Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

II. Studiju programmas raksturojums

10. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi.
 

Studiju programma

Iegūstamais grāds/ grāds un profesionālā kvalifikācija

Studiju programmas mērķi

Studiju programmas uzdevumi

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

Profesionālā bakalaura grāds izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikācija

 Sagatavot augsti kvalificētus sociālos pedagogus Latgales reģionam, kas strādātu izglītības un audzināšanas iestādēs ar bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm, nodrošinot socializācijas procesa veiksmīgāku norisi, tiesību aizsardzību un būtu orientēti uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi

 

  • nodrošināt studējošiem zināšanu apguvi un izpratnes attīstību pedagoģijā, psiholoģijā, sociālpedagoģiskā darba metodikā un pedagoģijas saskarzinātnēs;
  • radīt apstākļus studentiem apgūt sociālpsiholoģisko problēmu identificēšanas un sociālpedagoģiskās palīdzības sniegšanas metodikas un tehnoloģijas bērniem, jauniešiem, viņu ģimenēm, marģinālo grupu pārstāvjiem;
  • attīstīt prasmes veikt sociālā pedagoga funkcijas jebkura veida izglītības un bērnu aprūpes iestādēs, pašvaldību institūcijās u.c. atbilstoši profesijas standartam;
  • veidot prasmes izvērtēt sabiedrības sociālos procesus un piedāvāt konstruktīvus priekšlikumus skolām, pašvaldībām un valdībai bērnu un jauniešu sociālo problēmu un brīvā laika organizācijas uzlabošanai;
  • pilnveidot studentiem pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, palīdzēt studentiem attīstīt pedagoģisko problēmu zinātniskās izpētes prasmi, analizēt un novērtēt pedagoģisko procesu, rosinot pētnieciski analītiskai darbībai sociālpedagoģisko procesu jomā;
  • veicināt  studentu  radošas, atbildīgas personības attīstību, kas sekmētu viņu  pašizglītības vajadzību veidošanos, sekmētu tālākās studijas un mūžizglītību

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.