Autorizēties   |   Reģistrēties

Tehnoloģiju apguves pamatā ir to metodiski daudzveidīga un mērķtiecīga lietošana studiju procesā, tostarp arī lekciju informācijas vizualizēšanā. Savukārt studentu patstāvīgā darba un pētnieciskie uzdevumi (iespēju robežās) paredz elektronisko mācību līdzekļu izmantošanu un darbu ar elektroniski pieejamiem informācijas avotiem.

Studiju procesa uzdevumi pārsvarā ir saistīti ar tiešsaistes resursu identifikāciju un to izmantošanu konkrēta studiju kursa apguvē. Uzdevumu izpilde paredz nodrošināt kritisku interpretāciju dokumentāriem pierādījumiem, kā arī kritisku vēsturisku (historiogrāfijas, periodikas, dokumentārā mantojuma, mutvārdu vēstures u.c.) tekstu analīzi.

Zinātnisko darbu izstrādē SV studējošie pārsvarā izmanto pētniecības metodes un tehnoloģijas, kas izstrādātas sociālajās, humanitārajās zinātnes, kā arī informātikā. Šīs tehnoloģijas tiek daļēji adaptētas un pielāgotas lietišķās vēstures un arhīvzinātnes priekšmetiem un uzdevumiem. SV abās programmās dominē lietišķi pētījumi, kas arī nosaka pētniecības tehnoloģiju izmantošanas specifiku, to virzību uz praktisku rezultātu sasniegšanu.

Tēmas, kurās dominē pagātnes apzināšana, balstoties uz dažādos avotos iegūtu informāciju, tiek izmantotas historisma, mikrovēstures, diskursu analīzes, biogrāfisko, lauka pētījumu u.c. pētnieciskās tehnoloģijas.

Tēmas, kas saistītas ar „tradicionālu” arhīvu zinātni, t. i. pētījumi par arhīva dokumentu un to kopuma izvērtēšanas aspektiem, paredz noteikt pamatpieejas arhīva dokumentu kopumu veidošanai, ņemot vēra to optimizācijas nepieciešamību, kā arī nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanas vajadzības. Nosakot minimāli nepieciešamu pastāvīgi glabājamo dokumentu kopumu, tiek veikta dokumentu izvērtēšana, to arhīviskās vērtības noteikšanas, kas balstās uz arhīva dokumentu juridisku analīzi. Juridiskā analīze dod iespēju konstatēt arhīva dokumentu juridisko spēku un potenciālu nozīmi institūcijas, organizācijas vai personas darbības juridiskajai apliecināšanai. Turklāt tiek pielietota arī dokumentu sistēmu (dokumentu dabisku kopumu) funkcionālā analīze un sistēmanalīze. Atsevišķos gadījumos tiek izmantota arī samplinga metode (šī metode palīdz veidot reprezentatīvus dokumentu kopumus arhīvos, balstoties uz nejaušas izlases un atlases principu no lieliem vienveidīgu dokumentu masīviem).

Dokumentu arhīviskās vērtības noteikšanā tiek izmantotas arī tehnoloģijas, kas izstrādātas tradicionālajā vēstures avotu pētniecībā. Šīs tehnoloģijas ir orientētas uz arhīvos, muzejos u.c. atmiņas institūcijās glabāto dokumentu saturisku izpēti noteikta vēsturiskā laikmeta kontekstā.

Kopumā SV izmantotās tehnoloģijas nodrošina studējošo akadēmisku un praktisku sagatavotību informācijas resursu apstrādāšanā, izvērtēšanā un praktiskā integrēšanā lietišķos pētījumos, bet praksēs, apgūstot muzejos un arhīvos ieviesto tehnoloģiju izmantošanas pieredzi, studējošie padziļina praktiskās iemaņas muzeju krājumu priekšmetu un arhīva fondu dokumentu sistematizēšanā un saglabāšanā, dokumentu digitalizēšanā u.c., nodrošinot profesionālas iemaņas šo informācijas resursu izmantošanai sabiedrības izglītošanā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv