Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

10. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā kvalifikācija, mērķi un uzdevumi.
 

Studiju programma

Iegūstamais grāds/ grāds un profesionālā kvalifikācija

Studiju programmas mērķi

Studiju programmas uzdevumi

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”

Profesionālā bakalaura grāds izglītībā un pamatizglītības pirmā posma skolotāja ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā kvalifikācija; vai svešvalodas (angļu un vācu) skolotāja kvalifikācija; vai svešvalodas (angļu vai vācu) skolotāja kvalifikācija; vai ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja kvalifikācija; vai mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotāja kvalifikācija; vai latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija; vai vēstures un sociālo zinību skolotāja kvalifikācija

 

sagatavot izglītības zinātņu  teorijās un savā nozarē kompetentus un sadarbībā ar darba devējiem profesionālas pamatiemaņas apguvušus skolotājus, kas spēj plānot, īstenot un izvērtēt pedagoģisko darbību un ir  orientēti uz mūžizglītību un profesionālo pilnveidi.

 

  • nodrošināt studējošajiem zināšanu apguvi un izpratnes attīstību pedagoģijā, psiholoģijā, mācību priekšmetu saturā, metodikās un pedagoģijas saskarzinātnēs;
  • veidot studējošajiem prasmes plānot, organizēt un izvērtēt pedagoģisko darbību, īstenot pedagoģisko mijiedarbību, sadarbību ar skolēniem, viņu vecākiem, citiem pedagogiem un sabiedrību;
  • attīstīt studējošo pedagoģiskā darba prasmes un iemaņas, nodrošināt iespējas apgūto zināšanu un prasmju aprobācijai pedagoģiskajā praksē;
  • attīstīt studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes pedagoģijas nozarē, veicot patstāvīgus pētījumus pedagoģijā un metodikās;
  • sekmēt mērķtiecīgu studējošo patstāvīgo darbību studijās, veidot izpratni par cilvēka attīstību un tās vienotību ar sociālo un dabas vidi, veicināt pašu studējošo inovatīvas un radošas personības attīstību darbam demokrātiskas un humānas skolas apstākļos;
  • attīstīt spējas formulēt un analizēt problēmas izglītībā un pedagogu darbībā, pieņemt argumentētus lēmumus problēmu risinājumos, patstāvīgi virzīt tālāku savas kompetences pilnveidi.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.