Zinātniskās konferences

Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference „Indivīds. Sabiedrība. Valsts

Starptautiskā studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā” 16.05.2015.

Studējošo rakstu krājums

Mēs laikā, telpā, attīstībā. Studentu zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2013., ISBN 978-9984-114-6

Virzienā iesaistīto docētāju jaunākās monogrāfijas

Virziena docētāju zinātniskās publikācijas Latvijas u.c. valstu augstskolu konferenču rakstu krājumos

Nozīmīgākās publikācijas

 Zinātniskās publikācijas periodikā, kas ir iekļauta starptautiski pieejamās datubāzēs: A&HCI, SSCI vai nozaru vadošajās datubāzēs (Thomson Reuters Web of science, SCOPUS, ERIH)

 • Apele, Diāna  Mežinska, S. (2018). „INTERDISCIPLINARY RESEARCH INTO THE USE OF LASER PROCESSING TECHNOLOGIES IN PRODUCT DESIGN”. 5th International Multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM2018. Conference proceedings. Volume 5. Urban Planning, Architecture & Design. Issue 5.3. (pp. 329-336). Sofia: STEP92 Tehnology Ltd. Datu bāze: Web of Science.
 • Apele, D. Miezīte, S. (2018). „VIĻAKAS NOVADA MUZEJA VIZUĀLĀ ANALĪZE DIGITĀLĀS KULTŪRAS KONTEKSTĀ” Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitātes 60. starptautiskā zinātniskā konference. Datu bāze: EBSCOhost.
 • Apele, D., Dundure, I. (2018). „GRAFISKĀ DIZAINA IESPĒJAS INTEGRĒTAI PIEEJAI  MUZEJOS MĀKSLAS VĒRTĪBU REPRODUCĒŠANĀ” (pp. 384-396).  Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Volume IV, Rēzekne. Datu bāze: Web of Science
 • Strode, Aina,  Strods, G. (2018). Critical thinking approach for implementing interdisciplinarity in career guidance for secondary school students. CBU International Conference Proceedings, Vol.6 (pp.798-803). https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/1251/1793
 • Strode, A., Laktionova, V. (2018). Design of the informative game for promotional events. DU 60. Starptautiskā zinātniskā konference 26., 27.apr.
 • Strode, A., Strode, L. (2018). Sustainable design aspects of rivers floodplain areas. DU 60. Starptautiskā zinātniskā konference 26., 27.apr.
 • Strode, A., Irbite, A. (2018). Design - an opportunity and challenge for promoting the competitiveness of companies. 5th International Multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM2018. Conference proceedings. Volume 5. Urban Planning, Architecture & Design. Issue 5.3. (pp. 171-178). Sofia: STEP92 Tehnology Ltd.
 • Strode, A., Titova, A. (2017). Visual identity of the art schools in Latvia.  “Māksla un mūzika kultūras diskursā” Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli (127.-134.lpp.). Rēzekne. http://journals.rta.lv/index.php/AMCD/article/view/2821/2924
 • Strode, A., Brokāne, N. (2017).  Heritage of industrial architecture in nowadays' cultural environment. “Māksla un mūzika kultūras diskursā” Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli (84.-91.lpp.). Rēzekne. http://journals.rta.lv/index.php/AMCD/article/view/2823/2918
 •  Malahovskis,  V. (2018).  Migration of Latgale Rural Population (1920–1934):Some Aspects of Public Opinion. Acta humanitarica universitatis Saulensis.T.25, pp. 39–46, MLA International Bibliography, Index Copernicus, EBSCO(ISSN 1822 –7309).
 • Malahovskis V. „Latgales lauku iedzīvotāju migrācija uz citiem Latvijasnovadiem (1920–1934)“. Vēsture: avoti un cilvēki XXI. Daugavpils: DU akad.apg. Saule. 2018. 234.–241.; EBSCO.
 • Malahovskis  V. (2018).  Diskursīvais nošķīrums „luterānisms –katolicisms”latviešu klerikāli un nacionāli konservatīvajā presē (1920–1934).  Valsts valodas komisijas raksti. Reformācija un valoda (9. sēj.). Rīga: Zinātne. 81.–92.
 • Arbidāne, I., Mietule, (2018) Problems and solutions of accounting and evaluation of biological assets in Latvia, The International Journal Entrepreneurship and Sustainability Issues 6(1): 10-22. https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(1)
 • Mietule, I., Maksymova, I., Holikova, K., (2018) Modern socio-demographic trends affecting the business sector of the economies of Latvia and Ukraine. Proceedings of the international scientific conference. Vol 6. Rezekne Academy of Technologies. 353.-365., data base Thomson Reuters ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/
 • Pumpure, I., Mietule, I. (2018) Nodokļu piemērošanas salīdzinošā izpēte autoratlīdzības līgumiem. Proceedings of the international scientific conference. Vol 6. Rezekne Academy of Technologies. 426.-436., data base Thomson Reuters ISI Web of Knowledge http://www.webofknowledge.com/Bindemane, S., Arbidāne, ,
 • Mietule, I. (2018) Information systems used in immigration control structural units, analysis of their operational effectiveness and capabilities in Latvia. VIIth International scientific and practical conference BORDER SECURITY AND MANAGEMENT. SCIENTIFIC JOURNAL OF INTERNAL SECURITY AND CIVIL DEFENCE Nr.
 • Brīvere I.  (2018) CULTURAL-HISTORICAL OBJECTS OF RIEBIŅI MUNICIPALITY IN THE 19th CENTURY – RIEBIŅI MANOR, PASTARI WINDMILLS AND BUFALIŠKI (GEĻENOVA) The journal will be included in databases Index Copernicus and EBSCOhttp://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/zinatne/REGI/izdevumi/Latgales%20Tautsaimniecibas%20petijumi/Journal_2018.pdf
 • Čakša, V.(2017) Mutvārdu liecības par vēstures studijām Rēzeknes Augstskolas darbības sākumā Sabiedrība. Integrācija. Izglītība IV, 29.-38.lpp.; pieejams Thomson Reuters Web of Science vai SCOPUS bāzēs
 • Senkāne, O. Two versions of J.W. Goethe’s Immortal Jew or how the immortal surpasses the Jew. LU Reliģiski filozofiski raksti. XXII sējums. Rīga: LU FSI, 2017. 44.-69.  SCOPUS. ISSN 1407-1908.
 • Zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautos zinātniskos izdevumos (Web of Knowledge, EBSCO, Index–Copernicus) vai atrodas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos
 • Čakša, V. (2017) Theme of the paper Archival Documents and Oral History Sources on the Rezekne Music Secondary School Managed by Janis Usitis (1956–1959). Iesniegts publicēšanai ž. Music Science Today: the permanent and the changeable (Index–Copernicus)

