Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

6.3. studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas resursu) un materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība apgūstamo profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
   

Bibliotēkas resursi.

RTA Bibliotēka atrodas Atbrīvošanas alejā 115 k-4 korpusā. 2016.gadā RTA bibliotēka atkārtoti tika akreditēta kā vietējas nozīmes bibliotēka. 

Bibliotēkas krājums atbilst RTA studiju programmām un virzieniem. Regulāri tiek iepirkta jaunākā atbilstošo nozaru literatūra, lielākā daļa komplektēšanai paredzētā finansējuma tiek izmantota nozaru grāmatām angļu valodā. Atbilstoši Literatūras nodrošinājuma kārtības noteikumiem bibliotēkā regulāri tiek iesniegti grāmatu pieprasījumu saraksti. Lai šis process tiktu atvieglots, tika izveidota Grāmatu pieprasījuma veidlapa, kura ir pieejama arī elektroniski bibliotēkas mājas lapā. Būtisku papildinājumu krājuma komplektēšanā dod projektos iepirktās vai izdotās grāmatas. Par Datu bāzu abonēšanu lemj Zinātnes Padomes sēdē, iepriekš iepazīstoties ar Datu bāzu abonēšanas cenu piedāvājumu un iepriekšējo periodu izmantošanas statistiku. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi.

Bibliotēka saviem lietotājiem 2017./2018. studiju gadā piedāvāja sekojošās datu bāzes: iFinanses, iTiesības, Latvijas Standartu bibliotēka, EBSCO, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, ASTM Compass kolekcija, LNB Digitālā kolekcija. Izmantojām arī datu bāzu izmēģinājumus: 2017./ 2018. studiju gadā – 7. Dažas datu bāzes var izmantot arī attālināti.

EBSCO datu bāzes 2017./ 2018. st. g. izmantošanas statistika – 20700 sesijas, 80292 meklējumi, atvērti 5452 pilnie teksti.

ScienceDirect datu bāzē 2017.g. bija 2987 kopējie meklējumi un izmantoti 4707 pilnie teksti. Scopus datu bāzē 2017.g. bija 1332 kopējie meklējumi un kopējās pieslēgšanās sesijas 569. Attālinātai pieejai ScienceDirect un Scopus datu bāzei 2017./2018. studiju gadā lasītavā piereģistrējās 107 jauni lietotāji.

Papildus Elektroniskajam katalogam bibliotēka veido RTA Docētāju darbu datu bāzi, kurā ir 1915 ieraksti. Docētāju darbu datu bāzē bibliogrāfiskie ieraksti tiek papildināti ar hipersaitēm uz journals.ru.lv, kas ir RTA zinātnisko rakstu pilntekstu datu bāze. Lai studējošie patstāvīgi ātrāk varētu atrast informāciju, bibliotēkas mājas lapā   ir izveidota sadaļa e-resursi, kur ir apkopotas dažādas hipersaites ar pieeju datu bāzēm, RTA un citu augstskolu zinātniskajiem rakstiem, brīvpieejas resursiem. Pārskatu par RTA bibliotēkas krājuma struktūru skat 6.3.1.tabulā. 

                                                                                                                                                           6.3.1.tab. RTA bibliotēkas krājuma struktūra

 

2013

2014

2015

2016

2017

Grāmatas

52827

49921

50069

50978

51321

Seriālizdevumi 

9369

8721

9203

3594

3264

Audiovizuālie dokumenti 

99

80

105

62

61

Pārējie dokumenti 

407

410

418

273

281

Bibliotēkas struktūru veido lasītava, mācību un nozaru literatūras abonements, krājuma veidošanas un kataloģizācijas sektors, bibliogrāfijas un informācijas sektors. 

Bibliotēkas darba laiks ir atbilstošs studējošo vajadzībām un nodrošina pieejamību informatīvajiem resursiem. Bibliotēkas darba laiki katra studiju gada sākumā tiek pārskatīti, ņemot vērā fakultāšu pieprasījumu un reālo lietotāju apmeklējumu statistiku pa dienām un stundām. 2 reizes mēnesī bibliotēka lietotājiem ir pieejama sestdienās. Bibliotēka ir pieejama personām ar kustību traucējumiem. Bibliotekas telpu raksturojumu skatīt 6.3.2.tabulā. 

 

6.3.2.tab. Telpu platība, piemērotība pastāvīgam studiju un pētniecības darbam

Bibliotēkas telpas

Stāvoklis

Piezīmes, komentāri

Telpu kopējā platība (m2)

459

Strādājot lasītavā, var izmantot lasītavas datorus vai nākt ar saviem datoriem un pieslēgties Wi-fi tīklam.

Lasītāju apkalpošanas telpas(m2)

418.8

Lasītāju darba vietu skaits bibliotēkā

39

Telpu tehniskais stāvoklis (labs, apmierinošs, nepieciešams remonts, avārijas stāvoklī)

labs

Kad pēdējo reizi ir veikta rekonstrukcija, kapitālais vai kārtējais kosmētiskais remonts

Ēka uzcelta 2014.gadā

 

 Bibliotēkā ir divas individuālā darba telpas, kur studenti var netraucēti strādāt. Lasītavā ir iekārtots atpūtas stūrītis ar pufiem.

RTA bibliotēka nodrošina visus tradicionālos pakalpojumus, tai skaitā arī e-vidē. Elektroniskais katalogs atspoguļo informāciju par visām bibliotēkas krājumā esošajām grāmatām un žurnāliem.

Lai sniegtu kvalitatīvu atbalstu RTA izglītības un zinātnes procesam, tiek pievērsta īpaša uzmanība lietotāju informētībai, nodrošinot plašākas iespējas e-resursu meklēšanā un informācijas izguvē,  izglītojot un konsultējot lietotājus informācijpratībā.

