Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

9.1. ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas sistēmas nepārtraukta darbība;
   

RTA ir izstrādāta un sekmīgi darbojas studiju kvalitātes vadības un novērtēšanas sistēma. Studiju kvalitātes novērtēšanas sistēma aptver visas RTA darbības jomas, kā arī struktūrvienības. Kvalitātes novērtēšanas procedūra ietver RTA studiju politiku, studiju programmu atbilstību Augstskolu likumam, Ministru kabineta noteikumiem un citiem augstāk stāvošiem normatīviem un informatīviem dokumentiem.

     RTA studiju kvalitātes mērķis ir nodrošināt RTA resursu (akadēmiskā personāla, infrastruktūras, finanšu) plānošanu un izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas izglītības t. sk. mūžizglītības realizāciju.

     Studiju virziena kontekstā svarīgākā studiju kvalitātes mehānisma joma ir studiju programmu kvalitāte, kur svarīgākie indikatori ir:

 • Studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība, atbilstība RA darbības un attīstības stratēģijai;
 • Studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, Eiropas parlamenta un ES Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu, ENQA studiju kvalitātes standartiem un citiem normatīvajiem aktiem;
 • Demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās;
 • Studiju programmu metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendārie plāni, materiālu pieejamība e-vidē-Moodle), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums;
 • Ikgadējs studiju programmu izvērtējums, studiju programmu vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide;
 • Sadarbība ar darba devējiem prakšu organizācijā, absolventu profesionālo kompetenču novērtēšanā;
 • Studiju programmu direktoru ieguldījums studiju programmu vadībā.

     Studiju kvalitātes pilnveidošanai un darba efektivitātes celšanai tiek veikta virkne pasākumu studiju procesa organizācijas uzlabošanai, docētāju un studentu sadarbībai zinātniskajā darbā, studentu patstāvīgā darba efektivitātei u.c.     

     Studiju programmas kvalitatīvā nodrošinājuma jautājumi regulāri tiek skatīti un analizēti Izglītības un metodiku katedras sēdēs. Iekšējā pašnovērtēšanas procesā svarīga loma RTA tiek ierādīta studējošo, absolventu un darba devēju aptaujām par aktuāliem un nozīmīgiem studiju procesa īstenošanas jautājumiem.

     Studiju virziena „Izglītība, pedagoģija un sports” iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma balstās uz RTA 2005. gadā izstrādāto „Studiju kvalitātes vadības sistēmu” (http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/).  Galvenie studiju virziena iekšējās kvalitātes aspekti ir:

 1. Saistība ar Latvijas plānošanas dokumentiem un RA darbības un attīstības stratēģiju;
 2. Koleģiāla, saskaņota, uz kvalitātes pilnveidi vērsta studiju virziena pārvaldība;
 3. Sadarbība ar studējošajiem, absolventiem un darba devējiem studiju virziena darbības un attīstības izvērtējumā;
 4. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kvalitāte.

     Studiju virziena pārvaldību nodrošina Izglītības, pedagoģijas un sporta studiju virziena padome, kurā ietilpst: studiju programmu un moduļu direktori (prof. V.Ļubkina, prof. J.Dzerviniks, asoc.prof. G.Strods, asoc.prof. V.Malahovskis, lekt.R.Orska, asoc.prof. M.Rozenfelde, lekt. L.Zarembo, lekt. E.Strode). Studiju virziena izvērtēšanā tiek pieaicināti darba devēju pārstāvji un RTA absolventi (Austrumlatvijas Tehnoloģijas vidusskolas direktors A.Vilkaste, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktors J.Poplavskis, Ezersalas speciālās internātpamatskolas direktors A.Tereško u.c.).  Galvenās Studiju virziena padomes funkcijas ir analizēt studiju virziena attīstības gaitu, izvērtēt studiju virziena atbilstību RTA darbības un attīstības stratēģijai, saskaņotību ar vadošajiem Latvijas un Latgales reģiona plānošanas dokumentiem, izskatīt studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumus, ierosināt būtiskas izmaiņas virzienam atbilstošajās studiju programmās.

Studiju virziena pašnovērtējuma izstrādi īsteno Izglītības, valodu un dizaina fakultātes domē apstiprināta pašnovērtējuma izstrādes darba grupa. Darba grupas sastāvs: 

Darba grupas vadītājs: studiju virziena vadītājs Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks;

Darba grupas locekļi:

 • RTA administrācijas pārstāve: Studiju daļas speciāliste M.Mežāre;
 • studiju programmu vai moduļu direktori: Mg.psych., lekt.Rita Orska, Dr.paed., asoc.prof. Mārīte Rozenfelde, Dr.paed., prof. Velta Ļubkina, Dr.paed., asoc.prof. Gunārs Strods, Dr.hist, asoc.prof. Vladislavs Malahovskis, Dr.philol., prof. Sanita Lazdiņa, Mg.paed., vieslekt. E.Strode, Mg.paed., Mg.hist., lekt.Valda Čakša, Mg.paed., lekt.Liene Roze Zarembo;
 • studiju virziena akadēmiskā personāla pārstāvis: Dr.paed., doc. Svetlana Ušča;
 • studējošo pārstāvji: profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 3.kursa studente Kitija Pūpola, profesionālā maģistra studiju programmas “Speciālā pedagoģija” 2.kursa studente Evita Barkane;
 • darba devēju pārstāvji: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktors Dr.paed. Jānis Poplavskis, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors Aivars Vilkaste, Rēzeknes sākumskolas direktore Ilona Stramkale, Ezersalas speciālās internātpamatskolas direktors Andrejs Tereško.

     Studiju virziena īstenošanas atgriezeniskā saikne tiek nodrošināta, aptaujājot virzienam atbilstošajās studiju programmās studējošos, absolventus un darba devējus par būtiskākajiem studiju virziena īstenošanas jautājumiem. Studējošo anketas reglamentētas ar RTA Studiju padomes lēmumu par studiju programmu pašnovērtējuma sagatavošanas kārtību. Absolventu aptaujas tiek rīkotas centralizēti, būtiskākie to rezultāti tiek izskatīti struktūrvienībās un ņemti vērā, lemjot par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu tālāko pilnveidošanu.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.