Ivanovs, Aleksandrs ir apjomīga publikāciju skaita autors un līdzautors:

 1. Soms, H., Ivanovs, A. Latgales kongress arhīva dokumentos. Latvijas Arhīvi, 2017. Nr. 3/4. 82.-123. lpp. 2,4 autorloksnes. ISSN 1407-2270. http://www.arhivi.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/SOMS.pdf (08. 12. 2018). Nāca klajā 2018. gadā.
 1. Ivanovs, A., Šteingolde, I. Sudraba zīmogi Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Latvijas Arhīvi, 2017. Nr. 3/4. 154.-173. lpp., I-XVI lpp. (ielīmējums). 2,4 autorloksnes. ISSN 1407-2270. Nāca klajā 2018. gadā.
 2. Soms, H. (sastādītājs, komentāru autors), Ivanovs, A. (komentāru autors). gada Latgales kongress avotos, apcerēs un pētījumos: [Hrestomātija] / Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta reģionālo studiju centrs „Latgales pētniecības institūts”; recenzenti: V. Malahovskis, T. V. Pumpuriņš, I. Saleniece. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2018. ISBN 978-9984-14-841-0. Elektroniskais izdevums. Pieejams tiešsaistē: http://latgalesdati.du.lv/system/faili/LatgalesKongress/00_index%20Latgales%20kongress.pdf (08. 12. 2018).
 3. Ivanovs, A., Kuzņecovs, A., Gonneau, P. Accord entre Tešata et Jakim, 1266–1299. Charte de l’évêque de Polock Jacques au vicaire de l’archevêque de Riga et à Riga sur la paix et les échanges commerciaux, 1298. Lettre des autorités de Pskov réclamant à Riga l’extradition d’un débiteur, XIIIe siècle to XIVe siècle. Confirmation du droit de libre circulation des marchands entre Riga, le Gotland et Smolensk, octroyée au nom de Fedor [Rostislavič] de Smolensk, 1284. In: MultiPal: Tutoriels de Paléographie = Online interactive palaeography tutorial. [EPHE – École Pratique des Hautes Études], 2018. On-line edition.

http://multipal.fr/fr/accord-entre-te%C5%A1ata-et-jakim ; http://multipal.fr/en/node/344 ; http://multipal.fr/fr/charte-de-l%E2%80%99%C3%A9v%C3%AAque-de-polock-jacques-au-vicaire-de-l%E2%80%99archev%C3%AAque-de-riga-et-%C3%A0-riga-sur-la-paix-et-les ; http://multipal.fr/en/node/343 ; http://multipal.fr/fr/lettre-des-autorit%C3%A9s-de-pskov-r%C3%A9clamant-%C3%A0-riga-l%E2%80%99extradition-d%E2%80%99un-d%C3%A9biteur : http://multipal.fr/en/node/362 ; http://multipal.fr/fr/confirmation-du-droit-de-libre-circulation-des-marchands-entre-riga-le-gotland-et-smolensk-octroy%C3%A9e ; http://multipal.fr/en/node/380 (08. 12. 2018).

 1. Ivanovs, A. Vēstures zinātnes metodoloģiskās paradigmas Latvijā: pašreizējais stāvoklis un nākotnes vīzija. Grām.: IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Latvijas vēsturnieku Otrais kongress. Rīga, 2018. gada 18. un 19. jūnijs. Tēzes / Sast. K. Beķere, G. Zemītis; LR Izglītības un zinātnes ministrija, LU, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs. Rīga, 2018. 14.-16. lpp. 0,15 autorloksnes. ISBN 978-9934-8742-2-2. Tiešsaistē (LU repozitorijs): https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/40676 (28. 08. 2018).
 2. Ivanovs, A. Dokumentārā mantojuma arheogrāfija Latvijas vēstures kontekstā, 18. gadsimta otrā puse – 20. gadsimts: lūzumpunkti, skolas, prioritātes un attīstības perspektīvas. Grām.: Vēstures lūzumpunkti un robežšķirtnes arhīvu dokumentos. Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātniskie lasījumi. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2018. 23.-50. lpp. 1,7 autorloksnes. ISBN 978-9984-836-08-9.
 3. Ivanovs, A. Arhīva avotu krājums par Latvijas delegācijas darbību Parīzes miera konferencē 1919. gadā. Latvijas Arhīvi. 2018. Nr. 1/2.196.-202. lpp. 0,5 autorloksnes. ISSN 1407-2270.
 4. Кузнецов А. М., Иванов А. С. Первый новгородский документ на бомбицине. В кн.: Новгородика–2018. Повседневная жизнь новгородцев: история и современность. Материалы VI Международной научной конференции 26–27 сентября 2018. В 2-х тт. Т. 1. Великий Новгород, 2018. С. 253–264. 1,2 autorloksnes. ISBN 978-5-89896-718-5. Datu bāze: РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
 5. Ivanovs, A. Arheogrāfijā. No: Nacionālā enciklopēdija. [Elektroniskais resurss. 2018. g. 16. novembrī]. 0,4 autorloksnes. https://enciklopedija.lv/skirklis/2217 (20. 12. 2018). 
 1. Кузнецов А. М., Иванов А. С. Договор Новгорода с Готским берегом и немецкими городами о мире и торговле 1259–1263 гг. с приложением копии новгородской договорной грамоты с Готским берегом и немецкими городами 1191–1192 гг. В кн.: Новгородика – 2015: Материалы V международной научной конференции 24–25 сентября 2015 г. Ч. 2 / Сост.: Е. В. Торопова и др. Великий Новгород: Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 2016. С. 376–396. 1,2 autorloksnes. Datu bāze: РИНЦ. Izdevums pieejams eLibrary.ru (РИНЦ datu bāzē): https://elibrary.ru/item.asp?id=29336012; https://elibrary.ru/download/elibrary_29336128_57841012.pdf – raksts PDF-formātā (27.10.2017).
 2. Ivanovs, A. Les sources russes médiévales aux Archives historiques d’État de Lettonie: histoire des collections, publications et perspectives d’études. Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques. Résumés des conférences et travaux. Paris: À la Sorbonne, 148 (2017): 220–225. 0,55 autorloksnes. ISSN 0766-0677 (papīra izdevums). ISSN 1969-6310 (elektroniskais izdevums): mis en ligne le 25 septembre 2017. URL: http://ashp.revues.org/1961 Iekļauts datu bāzē „Persée”: http://www.persee.fr/; http://www.persee.fr/collection/ephe (27.10. 2017).
 3. Ivanovs, A. Starpkultūru vēstures netieši „liecinieki”: rakstāmpapīrs un tā ūdenszīmes Rīgas rātes arhīvā 14.–16. gadsimtā. Grām.: Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos. Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātniskie lasījumi. III / Galv. red. V. Pētersone. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2017. 11.–43. lpp. ISBN 978-9984-836-06-5. 1,7 autorloksnes.
 • Grabusts, P. (2017). Simulation Modelling Possibilities in Teaching Economic Processes”. Proceedings of the International scientific Conference „Society.Integration.Education”, Rezekne,May,26-27, 2017, Vol.3., P.463-471. [ISSN 1691-5887] Web of Science http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2435
 • Grabusts, P., Musatovs, J. (2017). Optimal route detection between educational institutions of Rezekne municipality. Latgale National Economy Research, Journal of Social Sciences No. 1(9), Rezekne.
 • Grabusts, P., Musatovs, J. (2017). Shortest Path Determination between Educational Institutions of Rezekne Municipality. Proceedings of the International scientific Conference „Society.Integration.Education”, Rezekne, May,26-27, 2017, Vol.3., P.451-462. [ISSN 1691-5887]  Web of Science http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2386
 • Malahovskis, V. Diskursīvais nošķīrums „latgalieši–baltieši“ nacionālkonservatīvajā latviešu presē (1920–1934). XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule. 2017. 217.–224., EBSCO.
 • Murinska, S., Pozņakovs K. (2018). Design Development Trends of Latgale Region Newspapers (1998 – 2017). Latgale National Economy Research. Journal of Social Sciences No. 1 (10), Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, p. 97-108.
 • Murinska, S., Aleksandrova, O., Dodonov, R. (2018). Information warfare: future challenges of Latvia and Ukraine. CXID. Philosophical Sciences. N 5(157), Kyiv, Ukraine, p. 66-72.
 • Murinska, S. (2018). Problems of Content Production in Regional Mass Media. Society. Integration. Education. Proceeding of the Scientific Conference. Volume 5, Higher Education, May 25th-26th, 2018.  Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, Thomson Reuters Web of Science, 175-185.
 • Kļavinska, A. Tekstu korpusu izmantošanas iespējas otrās baltu valodas (lietuviešu) apguvē. Valodu apguve: problēmas un perspektīva. XIII/XIV.  Liepāja: LiePA, 2018., 53-63. (EBSCO)
 • Collocations and contextual semantics of the ethnonyms leiši and lietuvieši ‘Lithuanians’ in the Text corpus of modern Latvian language. Res Humanitariae XXIII. 2018, 235-246. (Index Copernicus, EBSCO) http://journals.ku.lt/index.php/RH/article/viewFile/1797/pdf
 • Vietvārdu Daugavpils un Rēzekne kontekstuālā semantika līdzsvarotajā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusā. Valoda 2017. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2017, 101-109. (EBSCO);
 • Opincāne, M. (2017) The Reflection of English Character in William Shakespeareís Writing Daugavpils University Faculty of Humanities, Daugavpils University Institute of Humanities and Social Sciences Human in Literature and Culture: Interdisciplinary Perspective, Comparative Studies Vol. VII Daugavpils University  7 lpp. , 2017, EBSCO, ISSN 2255- 9388.
 • Profesores Ilgas Šuplinskas publikācijas:
 • Šuplinska, I., Leikuma L. (2018).Būtiskākie rezultāti un izaicinājumi (2008–2017). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 1 (72. sēj.), 41–54. http://www.lza.lv/LZA_VestisA/72_1/3_Ilga_Suplinska.pdf
 • Šuplinska, I. (2018). Puorskots par latgalistikys konfereņcem (2008–2017). Via Latgalica 10. Rēzekne: RTA, 146–151.
 • Šuplinska, I., Leikuma, L. Noslēdzies latgalistikas konferenču cikls (2014–2017). Baltu filoloģija XXVI (2)., Rīga: LU, 137–156.
 • Raksti citos recenzētos zinātniskos izdevumos un konferenču rakstu krājumos:
 • Brīvere, I. PAR GEĻENOVAS IZCELSMI. Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski – praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, 11 lpp.
 • Brīvere, I. RIEBIŅU MUIŽA (1897) UN PASTARU VĒJDZIRNAVAS. Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski – praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
 • Brīvere, I.    LŪZNAVA MANOR AND ITS PEOPLE 19th–20th.   CENTURIES INDIVIDUAL. SOCIETY. STATE. Proceedings of the International Student and Teacher Scientific and Practical Conference, 266-277 p. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxvzLrDsFNCVbkHgbDGXLRmMHNvW?projector=1&messagePartId=0.2
 • Čakša, V. Theme of the paper Archival Documents and Oral History Sources on the Rezekne Music Secondary School Managed by Janis Usitis (1956–1959).(Arhīva dokumenti un mutvārdu vēstures avoti par Jāņa Ūsīša vadīto Rēzeknes mūzikas vidusskolu (1956–1958)) Krāj.: Grauzdiņa, I. ( galv.red.): Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krājums. VIX. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 20-30. lpp. Datu bāze INDEX COPERNICUS.
 • Čakša, V., Brīvere, I. (2017) Отрожение Февральской революции на и  историю латвийского региона – Латгалии. Сборник статей Международной научной конференции «Великая Российская революция 1917 года в истории и судьбах народов и регионов России, Беларуси, Европы и мира в контесте исторических реалий XX – начала XXI веков» Материалы международной научной конференции Витебск–Псков 27 февраля – 3 марта 2017 года. Витебск ИГУ имени П.М. Машерова, 2017,  с. 194–198
 • Dāvidsone, A., Silkāne, V., (accepted for publication). The relationships between media literacy and civic participation among young adults in Latvia. European Information Literacy conference, September, 2018, Oulu, Finland.
 • Dāvidsone, A., Silkāne, V., Veliverronena, L. (2018). The role of health literacy in predicting patient satisfaction with health care. 'SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION'' conference, May 2018, Rēzekne, Latvia.

Dimants, A. ir vairāku nozīmīgu publikāciju autors:

 1. Radu, Raluca et al. (co-authors) Europe’s Public Service Media: Between Responsibility and Accountability. https://en.ejo.ch/media-economics/accountable-and-or-responsible-public-service-media-in-europe (21.03.2018.)
 2. Radu, Raluca et al. (co-authors) Öffentlicher Rundfunk in Europa: Marktanteile variieren stark. https://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/oeffentlicher-rundfunk-in-europa-marktanteile-variieren-stark (23.04.2018.)
 3. Jauns regulējums Latvijas sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas medijiem. No: Jurista Vārds (11.09.2018), Nr. 37, 24. - 28. lpp. – http://www.juristavards.lv/doc/273331-jauns-regulejums-latvijas-sabiedriskajiem-elektroniskajiem-plassazinas-medijiem/

 Monogrāfija:

 1. Chapter 18. Latvia: Different journalistic cultures and different accountability within one media system. No: Eberwein, Tobias; Fengler, Susanne; Karmasin, Matthias (eds.): The European Handbook of Media Accountability. London, New York : Routledge, 2018, pp. 143 - 149
 • Grabusts, P. (2017). Ontology-based risk analysis system concept”, Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS 2017), Minsk, Belarus, February 16-18, pp. 341-346.
 • Deneva, H., Lazov, L., Grabusts, P., Kangro, I., Narica, P. (2017). Simulation Models to Optimization of Laser Cutting Process, Annual University Conference National Military University "Vasil Levski", Proceedings of the annual university conference, 1-2 June 2017, Veliko Tarnovo, Publishing complex of NMU “V. Levski ", Veliko Tarnovo (Bulgaria), pp. 684-694,ISSN 2367-7481.
 • Deneva, L. Lazov, P. Grabusts, I. Kangro, P. Narica, “Simulation Models to Optimization of Laser Cutting Process”, Annual University Conference National Military University "Vasil Levski", Proceedings of the annual university conference, 1-2 June 2017, Veliko Tarnovo, Publishing complex of NMU “V. Levski ", Veliko Tarnovo (Bulgaria), pp. 684-694,ISSN 2367-7481.
 • Grabusts, “Ontology-based risk analysis system concept”, Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS 2017), Minsk, Belarus, February 16-18, pp. 341-346.
 • Senkāne, O.  (2018). Tēlu simetrija Ingas Ābeles romānā „Klūgu mūks’. Via Latgalica XI, 55.-65.lpp.
 • Senkāne, O., Kleina, L. (2018). Kādēļ ko aprakstīt no jauna jeb par J.V.Gētes mūžīgā žīda ieklīšanu R.Blaumaņa „sētā”. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, 23, 119.-134.lpp. Liepāja, Liepājas Universitāte.
 • Apele, D. (2017). „PABLO PIKASO RADOŠĀ IETEKME LATVIJAS MĀKSLINIEKU DARBOS” (pp. 15-26). Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Volume IV, Rēzekne. Thomson Reuters Web of Science
 • Malahovskis V. The factors Forming Religious (Catholic) Identity: the Example of Latgale in Historical Context. Logos (No. 91). A Journal of Religion, Philosophy, Comperative Cultural Studies and Art. Vilnius, Lithuania, pp.132–141; THOMSON ISI Arts and Humanities Citation Index.
 • Murinska-Gaile, S., Hadzialic, S. (2017). Development of critical thinking skills: comparative analysis of media literacy level in Bosnia and Herzegovina and Latvia. Society. Integration. Education. Proceeding of the Scientific Conference. Volume II, May 26-27. Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, p. 5
 • Čakša, V.(2017) Mutvārdu liecības par vēstures studijām Rēzeknes Augstskolas darbības sākumā Sabiedrība. Integrācija. Izglītība IV, 29.-38.lpp.; pieejams Thomson Reuters Web of Science vai SCOPUS bāzēs
 • Narica, L. Lazov, A. Teilans, P. Grabusts, E. Teirumnieks, P. Cacivkins, „ Method for Color Laser Marking Process Optimization with the use of Genetic Algorithms”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.101-106. [ISSN 1691-5402] Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2607
 • Mietule I., Klodane A., Beinaroviča-Litvinova, I. (2017) Systems of company’s financial crisis diagnostics. Proceedings of the international scientific conference. Vol.4. Rezekne Academy of Technologies. 246.-256., data base Thomson Reuters ISI Web of ScienceKnowledge http://www.webofknowledge.com/
 • Mietule I., Skeruviene V., Ubrežiova I., Znotiņa D. Legal and financial work aspects of academic staff in Lithuania, Slovakia And Latvia. Akadēmiskā personāla darba tiesiskie un finanšu aspekti Lietuvā, Slovākijā un Latvijā.//SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. IV daļa, 2016.gada 27.-28.maijs. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016. 544 lpp. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 27th-28th, 2016. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies, 2016. pp.391-399P.
 • Mietule I., Zvaigzne A., Čerpinska A. (2016) Assessment of the Activity of Residents and Economic Growth in the LAG Territory. In: Proceeding of the International Scientific Conference: Society. Integration. Education., Vol.IV, Rezekne: RTA, pp. 400-410. ISSN 2256-0637http://journals.ru.lv/index.php/SIE /article/view/1563 Ind. ISI Web of Science http://ip-science.thomsonreuters.com/,
 • Zorins, A., Grabusts, P. (2017). Latvian Sign Language Recognition Classification Possibilities”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.185-188. [ISSN 1691-5402] Scopus  http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.265
 • Grabusts, P. otential Function Method Approach to Pattern Recognition Applications”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.30-35. [ISSN 1691-5402] Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2512
 • Zorins, P.Grabusts „ Latvian Sign Language Recognition Classification Possibilities”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.185-188. [ISSN 1691-5402] Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2653
 • Žubule, Ē., P.Grabusts, L.Kavale Creation of Innovative Approach for Study of the National Fiscal Space”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.189-195. [ISSN 1691-5402]  Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2574
 •  Žubule, Ē, Grabusts, P., Kavale, L. (2017). Creation of Innovative Approach for Study of the National Fiscal Space”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.189-195. [ISSN 1691-5402] Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2574
 • Grabusts, Simulation Modelling Possibilities in Teaching Economic Processes. Proceedings of the International scientific Conference „Society.Integration.Education”, Rezekne,May,26-27, 2017, Vol.3., P.463-471. [ISSN 1691-5887] Web of Science http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2435
 • Grabusts, J. Musatovs, Shortest Path Determination between Educational Institutions of Rezekne Municipality. Proceedings of the International scientific Conference „Society.Integration.Education”, Rezekne,May,26-27, 2017, Vol.3., P.451-462. [ISSN 1691-5887] Web of Science http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2386
 • Narica, P., Lazov, L., Teilans, A., Grabusts, P., Teirumnieks, E., Cacivkins, P. (2017). Method for Color Laser Marking Process Optimization with the use of Genetic Algorithms. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne, June,15-17, 2017, Vol.2., P.101-106. [ISSN 1691-5402]  Scopus  http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2607
 • Zvaigzne, A., Kotane, I. (2017). Spread and control of Sosnowsky's hogweed in Rezekne municipality.  Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava, Iss.44,  p. 219-225. http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_44_02062017.pdf
 • Kotāne, I., Zvaigzne, A. (2017). Iedzīvotāju informētība par Sosnovska latvāņa kaitīgumu Rēzeknes novadā./ Population Awareness of the Harmfulness of Sosnowsky’s Hogweed in Rezekne Municipality. Proceedings of the International Scientific Conference. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Vol.IV, May 27th-28th, 2017. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies,  p.281.-291. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol4.2329
 • Mežaka A., Zvaigzne A., Tripāne E. (2016) Heracleum sosnowskyi Manden. Monitoring in protected areas – a case study in Rēzekne municipality, Latvia. Acta Biol. Univ. Daugavp., 16 (2): 181– 189. http://sciences.lv/zinatniskie-izdevumi/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-16-no-2/
 • Saulaja I., Zvaigzne A., Mietule I. (2016) Labour Costs and Productivity in Latvia. In: Economics Science for Rural Development: Integrated and Sustainable Regional Development, Production and Co-operation in Agriculture. Nr. 42. Jelgava: LLU, pp. 150-156. ISSN 1691-3078.http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2016/Latvia_ESRD_42_2016-150-156.pdf
 • Mietule I., Zvaigzne A., Čerpinska A. (2016) Assessment of the Activity of Residents and Economic Growth in the LAG Territory. In: Proceeding of the International Scientific Conference: Society. Integration. Education., Vol.IV, Rezekne: RTA, pp. 400-410. ISSN 2256-0637
 •  Žubule, Ē., Puzule, A. (2017). State Fiscal Space Research Formation in the Context of Sustinaible Development. 11th International Scientific Conference Society, Integration, Education, 4, pp. 445-455.
        
 • Puzule, A., Žubule, Ē. (2017). Assessment of Taxation as a Fiscal Policy Instrument. 11th International Scientific Conference Society, Integration, Education, 4, pp. 342-352.
 • Žubule Ē., Puzule A. (2017). State Fiscal Space Research Formation in the Context of Sustinaible Development. 11th International Scientific Conference Society, Integration, Education, 4, pp. 445-455. data base Thomson Reuters ISI Web of ScienceKnowledge http://www.webofknowledge.com/
 • Senkāne, O. Two versions of J.W. Goethe’s Immortal Jew or how the immortal surpasses the Jew. LU Reliģiski filozofiski raksti. XXII sējums. Rīga: LU FSI, 2017. 44.-69.  SCOPUS. ISSN 1407-1908.
 • Strode, A., Irbīte, A. (2017). Possibility of the usage of the visual research methods within the design education. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 4.sēj. (64.-75.lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība. Izdevums iekļauts Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference Proceedings datu bāzē http://www.isiwebof knowledge.com. Elektroniski raksts pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/2319/2423
 • Strode, Z., Strode, A. (2017). Mobilo telefonu lietošanas paradumi pieaugušo vidū. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 3.sējums (418.-428.lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība. Izdevums iekļauts Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference Proceedings datu bāzē http://www.isiwebof knowledge.com. Elektroniski raksts pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/2419/2429
 • Strode, A., Irbite, A. (2016). Design thinking models in design research and education. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. IV daļa (488.-500.lpp.). Rēzekne: RA izdevniecība. ISBN 978-9984-44-064-4, ISSN 1691-5887. Izdevums iekļauts Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference Proceedings datu bāzē http://www.isiwebof knowledge.com

Zinātniskās publikācijas, kas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautos zinātniskos izdevumos (Web of Knowledge, EBSCO, Index–Copernicus) vai atrodas ASV Kongresa bibliotēkas katalogos

Čakša, V. (2017) Theme of the paper Archival Documents and Oral History Sources on the Rezekne Music Secondary School Managed by Janis Usitis (1956–1959). Iesniegts publicēšanai ž. Music Science Today: the permanent and the changeable (Index–Copernicus)

Zorins A., Grabusts P. Review of Data Preprocessing Methods for Sign Language Recognition Systems based on Artificial Neural Networks. International Scientific Journal of Riga Technical University, vol. “Information Technology and Management Science”, December, 2016, vol. 19, pp. 98–103 https://www.degruyter.com/view/j/itms (EBSCO)

Grabusts, P. (2017), Potential Function Method Approach to Pattern Recognition Applications”. Proceedings of the 11th International Conference „Environment.Technology.Resources”, Rezekne,June,15-17, 2017, Vol.2., P.30-35. [ISSN 1691-5402] Scopus http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol2.2512

Grabusts, P. (2017). Simulation Modelling Possibilities in Teaching Economic Processes”. Proceedings of the International scientific Conference „Society.Integration.Education”, Rezekne,May,26-27, 2017, Vol.3., P.463-471. [ISSN 1691-5887] Web of Science http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2435

Grabusts, P., Musatovs, J. (2017). Optimal route detection between educational institutions of Rezekne municipality. Latgale National Economy Research, Journal of Social Sciences No. 1(9), Rezekne.

Grabusts, P., Musatovs, J. (2017). Shortest Path Determination between Educational Institutions of Rezekne Municipality. Proceedings of the International scientific Conference „Society.Integration.Education”, Rezekne, May,26-27, 2017, Vol.3., P.451-462. [ISSN 1691-5887]  Web of Science http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2386

Иванов А. Архивоведческий подход в комплексном изучении исторических источников: принцип «первоначальной упорядоченности» и реконструкция комплексов архивных документов. Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XX = Proceedings of the 26th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XX / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2017. 121.-132. lpp. ISSN 1691-9297. 0,65 autorloksnes. Turpinājumizdevums „Vēsture: Avoti un cilvēki” iekļauts starptautiskajā datu bāzē EBSCO. Pieejams arī Internetā : https://du.lv/wp-content/uploads/2016/01/Vesture_XX_2017_tirraksts-1.pdf (25. 04. 2017).

Ivanovs, A. [Interneta publikācija. Referātu/ publisko lekciju prezentācijas. École pratique des Hautes Études, Sorbonne, Parīze, Francija. Publicēts Internetā 02. 2017]. Sk. : EA 7347 Histara: Histoire de l’art, des représentations et de l’administration dans l’Europe moderne et contemporaine. Professeurs invités par Pierre Gonneau: Année universitaire 2015/2016 : Aleksandrs Ivanovs, professeur à l’Université de Daugavpils, Lettonie. http://equipe-histara-ephe.fr/professeurs-invites (25. 04. 2017)

Ivanovs, A. Conférence 1 : Les actes vieux-russes des anciennes archives de la Municipalité de Riga   I. Histoire d’un fonds. 3,5 Mb. http://equipe-histara-ephe.fr/wp-content/uploads/2015/04/Ivanov-Conf%C3%A9rence-1-4.pdf (25. 04. 2017).

Ivanovs, A. Conférence 2 : Les actes vieux-russes des anciennes archives de la Municipalité de Riga   II. Recherches et publications. 4,1 Mb. http://equipe-histara-ephe.fr/wp-content/uploads/2015/04/Ivanov-Conf%C3%A9rence-2.pdf (25. 04. 2017).

Ivanovs, A. Conférence 3 : Les actes vieux-russes des anciennes archives de la Municipalité de Riga   III. Approches méthodologiques pour leur étude et leur publication. 2,1 Mb. http://equipe-histara-ephe.fr/wp-content/uploads/2015/04/Ivanov-Conf%C3%A9rence-3.pdf (25. 04. 2017).

Ivanovs, A. Conférence 4 : Les technologies informatiques modernes dans l’édition et l’étude approfondie des actes vieux-russes. 8,5 Mb. http://equipe-histara-ephe.fr/wp-content/uploads/2015/04/Ivanov-Conf%C3%A9rence4.pdf (25. 04. 2017).

Кузнецов А. М., Иванов А. С. Договор Новгорода с Готским берегом и немецкими городами о мире и торговле 1259–1263 гг. с приложением копии новгородской договорной грамоты с Готским берегом и немецкими городами 1191–1192 гг. В кн.: Новгородика – 2015: Материалы V международной научной конференции 24–25 сентября 2015 г. Ч. 2 / Сост.: Е. В. Торопова и др. Великий Новгород: Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 2016. С. 376–396. 1,2 autorloksnes. Datu bāze: РИНЦ. Izdevums pieejams eLibrary.ru (РИНЦ datu bāzē): https://elibrary.ru/item.asp?id=29336012; https://elibrary.ru/download/elibrary_29336128_57841012.pdf – raksts PDF-formātā (27.10.2017).

Иванов А. С., Варфоломеев А. Г. Представление метаинформации об актовых источниках в семантической сети: AttemptoControlledEnglish (ACE). В кн.: El’Manuscript–2016: Rašytinis palikimas ir informacinės technologijos. VI tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2016 m. rugpjūčio 22–28 d. Pranešimai / ats. red. V. Baranovas, Т. Timčenko.. Vilnius; Iževskas, 2016. S. 94–98. 0,25 autorloksnes. Pieejams internetā: https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a5320149-c1e5-4c3c-a10e 0551b4328a70?lang=ENG; http://docplayer.ru/41625719-El-manuscript-konferencijos-medziaga-conference-material-material-konferencii.html; http://www.elib.grsu.by/katalog/568562pdf.pdf?d=true (25. 04. 2017).

Иванов А., Сомс Х., подготовили. Резолюция Латгальского конгресса, состоявшегося в городе Режице Витебской губернии 26 и 27 апреля (9 – 10 мая) 1917 года. [Interneta publikācija, 2017]: Latvija 100. Es esmu Latvija. http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/latgales_kongress_ru.pdf ; http://www.mk.gov.lv/ru/content/stoletie (25. 04. 2017).

Ivanovs, A., Varfolomeyev, A. Service-Oriented Architecture of Intelligent Environment for Historical Records Studies. [ICTE 2016, December 2016, Riga, Latvia] Procedia Computer Science. 104 (Elsevier, 2017 ): 57–64. doi: 10.1016/j.procs.2017.01.062. Datu bāzes: SCOPUS, Web of Science, Science Direct. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917300637 (25. 04. 2017).

Ivanovs, A. Memuāru arheogrāfija: Jūliusa Dēringa atmiņas. Latvijas Arhīvi, 2016. Nr. 3/4: 201-208. 0,6 autorloksnes. ISSN 1407-2270. – Rec. ad op.: Dērings, J. Ko es nekad negribētu aizmirst jeb atmiņas no manas dzīves. Rīga: LNA, 2016. (Vēstures Avoti, VIII sēj.); Döring, J. Was ich nicht gern vergeßen möchte oder Erinnerungen aus meinem Leben. Riga: Lettisches Nationalarchiv, 2016. (Historische Quellen, Bd. VIII). http://www.latvijasarhivi.lv/index.php?&198

Ivanovs, A. Les sources russes médiévales aux Archives historiques d’État de Lettonie: histoire des collections, publications et perspectives d’études. Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et philologiques. Résumés des conférences et travaux. Paris: À la Sorbonne, 148 (2017): 220–225. 0,55 autorloksnes. ISSN 0766-0677 (papīra izdevums). ISSN 1969-6310 (elektroniskais izdevums): mis en ligne le 25 septembre 2017. URL: http://ashp.revues.org/1961 Iekļauts datu bāzē „Persée”: http://www.persee.fr/; http://www.persee.fr/collection/ephe (27.10. 2017).

