Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

2. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās attīstības pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts attīstības prioritāšu viedokļa.
   

Studiju virzienam atbilstošās studiju programmas:

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Skolotājs”;

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”;

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”;

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Reliģijas pedagoģija”;

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”;

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”;

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”;

Doktora studiju programma “Pedagoģija”.

Studiju programmu savstarpējā sasaiste un sadarbība ar Latvijas un ārvalstu institūcijām ir redzama studiju virziena īstenošanas un sadarbības shēmā (2.1.tabula).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.1.tabula

 

                                                                                                   Studiju virziena „ Izglītība, pedagoģija un sports” īstenošanas un sadarbības shēma

 

 

Studiju virziena attīstība

 

Sadarbība (partneri)

Akadēmiskā

Profesionālā

Skolas pedagoģija

Nozaru pedagoģija

Sociālā pedagoģija

Latvijā

ārvalstīs

LKI 8.līm.

 

Doktora SP “Pedagoģija”

LU;

DU;

LiepU;

LLU ;

LSPA

Šauļu Universitāte;

Klaipēdas Universitāte

Madrides Universitāte;

Udines Universitāte;

Dortmundes Universitāte;

Oldenburgas Universitāte

LR IZM Valsts izglītības satura centrs;

Latgales pilsētu un novadu izglītības pārvaldes;

Sociālās palīdzības dienesti

LKI 7.līm.

AMSP “Pedagoģija”

PSP “Reliģijas pedagoģija”

PMSP “Speciālā pedagoģija”

PMSP “Karjeras konsultants”

LU;

DU;

LiepU;

LLU

Šauļu Universitāte;

Klaipēdas Universitāte

Agderas Universitāte;

Reikjavikas Universitāte;

Ģentes Augstskola;

Lodzas Human.un Ekon. Akadēmija;

Maskavas Korekcijas pedagoģijas institūts;

Pleskavas Valsts Universitāte

 

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija ;

Rēzeknes logopēdiskā internātpamatsk.;

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskola- attīstības centrs;

Aleksandrovas speciālā internātpamatskola;

Latvijas speciālo pedagogu asociācija

Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diacēze; Rēzeknes Katoļu vidusskola;

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts;

LR Kristīgās mācības skolotāju asociācija ;

Nodarbinātības Valsts aģentūra

LKI 6.līm.

PBSP “Skolotājs”

PBSP “Speciālās izglītības skolotājs”

PBSP “Sociālais pedagogs”

LU;

DU;

LiepU

Šauļu Universitāte;

Poznaņas Universitāte;

Vroclavas Universitāte;

Utenas Lietišķo zinātņu universitāte;

Viļņas Lietišķo zinātņu universitāte;

Lietuvas Pedagoģiskā universitāte;

Abant Izzet Baysal universitāte;

Ondokuz Mayis universitāte;

Pammukale Universitāte;

Adiyaman Universitāte

Rēzeknes sākumskola; 2.,3.,5., 6.vsk.; Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija; Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija; Ludzas pils.ģimnāzija;

Rēzeknes internātpamatskola- attīstības centrs;

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskola- attīstības centrs;

Aleksandrovas speciālā internātpamatskola;

LR Sociālo pedagogu federācija;

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs; “Zeimuļs”; Rēzeknes bērnu patversme;

Latvijas speciālo pedagogu asociācija

 

Vidējā izglītība

 

 

 

 Studiju virziena programmu specifika redzama 2.2.tabulā.

2.2.tabula

Studiju virziena programmu specifika

N.p.k.

RTA studiju programma

Augstskolas ar līdzīgām programmām

RTA studiju programmu specifika

1.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”

LU

DU

LiepU

-“lietussarga programma” ar dažādām kvalifikācijām;

-sadarbība studijās, pētniecībā un radošajā darbībā ar citiem RTA studiju virzieniem;

-iespēja studijās izmantot RTA inženierzinātņu laboratorijas, interjera dizaina, šūšanas un vizuālās mākslas mācību darbnīcas;

-aktīvs zinātniskais darbs valodniecībā, literatūrzinātnē, valodu metodoloģijā;

-inovatīvu projektu īstenošana valsts un starptautiskajā līmenī;

-programmā valodu jomā iekļauta latgalistika, novadmācības studijas;

-iespējas apgūt tulkošanas tehnoloģijas, sadarbībā ar studiju virziena „Tulkošana” docētājiem, strādāt pie valodu korpusu veidošanas sadarbībā ar studiju virziena „Valodu un kultūras studijas” docētājiem;

-tiek apgūta iekļaujošās izglītības metodoloģija;

-pieredzējis, sabalansēts akadēmiskā personāla sastāvs – zinātņu doktori, LZP eksperti, doktoranti un profesionāļi;

-attīstīta sadarbība ar reģiona izglītības iestādēm, ārvalstu partneraugstskolām;

-regulāri tiek īstenota ERASMUS+ programmas studējošo un mācībspēku apmaiņa

2.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”

-

-programma tiek īstenota tikai RTA;

-darba devēju (izglītības pārvalžu, izglītības iestāžu) pieprasījums;

-programmā iesaistīti jauni RTA sagatavoti docētāji – zinātņu doktori speciālajā pedagoģijā;

-darbība ES projektos speciālajā pedagoģijā

3.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

LU

-zinātniskā darba attīstību veicina sadarbība ar RTA Reģionālistikas zinātnisko institūtu;

-regulāri tiek īstenota ERASMUS+ programmas studējošo un mācībspēku apmaiņa;

-sadarbība studijās un pētniecībā ar studiju virzienu „Sociālā labklājība”

4.

