Profesors, Dr.sc.ing.,
Pēteris Grabusts

Peteris.Grabusts@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Informātika izglītībā, Informātika pedagoģijā, Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā, Datortehnoloģijas pedagoģiskajos pētījumos, Operētājsistēmas, Programmēšanas valodas
Asociētā profesore, Dr.paed., Mg.sc.ing., Mg.art.,
Aina Strode

aina.strode@rta.lv
0000-0001-9702-5834
Pasniedzamie kursi: Mājturības un tehnoloģiju saturs un mācīšanas metodika, Vides izveidošanas kompozicionālie paņēmieni, Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi
Docents, Dr.paed.,
Aivars Kaupužs

Aivars.Kaupuzs@rta.lv
0000-0002-1460-8864
Pasniedzamie kursi: Veselības kultūra, Sports
Docente, Dr.paed.,
Ženija Truskovska

Zenija_Truskovska@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Praktiskā sociālā pedagoģija, Sociālais darbs ar gadījumu, Supervīzijas sociāli pedagoģiskajā darbā, Sociālpedagoģiskā animācija, Sociālā darba organizēšana un vadīšana
Docents, Dr.psych,
Ēriks Kalvāns

Eriks.Kalvans@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Veselības izglītība un pirmā palīdzība, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Personības psiholoģija, Veselības kultūra, Pedagoģiskā saskarsme, Sporta un koriģējošās aktivitātes bērniem ar GAT, Sporta un koriģējošās aktivitātes bērnu attīstības traucējumu korekcijā
Docente, Dr.biol.,
Rasma Tretjakova

Rasma.Tretjakova@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Attīstības fizioloģija un skolas higiēna, Medicīnas zinātņu pamati un pirmā palīdzība, Vides zinātnes pamati, Dabas resursi un cilvēces līdzsvarotās attīstības koncepcija
Docente, Dr.iur.,
Gaļina Makarova

advokati@inbox.lv
26422647
Pasniedzamie kursi: Tiesību zinības, Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā, Pedagoģiskā ētika un bērnu tiesību aizsardzība
Lektore, Mg. paed.,
Rita Burceva

Rita.Burceva@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Latviešu valodas saturs un mācīšanas metodika, Lasīt un rakstīt mācīšanas metodika, Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi, Karjeras konsultanta profesionālā ētika
Lektors, Mg.hist.,
Pēteris Kivrāns

kivraans@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Izglītības ideju attīstība Latvijā un pasaulē, Politoloģija un nacionālie procesi, Globalizācijas procesi pasaulē
Lektore, Mg.sc.ing., Mg. paed., Mg.design.,
Silvija Mežinska

silvija.mezinska@rta.lv
29716353
Pasniedzamie kursi: Apģērbs – šūto apģērbu izgatavošana
Lektors, Mg.geogr., Mg.sc.env.,
Ivars Matisovs

Ivars.Matisovs@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Ģeogrāfijas pamati, Fiziskās ģeogrāfijas pamati, Fiziskās ģeogrāfijas praktikums, Pasaules reģionālā ģeogrāfija, Pasaules reliģiju vēsture un ģeogrāfija, Ģeoloģija un ģeomorfoloģija, Demogrāfija un iedzīvotāju ģeogrāfija,
Lektore, Mg.philol.,
Svetlana Iļjina

svetailjina@inbox.lv
26597571
Pasniedzamie kursi: Konversācija, Teksta analīze, Fonētika
Viesdocente, Dr.oec.,
Inta Rimšāne

Inta.Rimsane@rdc.lv
Pasniedzamie kursi: Izglītības menedžments un mārketings, Novadzinības, Profesionālās svešvalodas speckurss, Karjeras pakalpojumu vadība
Vieslektore, Mg.psych.,
Aija Kondrova

avordnok@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Vispārīgā psiholoģija, Sociālās integrācijas jautājumi, Sociālā politika, Pedagoģiskā psiholoģija, Sociālā psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija, Sociālā pedagoģija un psiholoģija, Komunikācijas teorijas karjeras konsultēšanā, Konsultēšanas teorija un metodika
Vieslektore, Mg. paed., Mg.philol.,
Veronika Korkla

Veronika.Korkla@rta.lv
26397500
Pasniedzamie kursi: Filozofijas pamati, Ētika un estētika, Izglītības filozofija, Personības socioloģija, Kreatīvās domāšanas stratēģijas, Socioloģija
Vieslektors, Mg. paed.,
Vilis Deksnis

