Autorizēties   |   Reģistrēties

Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Ekonomika”

III. Kopsavilkums par studiju virziena attīstības plāniem

18. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos izvirzītās valsts attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām.
   

Progresa ziņojums par Latvijas nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā īstenošanu paredz ekonomisko aktivitāšu un uzņēmējdarbības stimulēšanu, t.sk. darbaspēka nodokļu mazināšanu, valsts sniegtos netiešos un tiešos atbalsta pasākumus uzņēmējiem, uzņēmējdarbības stimulēšanu, pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības sekmēšanu, kas radīs pieprasījumu pēc studiju programmu absolventiem ar kompetencēm, kas tiek nodrošinātas studiju virziena „Ekonomika” realizētajās studiju programmās. Šajā studiju virzienā realizētajās programmās tiek sasniegti tādi studiju rezultāti kā spēja izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes ekonomikas jomā, veikt profesionālu un  inovatīvu darbību, spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, kas sekmēs absolventu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un valsts ekonomikā kopumā. Augstāk minētais dokuments paredz arī plašu finanšu instrumentu izmantošanu uzņēmējdarbības un valsts tautsaimniecības attīstībai. Studiju virzienā esošās studiju programmas „Finanses” un „Finanšu vadība” sekmē zināšanu, prasmju un kompetenču (spēja parādīt finansista profesijai raksturīgās padziļinātas zināšanas un  izpratni, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē; spēja veikt uzņēmējdarbību finanšu jomā, veikt darbu, pētniecību un tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas u.tml.) apguvi finanšu jomā. Līdz ar to studiju virzienā esošās programmas ir perspektīvas un absolventu iekļaušanās darba tirgū  nodrošinās augsti kvalificētu darbaspēka piedāvājumu un radošu un iniciatīvas bagātu personību iekļaušanos sabiedrībā un ekonomiskajā apritē.

Mūsdienu globālā ekonomika kļūst arvien digitālāka un nav iedomājama bez informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanas ikdienā. Jaunās tehnoloģijas tiek ieviestas ne tikai IT nozares uzņēmumos, bet visās tautsaimniecības jomās.

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam definētais  mērķis: nodrošinot iespēju ikvienam izmantot IKT sniegtās iespējas, paredz veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku un uzlabot kopējo dzīves kvalitāti, sniedzot ieguldījumu publiskās pārvaldes efektivitātes, valsts konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes paaugstināšanā un darbavietu radīšanā.

Studiju virzienā esošā studiju programma „E-komercija”, kā arī pārējās studiju virzienā esošās studiju programmas dod ne tikai komercdarbības vadības un interneta tehnoloģiju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, bet arī sniedz zināšanas par to savstarpējo mijiedarbību.

Studiju virzienā Ekonomika” esošās studiju programmas tiek īstenotas atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijas, kas ir apkopotas dokumentā  Atbalsts izaugsmei un darba vietām- EIROPAS Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma, un paredz:[1]

  • darba devēju un darba tirgus iestāžu iesaistīšanu programmu izstrādē un īstenošanā;

realizācija - studiju virzienā „Ekonomika” esošajās profesionālajās studiju programmās notiek regulāra sadarbība ar darba devējiem un to apvienībām (prakšu uzņēmumi un iestādes, darba devēju iesaiste valsts eksāmenu komisijās un gala darbu aizstāvēšanā, studiju pašnovērtējumu sagatavošanā, studiju programmu un kursu satura pilnveidošana; darba devēju iesaiste tiešajā studiju procesā;

  • rosināt akadēmiskā personāla profesionālo izaugsmi, t.sk., jauni darbinieki, jaunas disciplīnas;

realizācija – 1) studiju virzienā „Ekonomika” esošajās profesionālajās studiju programmās 35 % studiju kursu docē nozares profesionāļi, 2)esošā akadēmiskā personāla izaugsme tiek veicināta, izmantojot ERASMUS +programmu, kā arī nodrošinot profesionālās pilnveides kursus, t.sk. augstskolu didaktikas programmas apguvi, ar augstskolas finansiālo atbalstu; 3) notiek jaunu docētāju piesaiste, t.sk., jauno doktorantu iesaiste studiju procesā; 4) tiek ieviesti jauni studiju kursi, ņemot vērā darba devēju ieteikumus un nozares aktualitātes;

  • atbalstīt plašāku mācību režīma daudzveidību;

realizācija - studiju virzienā „Ekonomika” esošās studiju programmas ir paredzētas realizēt pilna un nepilna laika studijās, kā arī notiek pakāpeniska studiju kursu izstrāde un apguve e vidē, izmantojot Moodle platformu.

 

 

[1] Atbalsts izaugsmei un darba vietām- EIROPAS Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma, http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/higher/modernisation_lv.pdf

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv