Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

6.2. studiju virzienā iesaistītā augstskolas akadēmiskā personāla kvalifikācija, tā atbilstība studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanai;
   

Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” strādā pieredzējuši un kvalificēti mācībspēki gan no Izglītības, valodu un dizaina fakultātes, gan no citām RTA fakultātēm. Studiju kursu īstenošanā piedalās gan vēlētais akadēmiskais personāls, gan viesdocētāji. Viesdocētāju statusā ir piesaistīti pedagoģi kā profesionālās jomas speciālisti no izglītības iestādēm, deju kopu vadītāji, kora diriģents. Mācībspēki vada studiju kursus, kuri atbilst viņu profesionālajai kvalifikācijai. Docētāju kvalifikācija atbilst attiecīgā studiju kursa specifikai un fakultāšu, kurās viņi strādā, mērķiem, uzdevumiem, darbības virzieniem. Docētāju zinātnisko pētījumu tēmas atbilst vadītajiem studiju kursiem un ir pakārtotas attiecīgo zinātnisko centru vai institūtu zinātnisko pētījumu virzieniem.  2017./2018.st.g. būtiskas docētāju sastāva izmaiņas studiju virzienā nav notikušas. 

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.