Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

7. Zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju virziena ietvaros, tai skaitā pētniecības institucionālā organizācija, studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā.
   

Zinātniskā darbība ir neatņemama RTA darbības sastāvdaļa, tajā piedalās akadēmiskais personāls un studējošie. Pētniecības procesu RTA koordinē Zinātņu daļa, zinātniskās pētniecības darbs tiek īstenots RTA zinātniskajās struktūrvienībās. SV "Izglītība, pedagoģija un sports" akadēmiskajam personālam ir iespēja veikt pētījumus  Reģionālistikas zinātniskajā institūtā, kur ir pārstāvētas  tādas OECD zinātņu nozares kā Sociālo zinātņu un Humanitāro zinātņu nozares. Zinātniskās darbības uzdevumi RTA ir nodrošināt zinātni, pētniecību un inovācijas atbilstoši RTA darbības un attīstības stratēģijā definētajiem pētniecības virzieniem; attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti; palielināt nodarbināto skaitu zinātnē, atjaunojot un attīstot zinātnes, tehnoloģijas un inovāciju cilvēkresursus, sekmējot starptautisko izcilību un kvalitāti; uzturēt un pilnveidot zinātnisko infrastruktūru. par galvenajiem RTA zinātniskās darbības pamatprincipiem ir definēti pētnieciskā darba ētika; pedagoģiskā un pētnieciskā darba nedalāmība; sadarbība, starpdisciplinaritāte, integritāte; zināšanu pārnese; integrācija ar industriju. RTA pētniecības institucionālo shēmu skat. 7.1.tabulā.

7.1.tabula

RTA pētniecības institucionālā organizācija

 

Studiju virziena realizācijā iesaistīti pieredzējuši un kvalificēti mācībspēki. Docētāju kvalifikācija atbilst studiju kursiem, kurus viņi vada. Docētāju zinātnisko pētījumu tēmas ir pakārtotas darbībai studiju virzienā. Zinātniskās tēmas ir saistītas ar skolas, augstskolas, nozaru vai sociālo pedagoģiju. Pētnieciskā darba bāze ir primāri saistīta ar Latgales reģiona izglītības iestādēm.  Personālam, kurš pārstāv citas fakultātes un vada attiecīgās zinātnes jomas studiju kursus, tēmas atbilst attiecīgā vadāmā studiju kursa uzdevumiem. Akadēmiskais personāls un doktoranti  pētījumu rezultātus publicē Reģionālistikas zinātniskā institūta izdodamajos anonīmi recenzējamajos periodiskajos izdevumos: „Society, Integration, Education” (ISSN 1691-5887, iekļauts ISI Web of Science datu bāzē), „Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems” (ISSN 1691-5895, iekļauts EBSCO datu bāzē), kā arī citu Latvijas un ārvalstu augstskolu zinātniskajos izdevumos un zinātniskajos žurnālos. 

Vizuālās mākslas virziena docētāji savus radošā darba rezultātus publisko reģionālajās, valsts un starptautiskajās izstādēs, mūzikas un horeogrāfijas virziena docētāji ar kori „Sonitum” un deju kolektīvu „Dziga” piedalās skatēs, uzvedumos un koncertos Latvijā un ārvalstīs.

Studenti pētnieciskajā darbībā tiek iesaistīti jau sākot no pirmā kursa, kad apgūst pētnieciskā darba pamatus, kā arī veic pētījumus atsevišķu studiju kursu, studiju darbu, projektu ietvaros un studiju noslēgumā veic zinātnisko pētījumu pedagoģijā, attiecīgo mācību priekšmetu metodikās, izstrādājot diplomdarbu,maģistra vai promocijas darbus.

Katru gadu Izglītības, valodu un dizaina fakultātē tiek organizēta starptautiskā zinātniskā konference ,,Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, kuras darbā iesaistīti RTA docētāji, RTA doktora programmms „Pedagoģija” studenti un citu Latvijas augstskolu docētāji, kā arī zinātnieki no ārvalstīm – Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, Īslandes, Itālijas, Meksikas, Austrālijas, Vācijas, Spānijas, Krievijas, Ukrainas u.c. Konferences dalībnieku sagatavotie zinātniskie raksti pēc anonīmas recenzēšanas tiek publicēti konferences rakstu krājumā, kas ir iekļauts  ISI Web of Science datu bāzē. Programmmas docētāji piedalās arī citu Latvijas augstskolu un citu valstu (Lietuva, Slovākija, Spānija, Krievija u.c.) organizāciju rīkotajās konferencēs.

Fakultātē ikgadēji tiek rīkota studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. Komunikācija”, kurā piedalās RTA bakalaura un maģistra studiju programmu studējošie, kā arī Daugavpils Universitātes, Latvijas Universitātes u.c. augstskolu studenti. Maģistra studiju programmu studējošajiem pastāv iespēja piedalīties starpaugstskolu maģistrantu zinātniskajos lasījumos. 2017./2018.st.g. šādi lasījumi notika Latvijas Lauksaimniecības Universitātē.  RTA bakalaura un maģistra studiju programmu studējošajiem ir noteikta obligāta prasība studiju laikā piedalīties vismaz vienā zinātniskajā konferencē ar referātu. 

