Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultāte realizē studiju programmas studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”.  Studiju virziens ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 gadiem līdz 2019.gada 18.jūnijam. Atbilstoši grozījumiem Augstskolu likumā, studiju virziena akreditācija ir pagarināta līdz 2023.gada 31.decembrim.

Studiju virziena stratēģija, kopīgie mērķi un uzdevumi  balstās uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības un attīstības stratēģiju 2016.-2023.gadam un pamatojas uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: „Europa 2020”, „Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Nacionālās attīstības plāns 2020”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, „Latgales programma 2010-2017”.

Studiju virziena darbība ir vērsta uz kvalitatīvas pedagoģiskas izglītības piedāvājuma nodrošināšanu visos studiju līmeņos (bakalaura, maģistra un doktora) pilna un nepilna laika studijās.

Studiju virziena vīzija:

RTA studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” ir Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā konkurētspējīgs studiju virziens ar pieprasītām studiju programmām, radošiem studentiem, darba tirgū pieprasītiem absolventiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi.

Studiju virziena stratēģiskie mērķi un darbības virzieni:

 1. Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, kas sagatavotu izglītības zinātņu teorijās un savā nozarē kompetentus, radošus speciālistus pedagoģiskajam darbam reģionā, valstī un starptautiskajā tirgū.
 • Veicināt jaunu inovatīvu studiju programmu un/vai studiju moduļu izstrādi, kas paplašina studiju iespējas Latvijas un ārzemju studējošajiem un nodrošina docētāju akadēmiskā potenciāla izmantošanu;
 • Regulāri pilnveidot studiju kursu saturu, kas balstīts akadēmiskā personāla pētījumu rezultātos, jaunākajās atziņās pedagoģijas un tās saskarzinātņu teorijā un praksē;
 • Paplašināt sadarbību ar Latvijas un ārzemju augstskolām studiju programmu pilnveides nodrošināšanai;
 • Nodrošināt daudzveidīgu pedagogu profesionālās pilnveides programmu izstrādi;
 • Veicināt cilvēktiesību, egalitārisma, tolerances un empātijas principu atspoguļošanu studiju kursu saturā un īstenošanu studiju procesā.
 1. Attīstīt akadēmiskā personāla metodisko un zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot zinātnisko izcilību un inovatīvu pedagoģisku tehnoloģiju pārnesi pedagoģiskā procesa attīstībai.
 • Veicināt akadēmiskā personāla monogrāfiju un mācību metodisko līdzekļu sagatavošanu un izdošanu;
 • Nodrošināt akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo pilnveidi;
 • Piesaistīt ārzemju viesdocētājus un zinātniekus kopēja akadēmiska darba veikšanai;
 • Paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti un nodrošināt to rezultātu atspoguļošanu starptautiskās konferencēs un starptautiski citējamās publikācijās;
 • Veicināt studējošo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā un tā rezultātu prezentēšanu konferencēs un publikācijās;
 • Veicināt zinātnisko rezultātu ieviešanu izglītības iestāžu praksē.
 1. Izveidot mūsdienīgu studiju programmu īstenošanas studiju vidi, nodrošinot modernu aprīkojumu studiju procesam un zinātniski pētnieciskajam darbam.
 • Izveidot pievilcīgu, radošu studiju vidi studējošajiem un akadēmiskajam personālam;
 • Paplašināt studiju iespējas e-studiju vidē;
 • Pilnveidot IKT nodrošinājumu studijām un zinātniskajam darbam;
 • Paplašināt bibliotēkas fondu un elektronisko pieejamību informācijai.;
 • Nodrošināt fiziskās un virtuālās vides resursu pieejamību visiem izglītības subjektiem.
 1. Veicināt reģiona iedzīvotāju kultūridentitātes un karjeras izglītības attīstību, iesaistot akadēmisko personālu un studējošos reģiona sabiedrības nozīmīgās norisēs un pasākumos, reģiona kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un apritē.
 • Veicināt akadēmiskā personāla un studējošo iesaistīšanos izglītības un kultūras pasākumu organizēšanā un vadīšanā;
 • Sekmēt studējošo brīvprātīgu darbu sabiedrībai nozīmīgos pasākumos;
 • Organizēt konkursus, seminārus, darbnīcas un meistarklases skolēnu karjeras izglītības veicināšanai un informācijas nodrošināšanai par studiju iespējām studiju virzienā.

 Studiju virziena mērķu un attīstības plāna izstrādi īsteno studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" padome, kuras sastāvā ir studiju programmu un studiju moduļu direktori. Plānošana notiek sadarbībā ar darba devējiem (izglītības iestāžu, pašvaldību Izglītības pārvalžu pārstāvjiem).  Izstrādātie plānošanas dokumenti tiek apspriesti studiju virziena kopsapulcē, kurā piedalās studiju programmās strādājošais akadēmiskais personāls, kā arī tiek izvērtēti pārrunās ar studējošo pārstāvjiem. 

2017.gadā studiju virziena vadītājs J.Dzerviniks un RTA Studiju un zinātņu prorektore strādāja IZM darba grupas sastāvā pie konceptuāli jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveidošanas. Priekšlikumu izstrādei tika izveidota RTA darba grupa (RTA rektora rīkojums Nr.4.4/253, 01.06.2017.), kuras sastāvā strādāja RTA studiju programmu un moduļu direktori, RTA Studiju un zinātņu prorektore, kā arī darba devēju pārstāvji no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Ezersalas speciālās internātpamatskolas. Darba grupā tika sagatavoti priekšlikumi jaunajai skolotāju sagatavošanas sistēmai, skolotāja profesijas standartam un arī pasākumu plāns skolotāju sagatavošanas sistēmas īstenošanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Studiju virziena pašnovērtējuma izstrādi īsteno Izglītības, valodu un dizaina fakultātes domē apstiprināta pašnovērtējuma izstrādes darba grupa. Darba grupas sastāvs: 

Darba grupas vadītājs: studiju virziena vadītājs Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks;

Darba grupas locekļi:

 • RTA administrācijas pārstāve: Studiju daļas speciāliste M.Mežāre;
 • studiju programmu vai moduļu direktori: Mg.psych., lekt.Rita Orska, Dr.paed., asoc.prof. Mārīte Rozenfelde, Dr.paed., prof. Velta Ļubkina, Dr.paed., asoc.prof. Gunārs Strods, Dr.hist, asoc.prof. Vladislavs Malahovskis, Dr.philol., prof. Sanita Lazdiņa, Mg.paed., vieslekt. E.Strode, Dr.art, Mg.paed., Mg.hist., lekt.Valda Čakša, Mg.paed., lekt.Liene Roze Zarembo;
 • studiju virziena akadēmiskā personāla pārstāvis: Dr.paed., doc. Svetlana Ušča;
 • studējošo pārstāvji: profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” 3.kursa studente Kitija Pūpola, profesionālā maģistra studiju programmas “Speciālā pedagoģija” 2.kursa studente Evita Barkane;
 • darba devēju pārstāvji: Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktors Dr.paed. Jānis Poplavskis, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors Aivars Vilkaste, Rēzeknes sākumskolas direktore Ilona Stramkale, Ezersalas speciālās internātpamatskolas direktors Andrejs Tereško.

  Ņemot vērā IZM sagatavoto informatīvajā ziņojumā "Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā" ietvertos identificētos nepieciešamos pasākumus pedagogu izglītības sistēmas jaunveidei un IZM 2017.gada 27.novembra vēstuli "Par pedagoģijas izglītības attīstības plānu izstrādi",  ir izstrādāts un 2018.gada 13.aprīlī saskaņots ar  Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvo padomi RTA pedagoģiju izglītības attīstības plāns un RTA pedagogu izglītības stratēģiskās komunikācijas plāns.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.