  • 2017./2018. st. gadā notika 7 ievadnodarbības par bibliotēku un tās piedāvātajiem pakalpojumiem 1. kursa studentiem – kopā 47 dalībnieki tika iepazīstināti ar bibliotēkas elektronisko katalogu un informācijas meklēšanu RTA pieejamās datu bāzēs.
  • Lasītavā tika sniegtas 72 individuālas konsultācijas/apmācības par e-resursiem, to izmantošanu un reģistrēšanos attālinātai pieejai datu bāzēm.
  • Grupai (10 dalībnieki) notika praktiska nodarbība, iepazīstoties ar patentinformācijas meklēšanas iespējām, informācijas meklēšanu datubāzē Espacenet.
  • Bibliotēkas darbinieki pastāvīgi nodrošina palīdzību lietotājiem informācijas meklēšanā un uzziņas. Pārskata periodā sniegtas 1754 uzziņas.

Bibliotēka rīko tematiskās un foto izstādes, kā arī RTA mācībspēku personālizstādes.

2017./2018. studiju gadā notikušie pasākumi:

Iesaistoties Zinātnieku nakts pasākumos, bibliotēkā notika animācijas filmu kinoseansi un viktorīnas un radošās aktivitātes “Lielo ideju jaunais meistars”.

Septembra sākumā notika Dzejas dienām veltīts pasākums, kura laikā tika atklāta Betijas Bergas mākslas darbu izstāde “Paceļos spārnu galos”, dzejas lasījumi, grāmatu izstāde “Iepazīsti latgaliešu dzejnieku daiļradi” un sarunas par un ap dzeju.

Sadarbībā ar Latvijas Universitāti bibliotēkā varēja aplūkot ceļojošo foto un interaktīvo izstādi “Purvā no -30”.

Ziemas spelgonī mūs priecēja mākslinieces Vēsmas Ušpeles kolorītās gleznas un melnā māla keramikas trauki.

Bibliotēkas telpās varējām skatīt arī jaunās mākslinieces Aigas Pučītes mākslas darbus izstādē “Čuk”.

Studiju gada noslēgumā varējām apskatīt un izsmaržot daļu no Anneles Slišānes tekstilmākslas darbu projekta #100 deči Latvijai. Tekstilmākslas projekts #100deči Latvijai tapa kā unikāla, personīga dāvana Latvijai simtgadē, īstenojot svinību pamatideju „Es esmu Latvija”, tā par izstādē eksponētajiem darbiem stāstīja māksliniece Annele Slišāne.

Ar mērķi veicināt RTA bibliotēkas un RTA akadēmiskā personāla/ pētnieku sadarbību bibliotēkas krājuma attīstībai, laika posmā no 30.04.2018. – 31.05.2018. tika veikta RTA akadēmiskā personāla aptauja. Aptaujas anketas tika izsūtītas visiem RTA darbiniekiem. Tika saņemtas 27 aizpildītas anketas. Atbildējušie lielākā daļa bija aktīvie bibliotēkas lietotāji, kuri lasa gan iespiestās, gan elektroniskās grāmatas. Respondenti atbalsta e-grāmatu kolekciju abonēšanu ar nosacījumu, ka platforma ir derīga vairākām studiju programmām un vairākiem studiju kursiem par pieņemamu samaksu.

Bibliotēkā pieejamās literatūras apjomu  studiju virziena īstenošanai skatīt 6.3.3.tabulā.

 

                                                                                                                           6.3.3.tab. Bibliotēkā pieejamās literatūra studiju virziena īstenošanai

UDK indekss, nozare

eksemplāru skaits

nosaukumu skaits

008 Civilizācija. Kultūra. Progress

712

280

303 Sabiedrisko zinātņu metodes

94

33

31 Demogrāfija. Socioloģija. Statistika

2805

1618

36 Sociālais nodrošinājums un sociālā palīdzība

778

232

37 Izglītība

6487

2095

5 Dabas zinātnes

7658

1845

6 Eksaktās zinātnes

10917

3815

61 Medicīna

904

476

7 Māksla

2427

1559

74 Zīmēšana un rasēšana. Dekoratīvā un lietišķā māksla. Daiļamatniecība. Dizains. Interjers

528

274

81 Valodniecība. Lingvistika

6963

2498

82.0 Literatūrzinātne

1997

1052

9 Ģeogrāfija. Vēsture

5803

2937

 

Studiju virziena materiāli tehniskais nodrošinājums

Programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nepārtraukti atjaunota un pilnveidota. Pašlaik izmantojamajās auditorijās ir veikti remonti, tās aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm un tehnisko aprīkojumu, t.s. multimediju aparatūru, kas ļauj docētājiem lekcijās izmantot sociālo mediju tiešsaistes materiālus, studējošajiem prezentēt savus pētījumus multimediju prezentācijās.

Studiju programmas realizēšanai tiek izmantotas auditorijas ar portatīvajiem vai stacionārajiem datoriem, un projekcijas aparātiem. Fakultātes telpās un studentu dienesta viesnīcā ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. Studiju process tiek organizēts arī Informācijas tehnoloģiju pētnieciskajā centrā ar platību 934 m2, no kuriem – 250m2 ir datorzāles. ITC ir moderni aprīkotas telpas, kur ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. 

RTA ir dienesta viesnīcas Rēzeknē Maskavas ielā 22. To izmanto studējošie, t.s. ārzemju studējošie, un viesdocētāji. Ārzemju studenti var izmantot visus pakalpojumus, kas ir vietējo studentu rīcībā. Viesdocētājiem fakultātē tiek piešķirtas darba telpas, kas aprīkotas ar datortehniku un internetu.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.