Ivanovs, A. Starpkultūru vēstures netieši „liecinieki”: rakstāmpapīrs un tā ūdenszīmes Rīgas rātes arhīvā 14.–16. gadsimtā. Grām.: Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos. Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātniskie lasījumi. III / Galv. red. V. Pētersone. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2017. 11.–43. lpp. ISBN 978-9984-836-06-5. 1,7 autorloksnes.

Malahovskis, V. Diskursīvais nošķīrums „latgalieši–baltieši“ nacionālkonservatīvajā latviešu presē (1920–1934). XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils: DU apg. Saule. 2017. 217.–224., EBSCO.

Murinska-Gaile, S. (2016). Vizuālā un tekstuālā komunikācija pilsētas svētku afišās. Komparatīvistikas almanahs. Svētku fenomens kultūrā. Daugavpils Universitāte: apgāds „Saule”, Nr. 9 (38). 246-268. EBSCO

Larionovs A., Murinska S., Zvaigzne A. (2017). Examination of the Features of Latvian Social Networks for Ensuring Competitiveness. In: Latgale National economy research, Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Economics and Business Management, Research Institute for Regional Studies No1 (9). ISSN 1691-5828, p.45-54.http://www.rta.lv/uploads/source/content_LV/zinatne/REGI/izdevum/Latgales%20Tautsaimniecibas%20petijumi/Journal_No1(9).pdf, EBSCOHost Academic Search Complete http://search.ebscohost.com

Kļavinska, A. (2016)Vietvārdi baltu frazeoloģijā: starptautiska, nacionāla un lokāla rakstura kultūras zīmes. Via Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls, 7. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 92-105. Pieejams:http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/1213

Opincāne, M. (2017) The Reflection of English Character in William Shakespeareís Writing Daugavpils University Faculty of Humanities, Daugavpils University Institute of Humanities and Social Sciences Human in Literature and Culture: Interdisciplinary Perspective, Comparative Studies Vol. VII Daugavpils University  7 lpp. , 2017, EBSCO, ISSN 2255- 9388.

Kļavinska, A. (2016) Vietvārda Rīga funkcionālā semantika latviešu frazeoloģijā. Valoda – 2016. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 257-265.

Kļavinska, A. (2016) Etnogrāfisku grupu nosaukumi “Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā” Via Latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls, 8. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 66-79. Pieejams: journals.ru.lv/index.php/LATG/article/download/2234/2256

Pošeiko, S. (2016). „Mīli savu tuvāko!”– Ar mīlestības svētkiem jeb praidu saistītie teksti un konteksti publiskajā telpā. Komparatīvistikas almanahs. Svētku fenomens kultūrā./Journal of comparative studies. Phenomen of festival in culture. 293–319. EBSCO

Pošeiko, S. (2016). Daugavpils 20. gs. 20.–30. g. preses reklāminformācija lingvistiskās ainavas kontekstā. Humanitāro zinātņu žurnāls Via Latgalica VII. 40.–63. lpp. EBSCO.

Pošeiko, S. (2016). Grāmatas rakstīšana kā literāra genogramma Mikolaja Ložiņska darbā „Grāmata”. Kultūras studijas. EBSCO. 195.–211. lpp.

Pošeiko, S. (2016). Images of Women in the Semiotic Landscape of the Baltic states. Miscellanea Anthropologica et Sociologica. Rethinking genders, rethinking migration. Vol.17. No 3. EBSCO. 111–128. http://maes-online.com/abstracted.php?level=4&id_issue=886578&dz=s6

Znotina D., Igavens M. A Study of Local Artisan and Craftsman Market Operation in Rezekne. Latgale National Economy research. Journal of Social Sciences No. 1 (9). Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2017. pp. 153-165 (Žurnāls iekļauts Index Copernicus un EBSCO zinātnisko izdevumu datu bāzē)

Viskers E., Znotina D. Assesment of Opportunities for Development of Accomodation Services in Rezekne City. Latgale National Economy research. Journal of Social Sciences No. 1 (9). Rezekne: Rezekne Academy of Technologies, 2017. pp. 130-138 (Žurnāls iekļauts Index Copernicus un EBSCO zinātnisko izdevumu datu bāzē)

Bride D., Zvaigzne A. (2016) Electricity market development in Latvia.In: Latgale National economy research, Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Economics and Business Management, Research Institute for Regional Studies No1 (8) pp.5-19. ISSN 1691-5828

Zvaigzne A., Kotane  I., Mezaka A. (2016) Evaluation of Control Methods for Sosnowsky's Hogweed Heracleum sosnowskyi in Rezekne Municipality: The Results of a Survey of Experts. In: Latgale National economy research, Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Economics and Business Management, Research Institute for Regional Studies No1 (8) pp.125-134. ISSN 1691-5828

Zvaigzne A., Kotane I. (2017). Spread and control of Sosnowsky's hogweed in Rezekne municipality.  Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava, Iss.44,        p. 219-225. http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_44_02062017.pdf

Mežaka A., Zvaigzne A., Tripāne E. (2016) Heracleum sosnowskyi Manden. Monitoring in protected areas – a case study in Rēzekne municipality, Latvia. Acta Biol. Univ. Daugavp., 16 (2): 181– 189., http://sciences.lv/zinatniskie-izdevumi/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis/acta-biologica-universitatis-daugavpiliensis-volume-16-no-2/ Ind. Web of Science http://ip-science.thomsonreuters

Zvaigzne A., Kotane I., Mezaka A. (2016) Evaluation of Control Methods for Sosnowsky's Hogweed Heracleum sosnowskyi in Rezekne Municipality: The Results

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.