pedagoģija

Sociālpedagoģiskais darbs ar ģimeni

Preventīvā darba

realizēšana

 

 

X

Sociāli pedagoģiskā darba metodes

Deviantā uzvedība

Deviāciju veidi un to

specifiskās izpausmes

X

 

 

Deviantā uzvedība

Vardarbības psiholoģija

un sociālpedagoģiskā viktomoloģija

Darbs ar „ielas bērniem”

 

 

X

Deviantā uzvedība

Vardarbības psiholoģija un

sociālpedagoģiskā viktomoloģija

Sociāli pedagoģiskā darba metodes

Sadarbība ar

nevalstiskajām

organizācijām

 

 

X

Ievads specialitātē

Praktiskā sociālā pedagoģija

Sociālā darba organizēšana  un vadīšana

Sociālpedagoģiskā

darbība vispārējās,

speciālās un

arodizglītības iestādēs

 

 

X

Sociāli pedagoģiskais darbs institūcijās

Ievads specialitātē

Sociālpedagoģiskā

darbība bērnu un bez

vecāku aizgādības

palikušo bērnu sociālās

aprūpes un

rehabilitācijas

institūcijās, grupu mājās (dzīvokļos)

 

 

X

Sociāli pedagoģiskais darbs institūcijās

Sociālā rehabilitācija

Ievads specialitātē

Vardarbības psiholoģija un

sociālpedagoģiskā viktomoloģija

Sociālpedagoģiskā

darbība labklājības un veselības sistēmas

institūcijās

 

 

X

Sociāli pedagoģiskais darbs institūcijās

Sociālā darba organizēšana  un vadīšana

Ievads specialitātē

Sociālpedagoģiskā

darbība iekšlietu un

tieslietu iestādēs

 

 

X

Sociāli pedagoģiskais darbs institūcijās

Ievads specialitātē

Vardarbības psiholoģija un

sociālpedagoģiskā viktomoloģija

Sociālpedagoģiskās

darbības metodes, to kvalitatīva pielietošana

 

 

X

Sociāli pedagoģiskā

darba metodes

Bērnu un jauniešu grupu veidošanās un attīstības tendences

 

X

 

Sociālā psiholoģija

Deviantā uzvedība

Darbs ar bērnu un

vecāku grupām: principi, metodes

 

 

X

Sociālpedagoģiskais darbs ar ģimeni

Dažādu terapeitisko elementu izmantošana

sociālā pedagoga darbā

Starpprofesionāļu

komandas darbs, tā

vadīšana, līdzdarbošanās

 

 

X

Praktiskā sociālā pedagoģija

Sociālais darbs ar gadījumu

Profesionālā darba

specifika ar bērniem ar speciālām vajadzībām

 

X

 

Bērns ar attīstības traucējumiem sociālpedagoģiskajā aspektā

Bērns kā sociālā

pedagoga klients

 

 

X

Ievads specialitātē

Cilvēka krīzes stāvokļi

Sociālā pedagoga

tālākizglītība un

profesionālā pilnveide,

tās plānošana un

realizācija

 

 

X

Stresa vadīšana

Supervīzijas sociāli pedagoģiskajā darbā

Cilvēka pašaudzināšanas  iespējas un

karjeras attīstīšana

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu