Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

4. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze.
   

Studiju virziena izvērtējuma procesā ir veikta SVID analīzes izstrāde (skat. 4.1.tabulu).

4.1.tabula

Studiju virziena SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses
 • Valsts tautsaimniecībai nepieciešamas studiju programmas.
 • Studiju programmu realizēšanai izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums reģiona centrā, tuvu reģionā dzīvojošo studentu dzīves vietām.
 • Profesionālo programmu saturs atbilst attiecīgajiem profesiju standartiem, kā arī programmu saturs ir saskaņots ar profesionālās vai akadēmiskās augstākās izglītības valsts standartiem.
 • Programmas realizē kvalificēts, pieredzējs akadēmiskais personāls, t.s. 8 LZP eksperti pedagoģijā/ izglītības zinātnēs un 1 LZP eksperts informācijas tehnoloģijās, 2 – ekonomikā, 1 –veselības un sporta zinātnēs. Programmu realizācijā tiek iesaistīti doktori – RTA doktora programmas „Pedagoģija” absolventi.
 • Akadēmiskais personāls aktīvi pilnveido profesionālo kvalifikāciju vadot un īstenojot vietējos un starptautiskos projektus, piedaloties akadēmiskā personāla apmaiņas programmās.
 • Potenciālajiem studentiem ir izvēles iespējas, studēt pilna laika klātienes vai nepilna laika neklātienes studijās.
 • Studējošie izmanto apmaiņas programmu iespējas studijām un prakses veikšanai ārzemju partneraugstskolās un iestādēs.
 • Labs, uz sadarbību vērsts, kontakts ar reģiona izglītības iestādēm, sociālās palīdzības institūcijām,  Nodarbinātības valsts aģentūru u.c. iestādēm.
 • Izveidota laba sadarbība ar Rēzeknes vispārizglītojošajām skolām studējošo pedagoģisko prakšu īstenošanai.
 • Sadarbība kopējos ES projektos ar Latvijas un Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo pedagogus.
 • Studiju virziens nodrošina studijas visos līmeņos – bakalaura, maģistra un doktora.
 • Zinātniskā darba rezultātu publicitāti nodrošina vairāki regulārie zinātniskie izdevumi, kas iekļauti starptautiskajās datu bāzēs, kā arī zinātniskās monogrāfijas un studentu zinātnisko rakstu krājums.
 • Akadēmiskais personāls strādā zinātnisko konferenču orgkomitejās, zinātnisko izdevumu redkolēģijās.
 • Akadēmiskais personāls un visu līmeņu studiju programmu studējošie iesaistās  starpdisciplināru zinātnisko pētījumu īstenošanā.
 • Uzsākts, bet nav pilnībā izveidots e-studiju modelis studiju programmu apguvei.
 • Studiju programmas vēl pilnībā nenodrošina izglītības iespējas ārvalstu studentiem svešvalodā.
 • Nepietiekami aktīvi virziena docētāji izstrādā mācību līdzekļus.
 • Daļai virzienā strādājošu docētāju nav pietiekami augstas svešvalodu prasmes.
Iespējas Draudi
 • Veicināt akadēmiskā personāla stažēšanos, nodrošinot teorijas un prakses vienotību, ārzemju pieredzes efektīvu izmantošanu studiju procesā.
 • Nepārtraukti papildināt mācībspēku kompetenci konferencēs, semināros, projektu darbā u.c.
 • Paaugstināt docētāju zinātnisko, didaktisko kapacitāti.
 • Turpināt sadarbību ar citām Latvijas un ārzemju augstskolām, veidojot kopīgas studiju programmas.
 • Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunāko literatūru, t.s., ar RTA docētāju mācību līdzekļiem.
 • Motivēt studentus aktīvi iesaistīties pētnieciskajā darbā.
 • Intensīvāk piesaistīt ārzemju studentus ERASMUS+ apmaiņas programmā.
 • Atsevišķas studiju programmas pārveidot īstenošanai angļu valodā un piesaistīt studijām ārzemju studentus.
 • Valsts budžeta vietu samazināšana izglītības virziena studiju programmās.
 • Studentu zema maksātspēja studijām maksas grupās.
 • Konkurences saasināšanās studiju programmās augstskolās sakarā ar negatīvajiem demogrāfiskajiem rādītājiem valstī.

Veiktais darbs 2016./2017.st.g., lai uzlabotu vājās puses, izmantotu iespējas un izvairītos no saskatītajiem draudiem studiju virziena darbībā:

 • studiju kursu kalendārie plāni tiek ievietoti RTA e-studiju vietnē (ekursi.rta.lv), studējošajiem pastāv iespējas iepazīties ar tiem un katru gadu tiek papildināts izstrādāto ekursu klāsts;
 • izglītības iespējas ārvalstu studējošajiem ir nodrošinātas profesionālā maģistra studiju programmā "Karjeras konsultants"  un doktora studiju programmā "Pedagoģija", doktora studiju programmā studē 4 ārvalstu studējošie;
 • ir izstrādāti docenta Ē.Kalvāna mācību līdzekļi "Attīstības psiholoģija" un "Mūsdienu personības teorijas";
 • RTA docētāji studiju gada garumā pilnveidoja angļu valodas prasmes ASV Fulbraita stipendiātes vadībā;
 • 2017.gada jūnijā grupa docētāju pilnveidoja angļu valodas prasmes valodu kursos Valensijā (Spānija);
 • ārzemju pieredzes apguve tika īstenota akadēmiskajam personālam piedaloties starptautisko projektu konferencēs un semināros (piemēram, projekta "Escalade" seminārs Romā; projekta IMEP seminārs Londonā un konference Buhārā);
 • studiju virziena vēlētie docētāji kā pētnieki vai vadošie pētnieki ir iesaistīti Reģionālistikas zinātniskā institūta darbā;
 • maģistra programmu septiņi studējošie tika iesaistīti zinātniskajā darbā Reģionālistikas zinātniskajā institūtā;
 • akadēmiskā personāla attīstības motivācijai ir izstrādāta un tiek īstenota akadēmiskā personāla novērtēšanas sistēma gan docētājiem, gan zinātniekiem;
 • tika īstenots darbs IZM darba grupā pie jauna pedagogu izglītības modeļa. Rezultātā ir apzināta katras augstskolas, kas īsteno pedagoģijas studijas, specializācija un turpmāk attīstāmās studiju programmas.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.