Profesionālā maģistra studiju programma “Speciālā pedagoģija”

-

-programma tiek īstenota tikai RTA;

-darba devēju (izglītības pārvalžu, izglītības iestāžu) pieprasījums pedagogu studijām specializācijā: speciālā pedagoģija;

-programmā iesaistīti jauni RTA sagatavoti docētāji – zinātņu doktori speciālajā pedagoģijā;

-darbība ES projektos speciālajā pedagoģijā; mācību līdzekļu izstrāde speciālajā izglītībā

5.

Profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

DU

LLU

LiepU

-cieša sadarbība ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, izglītības iestādēm, SIA Prakse.lv, ārzemju augstskolām u.c.;

-programma detalizēti izstrādāta un aprobēta ESF projekta ietvaros

6.

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Reliģijas pedagoģija”

-

-programma sadarbībā ar Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diacēzi tiek īstenota tikai RTA;

-Romas katoļu baznīcas Rēzeknes -Aglonas diacēzes pasūtījums un studiju finansējums

7.

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Pedagoģija”

LU

LLU

-iespējas bakalaura programmu absolventiem turpināt akadēmiskās studijas;

-pamats tālākām studijām un pētniecībai doktora programmā;

-sadarbība Latvijas augstskolu kopējas ikgadējas pedagoģijas maģistrantu zinātniskās konferences  īstenošanā;

-zinātniskā darba attīstību veicina sadarbība ar RTA Reģionālistikas zinātnisko institūtu

8.

Doktora studiju programma “Pedagoģija”

LU

DU

LiepU

LLU

-cieša sadarbība ar Latvijas un ārzemju augstskolām programmas īstenošanā;

-RTA ir piešķirtas promocijas tiesības pedagoģijā;

-tiek īstenota Valsts pētījumu progrogramma “INOSOCTEREHI”, starptautiski projekti speciālajā pedagoģijā, sociālajā pedagoģijā un rehabilitācijā;

-programmas absolventi – zinātņu doktori tiek iesaistīti RTA studiju procesā un pētnieciskajā darbā;

-programmā studē ārzemju studējošie

Studiju programmu salīdzinājumu ar citām līdzīgām Latvijas un ārvalstu studiju programmām skatīt  pašnovērtējuma ziņojuma sadaļā 17.4.

Studiju virziena studiju programmas ir perspektīvas, vērtējot no  Latvijas Republikas attīstības plānošanas dokumentu viedokļa. To apliecina Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020. gadam (NAP) noteiktā rīcības virziena „Kompetenču attīstība” atbilstošie uzdevumi:

  • Augsti kvalificētu un radošu vispārējās izglītības pedagogu sagatavošana un piesaiste;
  • Inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana radošuma un uzņēmējspēju veicināšanai pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā – digitālā mācību vide, mūsdienīga svešvalodu apguve, dabas zinātņu un sociālo zinātņu mācību satura pilnveidošana, karjeras izglītības sistēmas nostiprināšana;
  • Iekļaujošas izglītības attīstība.

Šo uzdevumu īstenošana saistās ar studiju programmu realizēšanu vispārējās izglītības, sociālās, speciālās un karjeras izglītības jomā.

NAP rīcības virziena "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība" ietvaros kā viens no galvenajiem  uzdevumiem izglītības jomā ir augstākās izglītības pieejamības nodrošināšana. Studiju programmu realizācija nodrošina šī uzdevuma īstenošanu.

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs”, „Speciālās izglītības skolotājs”, profesionālās augstākās izglītības programmas „Reliģijas pedagoģija”, maģistra studiju programmas „Speciālā pedagoģija” realizācija atbilst NAP noteiktajam uzdevumam sagatavot augsti kvalificētus un radošus vispārējās izglītības pedagogus. Studiju programmas  ir vērstas arī uz iekļaujošās izglītības attīstības problēmu risināšanu. Profesionālās maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants” īstenošana nodrošina karjeras konsultantu sagatavošanu un tādā veidā tiek stiprināta karjeras izglītības sistēma valstī.  Pamatstudiju un jo īpaši maģistra un doktora studiju programmu  īstenošana ir vērsta uz inovatīva mācību satura un darba formu izpēti, aprobāciju un ieviešanu vispārējā pamatizglītībā un vidējā izglītībā, kas arī ir viens no NAP noteiktajiem uzdevumiem rīcības virzienā „Kompetenču attīstība”.

  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.