Programmā iesaistītie mākslas jomas docētāji V. Paurs, D. Apele, L.Zarembo u.c. savu profesionālo meistarību pilnveido radoši mākslinieciskajā darbībā, regulāri piedaloties reģionālajās, valsts un starptautiskajās izstādēs.

Programmas akadēmiskais personāls piedalās vairāku starptautisko un nacionālo projektu darbā (skat. 7.2.tabulu). Projektu īstenošanā tiek iesaistīti arī doktora studiju programmas studējošie.

7.2.tabula

Akadēmiskā personāla iesaiste projektu darbā

Vārds Uzvārds

 

Projekts

Dr.paed., prof.V.Ļubkina,

Dr.paed.,doc. S.Ušča,

Dr.philos. G.Marzano,

Dr.paed., doc.I.Prudņikova

Dr.paed., doc.A.Kaupužs

Dr.paed., asoc.prof. A.Strode

Valsts pētījumu programma "Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” (INOSOCTEREHI) (RTA,LU,LiepU,RTU), 2014.-2018.

 

Dr.paed., prof.V.Ļubkina,

Dr.philos. G.Marzano

Dr.paed., prof.J.Dzerviniks

Dr.paed., doc. A.Kaupužs

Vieslekt. N.Kivkucāne

ERASMUS+ projekts „ESCA1ADE - Education Strategies Adult Education”(Nr.69790-LA-1-2014-1-LV-E4AKA1_ECHE)

Dr.paed., prof.V.Ļubkina,

Dr.philos. G.Marzano,

Dr.paed., asoc.prof.G.Strods

Dr.man., doc.I.Rimšāne

Dr.paed., prof.J.Dzerviniks

Dr.philol., asoc.prof. A.Juško-Štekele

Dr.oec., prof. I.Mietule

ERASMUS+ projekts „Internationalisation and Modernisation of Education and Processes in the Higher Education of Uzbekistan” - IMEP (No.561624-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-SP - ERASMUS+ CBHE)

Dr.paed.,prof. V.Ļubkina Dr.paed. doc.L.Danilāne

Research about responsible Living, PERL, http://www.hihm.no  - LLP Jean Monnet projekts

 Dr.paed., asoc.prof. M.Rozenfelde, Mg.paed., vieslekt. A.Tereško, Mg.paed., lekt. R.Burceva, Dr.hist.,asoc.prof. V.Malahovskis, sadarbības partneri-eksperti  ESF programmas SAM 8.3.1. projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā";  apakšprojekts mācību līdzekļu izstrādei izglītojamajiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem; Vienošanās Nr. 8.3.1.1/16/I/002Nr. 8.3.1.1/16/I/002; 2016.-2019.
Vadītājs Dr.philol. A.Kļavinska

ERAF projekti: „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”, Nr. 1.1.1.5/18/I/012

 

Dr.paed., asoc. prof. Gunārs Strods, Mg.oec., Dr.philol., asoc. prof. Karīne Laganovska, Dr.philol., doc. Antra Kļavinska, Dr.sc.comm. doc. Sandra Murinska-Gaile

"Innovative methods for implementing interdisciplinarity in career counseling / Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā" No. 016-1-LV01-KA201-022681

 L.Danilāne - projekta koordinatoreV.Ļubkina, S.Ušča, A.Kaupužs, T.Pīgozne, R.Orska

INTERREG LAT-LIT projekts "Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi, un sociālās iekļaušanas uzlabošana cilvēkiem no mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām" POZCOPING LLI – 163

     Astoņi studiju virziena akadēmiskā personāla pārstāvji ir Latvijas Zinātnes padomes eksperti pedagoģijā vai izglītības zinātnēs, divi – ekonomikā, viens – informācijas tehnoloģijās, viens – valodniecībā (skat. 7.3.tabulu).

7.3.tabula

Studiju virziena akadēmiskā personāla pārstāvji - LZP eksperti

 

N.p.k.

Vārds, Uzvārds

Zinātņu nozare

Termiņš

1.

Dr.paed. Marina Marčenoka

Pedagoģija

17.05.2017.-17.05.2020.

2.

Dr.paed. Aina Strode

Pedagoģija

25.11.2016.-25.11.2019.

3.

Dr.paed. Velta Ļubkina

Izglītības zinātnes

02.11.2018.-01.11.2021.

4.

Dr.paed. Jānis Dzerviniks

Pedagoģija

18.02.2016. - 18.12.2019.

5.

Dr.paed. Ilga Prudņikova

Pedagoģija

22.12.2016.-22.12.2019.

6.

  Dr.paed. Svetlana Ušča

 Izglītības zinātnes

  17.11.2017.-15.11.2020.

7.

  Dr.paed. Aivars Kaupužs

 Veselības un sporta zinātnes

  17.11.2017.-15.11.2020.

8.

Dr.paed. Gunārs Strods

Pedagoģija

23.07.2015.-23.07.2018.

9.

Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts

Informācijas tehnoloģijas

17.03.2016.-17.03.2019.

10.

  Dr.philol. Sanita Lazdiņa

 Valodniecība

18.01.2017.-19.01.2020.

11.

  Dr.oec. Iveta Mietule

  Ekonomika un uzņēmējdarbība

 17.05.2017.-17.05.2020.

12.

Dr.oec. Lienīte Litavniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

29.11.2018.-28.11.2021.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.