Vilis.Deksnis@saskarsme.lv
Pasniedzamie kursi: Skolvadības pamati; Skolvadības problēmas pasaulē un Latvijā; Izglītības likumdošana Latvijā.
Vieslektore, Mg.math.,
Irēna Onževa

Irena.Onzeva@bkc.lv
Pasniedzamie kursi: Matemātikas saturs un mācīšanas metodika, Elementārā matemātika, Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm, Ārpusklases darbs matemātikā, Matemātikas mācīšanas metodika, Matemātiskā analīze, Ģeometrijas saturs pamatskolā, Elementārās matemātikas praktikums
Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
28328091
0000-0001-7662-9866
Pasniedzamie kursi: Darba tirgus un nodarbinātība
Asociētā profesore, Dr.philol.,
Karīne Laganovska

Karine.Laganovska@rta.lv
29336118
Pasniedzamie kursi: Profesionālās svešvalodas speckurss, Otrā svešvaloda (vācu), Praktiskā svešvaloda, 20.gs.literatūra, Ārzemju literatūra, Teksta analīze, Praktiskā gramatika
Docente, Dr.paed.,
Svetlana Ušča

Svetlana.Usca@rta.lv
27872568
0000-0003-1225-3139
Pasniedzamie kursi: Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija, mūsdienu informācijas tehnoloģijas un to pielietojums izglītībā, Valodas un runas traucējumu izraisīto problēmu risināšana mācību procesā
Docente, Dr.paed.,
Līga Danilāne

Liga.Danilane@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Ekonomikas teoriju mācību metodika izglītībā, Bizness mājsaimniecībā
Docente, Dr.philol.,
Mārīte Opincāne

mariteo@tvnet.lv
Pasniedzamie kursi: Profesionālās svešvalodas speckurss, Praktiskā svešvaloda, 20.gs.literatūra, Ārzemju literatūra, Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi
Docente, Dr.oec.,
Lienīte Litavniece

Lienite.Litavniece@rta.lv
29298800
0000-0001-9859-7850
Pasniedzamie kursi: Reģionālā ekonomika un ES finansējuma piesaiste pētnieciskajos projektos
Docente, Mg. paed., Mg.art., Mg.design.,
Diāna Apele

diana.apele@rta.lv
28303743
Pasniedzamie kursi: Mākslas vispārējā kompozīcija, Tekstilkompozīcija un tekstildarbu tehnoloģijas, Vides izveidošanas kompozicionālie paņēmieni
Lektore, Mg.iur.,
Ilga Krampuža

ahia@inbox.lv
29808668
Pasniedzamie kursi: Sociālās un administratīvās tiesības
Lektore, Mg. paed., Mg.hist.,
Inese Brīvere

medikiesi@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Kultūras vēsture
Lektors, Mg.sc.comp.,
Mihails Kijaško

Mihails.Kijasko@rta.lv
26625775
Pasniedzamie kursi: Informātika izglītībā, E-studiju metožu un līdzekļu izmantošana mācību kursu satura izstrādē
Lektore, Mg. paed., Mg.hist.,
Valda Čakša

valda.caksa@rta.lv
26493004
Pasniedzamie kursi: Sociālo zinību saturs un mācīšanas metodika, Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi, Ētika laikā un telpā
Viesdocente, Dr.paed.,
Ilga Prudņikova

ilga2@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Speciālā izglītība ES un pasaules kontekstā, nozares pētījumu specifika, Smagu intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā, Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi, Vispārējās izglītības priekšmetu didaktika, pētījumu specifika speciālās un iekļaujošās izglītības kontekstā
Vieslektore, Mg. paed.,
Dace Baltkāje

dace.baltkaje@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Mūzikas terapija, Mākslas terapija
Vieslektore, Mg. paed.,
Aloida Jurčenko

Aloida.j@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Sociālās labklājības sistēma Latvijā, Sociālpedagoģiskās pētīšanas metodes, Ievads specialitātē, Sociāli pedagoģiskā darba metodes, Sociāli pedagoģiskais darbs institūcijās, Sociālpedagoģiskā viktomoloģija, Sociālpedagoģiskais darbs ar ģimeni, Sociālā rehabilitācija
Vieslektore, Mg. paed.,
Mārīte Mežāre

marite.mezare@rta.lv
29555343
Pasniedzamie kursi: Izglītības attīstība mūsdienu pasaulē; GAT klīnika; Alternatīvās izglī†ibas teorijas sociālpedagoģiskie aspekti; Mācīšanās grūtību problēmu risināšana izglītības procesā; Didaktika
Vieslektore, Mg. paed.,
Viktorija Pokule

Viktorija.Pokule@gmail.com
26532739
Pasniedzamie kursi: Konversācija I
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu