Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde”

I. Studiju virziena raksturojums

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RTA kopējo attīstības stratēģiju.
   

Studiju virziens "Ražošana un pārstrāde" ir starptautiski izvērtēts un akreditēts uz 6 gadiem līdz 2019. gada 18. jūnijam.

Studiju virziena stratēģija, kopīgie mērķi un uzdevumi pamatojas uz stratēģiskajiem ES un Latvijas plānošanas dokumentiem: „ Eiropa 2020”, kas paredz novatorisma, jaunrades un uzņēmējdarbības sekmēšanu, „EIROPAS Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma”, „Latvija 2030”, „Latgales stratēģija 2030”, balstās uz„Latgales programma 2010-2017”, „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības un attīstības stratēģija 2016.-2023.gadam” , "Latvijas dizaina stratēģija 2017.-2020"  u.c., , NAP 2020 projekta nostādnēs, pamatojas uz  mērķtiecīgu centrējumu uz Latvijai un Latgales reģiona attīstībai vitāli nepieciešamo Latvijas viedās specializācijas stratēģijai atbilstošu tehnoloģisko (STEM - science, technology, engeniering, math)un radošo industriju) zināšanu un pētījumu aktualizēšanu,  kuru  stratēģijas īstenošanai veicamas noteiktas strukturālas izmaiņām tautsaimniecības resursu izvietojumā par labu preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai; uz eksportu vērstām nozarēm; lielākiem ieguldījumiem jaunās tehnoloģijās, inovācijā un IKT; uzlabojumiem izglītības sistēmā un zinātnes atbalstam.

Izvērtējot esošos resursus, Latgales reģiona sociālekonomisko situāciju, studiju virziena attīstības un darbības vīzija:

RTA studiju virziens „Ražošana un pārstrāde” ir Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā konkurētspējīgs integrēts studiju virziens ar starpdisciplinārām studiju programmām/moduļiem, darba tirgū pieprasītiem speciālistiem, atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi.

Studiju virziena kopējie mērķi un uzdevumi:

 1. piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un studijas ražošanas nozarē un ar to saistītajās starpnozarēs, kompetentu, kvalificētu, darba tirgus un tautsaimniecības prasībām atbilstošu profesionālu speciālistu sagatavošanai reģiona, valsts un starptautiskajam darba tirgum, radīt motivāciju tālākizglītībai, otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības un piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei.

Mērķa īstenošanas procesa raksturojums un novērtējums:

 • studiju virziena  studiju programmu satura pilnveidošana saskaņā ar tautsaimniecības darba tirgus prasībām, atbilstoši profesijas standartam,   sadarbībā ar prakses vietām, darba devējiem;
 • starpdisciplinaritātes attīstīšana, starptautiskas sadarbības veidošana,  paplašināšana ar Latvijas un ārzemju augstskolām, studiju programmu pilnveides nodrošināšanai;
 • studiju virziena attīstība, jaunu integrētu, starpdisciplināru studiju programmu un/vai studiju moduļu izstrāde, kas paplašina studiju iespējas Latvijas un ārzemju studējošajiem, nodrošina pilnvērtīgu docētāju akadēmiskā potenciāla izmantošanu, nodrošinot pēctecīgu augstākās izglītības apguvi.

2. Attīstīt akadēmiskā personāla zinātnisko pētniecību, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai

Mērķa īstenošanas procesa raksturojums un novērtējums:

 • pētījumu saistības ar nozares attīstību, tehnoloģiju pārneses un inovāciju attīstīšana,
 • iesaistīšanās starptautiskos projektos, studiju kvalitātes un materiāli tehniskā ndrošinājuma pilnveidei.
 • zinātnisko rezultātu patentēšanas un inovatīvo produktu ieviešanas ražošanā veicināšana,
 • studiju kursu satura, kas balstīts akadēmiskā personāla pētījumu rezultātos, jaunākajās atziņās nozares un tās saskarzinātņu teorijā un praksē pilnveide;
 • sadarbības un partnerības starp uzņēmējdarbības un akadēmiski pētniecisko studiju vidi veicināšana.

3. Izveidot mūsdienīgu studiju programmu īstenošanas vidi, nodrošināt atbilstošu aprīkojumu studiju procesam un pētnieciskajam darbam.

Mērķa īstenošanas procesa raksturojums un novērtējums:

 • IKT nodrošinājuma studijām un pētnieciskajam darbam izmantošana un pilnveide,
 • laboratoriju kompleksa studiju virzienam atbilstošu pētījumu veikšanai izveide,
 • studiju iespēju e-studiju vidē paplašināšana,
 • bibliotēkas fondu un elektroniskās pieejamības informācijai paplašināšana.

4. Dzīves kvalitātes uzlabošanās Latgales reģionā ar akadēmiskā personāla, studentu iesaistīšanos Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē.

Mērķa īstenošanas procesa raksturojums un novērtējums:

 • uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana, ar mūsdienu ražotnes prasībām atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetences līmeni izmantojamo tehnoloģiju jomā.
 •  rūpnieciskā dizaina iespēju uzlabošana, produktu projektēšana, ražošanā ieviešamu produktu izstrāde, sekmējot ražošanas  nozares izaugsmi Latgales reģionā.

Studiju virziena attīstībai izveidota darba grupa. Darba grupas vadītāja: studiju virziena vadītāja Mg.sc.ing., Mg.paed.,Mg.design S.Mežinska;

Darba grupas locekļi:

 • RTA administrācijas pārstāve: Studiju daļas speciāliste M.Mežāre;

studiju programmu direktori: Mg.sc.ing., Mg.paed.,Mg.design S.Mežinska; Dr.oec.L. Litavniece, Mg.soc.sc.,Mg.paed.I.Silicka

 • studiju virziena akadēmiskā personāla pārstāvis: Dr.paed., asoc.prof.A.Strode;
 • studējošo pārstāvis: L.Klodāne-Dunda
 • darba devēju pārstāvis: SIA APROC ražošanas konsultants Vivianna Bulindža.

Studiju virzienā ir izstrādāts studiju virziena attīstības plāns 2016.-2023.gadam, kas ir saskaņā ar RTA darbības un attīstības stratēģiju.

„Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības un attīstības stratēģija 2016.-2023. gadam” pieejama vietnē http://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/augstskola/dokumenti/RTA.pdf. Tā paredz nodrošināt STEM un resursietilpīgo, uz inovatīvu tehnoloģiju izstrādi, apguvi un piemērošanu vērstu studiju virzienu mērķtiecīgu, saskaņotu un pēctecīgu īstenošanu Latgales reģionā, sagatavojot Latgales, Latvijas, Eiropas ekonomikas izaugsmei nepieciešamos speciālistus, veicinot jauno speciālistu iesaisti zinātnē un pētniecībā. Tas saskan ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 561 STEM jomām atbilstošas ir studiju programmas, kas atbilst dabaszinātnes, matemātikas un informācijas tehnoloģijas izglītības tematiskajā grupā, inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības tematiskajā grupā, lauksaimniecības tematiskajā grupā un izglītības tematiskajām jomām; mākslas, veselības aprūpe (izņemot izglītības programmu kosmetoloģija) un vides aizsardzība.

Studiju virziens "Ražošana un pārstrāde" ir atbilstošs STEM jomai. RTA politika STEM programmu attīstībā paredz jaunu, darba tirgum atbilstošu koledžas un otrā līmeņa profesionālo programmu veidošanu, infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu, plānveidīgu interešu izglītības pasākumu organizēšanu skolēniem u.c. aktivitātes. 

Pažnovērtējuma ziņojuma sadaļai pievienotie faili:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu