Nationally funded projects

Nationally funded projects: Implementation of Transformative Digital Learning in Doctoral Program of Pedagogical Science in Latvia (DocTDLL) Project Nr. lzp-2018/2-0180

Project duration: 01.12.2018 - 31.12.2020 | Funding, EUR: 200000

Funding

The total cost of the project is EUR 200,000.00 from the LZP Foundation for Applied and Fundamental Projects.

Projekta mērķis

Mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās prasmes transformatīvās digitālās mācīšanās (TDL) jomā augstākajā izglītībā Latvijā, balstoties uz Kanādas pieredzi, un nodrošināt zināšanu un prasmju pārnesi doktorantūras studiju programmas “Pedagoģija" turpmākajā attīstībā, kā arī zinātnisko un akadēmisko spēju attīstīšana.

The goal is to create new knowledge and technological know-how in the field of transformative digital learning (TDL) in higher education in Latvia based on Canada experience and to ensure transfer of knowledge and skills in the further development of the doctoral study program ,,Pedagogy", as well as the development of scientific and academic capacity.

Projekta galvenie rezultāti

Latvijas apstākļiem un kultūrvidei pielāgoti rīki: "Personiskās un kultūras orientācijas skala" un "Digitālās kompetences profilētājs" .

Veikta datu apstrāde doktora studiju programmā ,,Pedagoģija" Latvijā un sagatavota statistiskā atskaite ar mērķi radīt jaunas zināšanas digitālās izglītības jomā.

Izstrādāti divi 10 kredītpunktu vai 15 ECTS moduļi doktora studiju programmai ,,Pedagoģija"- didaktikas teorijas un pētījumi digitālās mācībās, tai skaitā prakse, pētījumu un prakses sinerģija.  

Adaptation of the ,,Personal-Cultural Orientations Scale" and ,,Digital Competency Profiler" to the Latvian conditions and cultural environment.

Conducting and surveying data processing in the doctoral study program ,,Pedagogy" in Latvia and preparation of a statistical report with the purpose of creating new knowledge in the field of digital learning.

Development of two 10 credit point or 15 ECTS modules for the doctoral study program ,,Pedagogy" - didactic theories and research of digital learning study courses including practices, synergy of research and practice.

Project manager

Dr.paed., prof.V.Ļubkina

Phone: +371 26121040

e-mail: Velta.Lubkina@rta.lv

Project administrator

Dr.paed.,LīgaDanilāne

Phone: +371 29474886

e-mail: Liga.Danilane@rta.lv

Social network, other references

http://www.rta.lv/regi_projekti/

https://tdl.rta.lv/

Project implementation team

V.Ļubkina  - project manager, L.Danilāne - project administrator, I.Žogla, I.Prudņikova, T Blayone (Canada) , O.Mikhailenko (Ukraine, Canada) ,S.Ušča, A.Kaupužs, PhD studentsM.Kijaškoand L.Rundāne, Mg studentsS.Stafecka, O.Vindača

Project partners

Toronto, Ontario University, EILAB, Canada

Project goal

The goal is to create new pedagogical knowledge and technological know-how in the field of transformative digital learning (TDL) in higher education in Latvia based on Canadian experience and to ensure transfer of knowledge and skills in the further development of the doctoral study program "Pedagogy", as well as the development of scientific, academic and practical capacity of researchers and educators.

Project activities

The project includes seminars and video conferences.

Project participants went on an experience exchange trip to Canada. Find out morehttps://tdl.rta.lv/mod/lightboxgallery/view.php?id=29&forceview=1

Project results

  • Adapted tools of questionnaires for Latvian conditions and culture environment and questionnaires for Latvian higher education institutions using custom tools: "Personal and Cultural Orientation Scale" and "Digital Competence Profiler".Data processing and a statistical report preparation to create new knowledge in the field of digital education.
  • Development of  two 10-credit or 15 ECTS modules / courses for the doctoral study program "Pedagogy" - didactic theories and research in digital learning, including practice, research and practice synergy for the consolidated doctoral study program RTA module "Special education and social work" .
Rezekne Academy of Technologies , 2019 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvia. Phone: 28325368;
Send your questions and suggestions via HELPDESK