Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

3. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti.
   

Studiju virziena studiju programmas veidotas atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības likumam, Augstskolu likumam, RTA darbības un attīstības stratēģijai, RTA Satversmei, atbilstošajiem profesijas standartiem un  Ministru Kabineta Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, Ministru Kabineta Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu.

Pamatstudijas  rada iespēju iegūt profesionālā bakalaura grādu izglītībā un atbilstošu skolotāja vai sociālā pedagoga kvalifikāciju. Augstākā līmeņa studijas dod iespēju iegūt akadēmisko vai profesionālo maģistra grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Doktora studijas noslēdzas ar doktora zinātniskā grāda pedagoģijā ieguvi.

Profesionālās studiju programmas  paredzētas augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanai Latgales reģiona un Latvijas vajadzībām, ko nosaka:

 • LR Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • pedagogu kadru pēctecības skolās nodrošināšanas nepieciešamība;
 • reģiona ekonomiskie un sociālie apstākļi, kas nosaka neiespējamību iegūt pedagoga kvalifikāciju līdzīgās programmās Latvijā vai ārvalstīs.

IZM Informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā”   ir norādīts, ka pašreiz skolās strādā aptuveni 30% pedagogi pirms pensijas un pensijas vecumā, kas norāda uz to, ka tuvāko 8-10 gadu laikā būsjānotiek šīs pedagogu grupas nomaiņai.

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbības izvērtējumā Latvijā pamatojoties projekta „Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls” metodiskajos ieteikumos konstatēts profesionālu karjeras konsultantu trūkums – tikai 13% ir speciālisti ar karjeras konsultanta profesionālo kvalifikāciju. Tas norāda uz programmas absolventu potenciālo darbavietu esamību izglītības sistēmā. Pozitīvs signāls par absolventu pieprasījumu darba tirgū ir IZM dokuments „Izglītības attīstības pamatnostādņu uzdevumu plāns 2014.-2020.gadam. Plānā minēti vairāki rīcības virzieni, kuros tieši norādīts uz kvalificētu karjeras konsultantu nepieciešamību.

RTA tiek veiktas darba devēju - skolu direktoru vai direktoru vietnieku izglītības jomā, metodisko apvienību vai metodisko komisiju vadītāju  aptaujas par studiju programmā studējušo absolventu darbu skolā. Arī kvalifikācijas prakšu laikā skolotāji – prakšu vadītāji un skolu administrāciju pārstāvji  vērtē studiju programmā studējošo   didaktisko sagatavotību, mācību  metožu un paņēmienu daudzveidīgo pielietojumu, profesionālo kompetenci. Par pozitīvākajiem studiju programmas apguves rādītājiem darba devēji uzskata: 

 • absolventu ieinteresētību pedagoģiskajā darbā;
 • studijās apgūtā pielietošanā praktiskajā darbā;
 • spējas pielietot savas zināšanas pedagoģijā, mācību priekšmeta metodikā;
 • spējas īstenot daudzveidīgu pedagoģisku tehnoloģiju pielietošanu mācību darbā;
 • spējas uzņemties iniciatīvu, piedāvāt radošus risinājumus pedagoģiskajā/sociālpedagoģiskajā darbā;
 • bērnu un jauniešu vecumposmiem raksturīgo iezīmju izpratni;
 • spējas veikt atsevišķu audzēkņu un klases kolektīva izpēti un pētījuma rezultātus izmantot tālākajā pedagoģiskajā darbā;
 • sagatavotību darbam ar bērniem un jauniešiem ārpusklases darbā, labas organizatora prasmes pasākumu veidošanā;
 • savas profesionalitātes pilnveides nepieciešamības apzināšanos.

     

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.