Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

9. Kvalitātes nodrošinājums un garantijas:
   

RTA kopš 2005. gada darbojas iekšējā studiju kvalitātes vadības un kontroles sistēma (Kvalitātes vadības sistēma) (http://www.ru.lv/studiju_kvalitates_vadibas_sistema), kur īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši studiju procesa (zinātniskais, studiju darbs, tā vadība un organizācija, studiju tehnoloģijas utml.) kvalitātes analīzei. Studiju kvalitātes sistēma RTA veidota, pamatojoties uz ENUQA standartiem augstākajai izglītībai. RTA kvalitātes vadības sistēmas mērķis ir  nodrošināt RTA resursu (akadēmiskā personāla, infrastruktūras, finanšu) plānošanu un izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas izglītības ,t.sk. mūžizglītības realizāciju. Studiju kvalitātes vadības sistēmas ciklisko struktūru sk. 9.1.attēlā.

9.1.attēls. Studiju kvalitātes vadības sistēmas ciklisko struktūra RTA.

 Katru gadu, pamatojoties uz stratēģiskajiem ES, LR un RTA dokumentiem un iepriekšējā posma rezultātu analīzi, tiek definēti un RTA Senātā apstiprināti galvenie uzdevumi Kvalitātes vadības sistēmas jomās, kas attiecīgi tiek iestrādāti fakultāšu, studiju virzienu un studiju programmu darba plānos, izvērtēti RTA studiju procesu administrējošo struktūrvienību atskaitēs un studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumos.

Regulāri tiek izstrādātas vadlīnijas un jauni rīki studiju kvalitātes vadības jomā. Būtiskākie no tiem ir:

 1. Metodiski ieteikumi studiju rezultātos balstītas studiju kvalitātes sistēmas ieviešanai RTA (2009).
 2. Akadēmiskā personāla darba kvalitātes vērtēšanas trīspakāpju sistēma (2012).
 3. Studiju programmu un studiju virzienu novērtēšanas sistēma (2013).
 4. Akadēmisko amatu plānošanas kārtība RTA (2015).
 5. Mācību līdzekļu izdošanas kārtība RTA (2015).
 6. Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi RTA (2016) u.c. dokumenti. ( 2015./2016.studiju gadā uzsākts darbs pie elektroniskas studiju virzienu un studiju programmu pašnovērtējumu ziņojumu sagatavošanas vietnes modelēšanas.  (Studiju kvalitātes elementus RTA skat 9.2.attēlā)

9.2. attēls. Studiju kvalitātes elementi RTA 

 2015./2016. studiju aktualitātes saistījās ar plaģiātisma kontroles un novēršanas pasākumu sēriju, kurā ietilpa RTA līdzdalība Latvijas vienotajā pretplaģiāta sistēmā, plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumu izstrāde un apstiprināšana Senātā, kā arī virkne informatīvu pasākumu par zinātniskās ētikas jautājumiem studējošo un akadēmiskā personāla auditorijā. Pie 2016./2017. studiju gada galvenajiem uzdevumiem jāmin:

 1. RTA institucionālā repozitorija izveidošana, pilnveidojot un paplašinot ru.lv sistēmu un nodrošinot pretplaģiāta kontroli sistēmā.
 2. Vienotas studiju un zinātniskās darbības kvalitātes vadības sistēmas izstrāde.
 3. Motivējošas studējošo zinātniski pētnieciskās darbības sistēmas izstrāde.
 4. Funkcionāla studiju un zinātniskās darbības administrēšanas modeļa izstrāde.

 RTA pastāvīgi seko līdzi studiju kvalitātes uzlabošanai, regulāri veicot studiju programmas pārraudzību un iesaistot studējošos un mācībspēkus studiju programmu izvērtēšanā.  Katru gadu tiek veiktas studējošo, absolventu un darba devēju aptaujas, kas palīdz noteikt studiju programmas stiprās un vājās puses ar mērķi uzlabot programmas kvalitāti.

 Atbilstoši Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) standartiem RTA ir izveidota Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēma, kas katru gadu tiek papildināta ar aktuālajiem uzdevumiem. Izstrādāti metodiskie ieteikumi „Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA” (apstiprināta RA Studiju padomes sēdē 16.02.2010. Protokols Nr.6).

  RTA studiju kvalitātes sistēmā kā būtiskākās izdalītas 7 jomas:

 • studiju procesa atbilstība RTA attīstības stratēģijai (attīstības politika);
 • akadēmiskā personāla kvalitāte;
 • studiju programmu kvalitāte;
 • sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte;
 • studiju procesa kvalitāte;
 • infrastruktūras kvalitāte;
 • finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte.

 Studiju virziena kvalitātes sistēmā par būtiskākajām uzskatāmas studiju programmu kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas. Starp būtiskākajiem studiju programmas kvalitātes rādītājiem ir:

 • studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība, atbilstība RTA attīstības stratēģijai;
 • studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem aktiem, fleksibilitāti studiju programmu attīstībā;
 • demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās;
 • studiju programmas metodiskais (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie plāni), informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums;
 • ikgadējo studiju programmu pašnovērtējumu, studiju programmu vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešanu, programmu pilnveide.

Par studiju procesa kvalitātes rādītājiem RTA atzīmē:

 • inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana;
 • konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana;
 • zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa pilnveidošanai;
 • starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studējošo pētnieciskā darba iespējas Latvijā un Ārzemēs.

Studiju kvalitāte tiek nodrošināta, iesaistot programmas realizācijā augsti kvalificētus speciālistus, dodot iespēju studējošiem izmantot visu RTA materiāli tehnisko bāzi pētījumiem, atbalstot studējošo stažēšanos un praksi ārvalstīs, piedalīšanos konferencēs, darbu publicēšanu.

Studiju programmas studiju kvalitāte iekšēji tiek novērtēta ar ikgadējiem pašnovērtējuma ziņojumiem, kurus apstiprina Inženieru fakultātes Domē, RTA Studiju padomē un Senātā. Pašnovērtējuma ziņojumā tiek atzīmēti tādi studiju kvalitātes rādītāji kā docētāju un viesdocētāju kvalifikācija, iesaistīšanās projektos, nozīmīgākās publikācijas, infrastruktūras nodrošinājums, imatrikulēto skaits un studējošo skaits, kā arī programmas kursu struktūra.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.