ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

RTA zinātniskās darbības stratēģijā 2019. - 2025. gadam ietverts plāns modernizēt un integrēt pētniecības un izglītības sektoru, palielinot tā spēju reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem pētniecībā, tehnoloģiju izstrādē un inovācijās un paaugstinot jau studiju laikā radīto produktu ieviešanu tautsaimniecībā, sabiedrības labklājības celšanā.

Balstoties uz RTA zinātniskās darbības stratēģiju 2019-2025. gadam, Institūta darbības vīzija ir kļūt par vadošo institūtu sociālajās zinātnēs Latgales reģionā.

Institūta darbības mērķis ir veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmē Latvijas ekonomikas un sociālo zinātņu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.

Institūtam kā jaunai RTA struktūrvienībai nākamajos 6 gados jānostiprina un jāattīsta savs zinātniskais potenciāls. Šobrīd Institūtā izveidots spēcīgs, akadēmiskā un zinātniskā personāla tīkls, kas gatavs sniegt ieguldījumu zinātnes attīstībā. Turklāt, ņemot vērā RTA tehnoloģisko nodrošinājumu un zinātnē balstīto tehnoloģiju attīstību, akadēmiskais personāls gatavs savas zināšanas nodot studentiem, radot jaunus un inovatīvus risinājumus ekonomikas un sociālo zinātņu jomā.

Tāpat Institūta akadēmiskais personāls plāno paplašināt savas atbildības sfēras, iekļaujot pētniecībā arī tādas sociālo zinātņu nozares kā komunikācija, multimediju komunikācija un mārketings, kā arī paplašinot akadēmiskā personāla loku.

Nākamo sešu gadu izaicinājums ir nostabilizēt Institūta lomu zinātniskajā vidē, radot pievienoto vērtību ekonomikas un sociālo zinātņu pētniecības un nozaru attīstības procesiem Latvijā, veicinot Latvijas, īpaši Latgales reģiona ekonomisko un sociālo izaugsmi.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.