Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

8.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
   

Studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas un novērtēšanas sistēmā svarīga loma ir darba devējiem un profesionālajām organizācijām. Studiju virziena īstenošanā ir attīstīta sadarbību gan ar  Latgales, gan citu reģionu izglītības iestādēm: Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju, Rēzeknes sākumskolu, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju, Rēzeknes Katoļu vidusskolu, Rēzeknes 5.vidusskolu, Rēzeknes 6.vidusskolu, Rēzeknes internātpamatskolu – attīstības centru, Rīgas 5.speciālo internātpamatskolu, Maltas speciālo internātpamatskolu, Aleksandrovas speciālo internātpamatskolu, Valmieras Gaujas krasta vidusskolu – attīstības centru, Ludzas pilsētas  ģimnāziju, Rēzeknes pilsētas speciālo pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis” u.c. izglītības iestādēm. Sadarbības ietvaros studenti iziet pedagoģiskās prakses šajās iestādēs, bet docētāji un studējošie piedalās mācību olimpiāžu uzdevumu, konkursu izstrādē un vērtēšanā, sporta pasākumu organizēšanā un vadīšanā, zinātniski pētniecisko darbu konsultēšanā, kopā ar skolotājiem piedalās projektu īstenošanā. Sociālās pedagoģijas jomā ir attīstīta sadarbība ar Latvijas sociālo pedagogu federāciju, Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi „Sociālais dienests”, Klaipēdas pilsētas sociālā atbalsta centru; karjeras konsultēšanas jomā – ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, karjeras konsultantiem un direktora vietniekiem audzināšanas darbā vispārizglītojošajās skolās.

    Īstenojot studiju virziena darbību ir attīstīta arī sadarbība ar dažādām biedrībām: Izglītības iniciatīvu centrs, Velku biedrība, Invalīdu biedrība “Apeirons”, Autisma atbalsta punkts Rēzeknē, vecāku biedrība „Eņģeļi ar mums” (sadarbība iekļaujošās un speciālās izglītības jomā), kā arī reliģisko organizāciju: Romas katoļu baznīcas Rēzeknes – Aglonas diacēze (studiju programmas „Reliģijas pedagoģija” īstenošanā).

     Īstenojot studiju programmu „Karjeras konsultants”, veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, ar kuru pastāv vienošanās par mācību prakses, praktisko nodarbību un mācību ekskursiju nodrošināšanu un noslēgts sadarbības līgums, un daudzām citām vispārējās un speciālās izglītības iestādēm Latvijā. Sadarbība notiek arī ar pašvaldībām, kurās studenti iziet praksi, veic pētniecisko darbu saistībā ar pašvaldību problēmām. Studenti veic praksi arī Rēzeknes un Rēzeknes novada skolās, kur prakses vadītāji ir RTA studiju programmas”Karjeras konsultants” absolventi.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.