Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

10. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi.
 

Studiju programma

Iegūstamais grāds/ grāds un profesionālā kvalifikācija

Studiju programmas mērķi

Studiju programmas uzdevumi

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”

Profesionālā bakalaura grāds izglītībā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija

 Sagatavojot izglītības zinātņu teorijās, savā nozarē un kvalifikācijā kompetentus, reģionam un Latvijas izglītības sistēmai nepieciešamus augsti kvalificētus un sadarbībā ar darba devējiem profesionālās pamatiemaņas apguvušus speciālās izglītības skolotājus, kas strādātu reģionālās izglītības un audzināšanas iestādēs ar izglītojamiem, kuriem ir attīstības traucējumi, veicot viņu attīstības traucējumu korekciju, audzinot viņus par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, spējīgiem patstāvīgi iekļauties sabiedriskajā un darba dzīvē; kas spētu plānot, īstenot un izvērtēt pedagoģiskās norises un būtu orientēti uz mūžizglītību un profesionālu pilnveidi

 

 • nodrošināt studentiem iespējas iegūt kvalitatīvu profesionālo augstāko izglītību pilna un nepilna laika studiju formā, apgūstot akadēmiskās un profesionālās zināšanas, prasmes, iemaņas un jaunrades pieredzi;
 • radīt apstākļus studējošā pedagoģiskā darba prasmju un iemaņu attīstībai:
  • nodrošinot praktiķu ar lielu praktiskā darba pieredzi katrā specializācijā iesaisti programmas realizācijā,
  • nodrošinot iespējas iegūto zināšanu un prasmju aprobācijai,
  • radot iespējas plānot, organizēt un izvērtēt pedagoģisko darbību,
 • radīt iespējas īstenot pedagoģisko mijiedarbību, sadarbību ar skolēniem, vecākiem, pedagogiem un sabiedrību ar izvēlēto specializāciju saistītās izglītības iestādēs pedagoģiskās prakses laikā;
 • attīstīt un pilnveidot studentu pētnieciskā darba iemaņas un prasmes pedagoģijā un ar izvēlēto specializāciju saistītā pedagoģijas apakšnozarē; 
 • organizēt mērķtiecīgu studējošo patstāvīgo darbu studijās, veidojot pašizglītības vajadzības un sekmējot tālākās studijas un mūžizglītību;
 • attīstīt prasmes saskatīt, analizēt, formulēt problēmas izglītības procesā, atrast un ieteikt to risinājuma iespējas

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.