Autorizēties   |   Reģistrēties

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūts

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūts ir RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes (EPF) struktūrvienība, tā mērķis ir nodrošināt zinātniskos pētījumus sociālo zinātņu  nozarē un ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstā, kā arī pētniecisko un praktisko atbalstu EPF realizētajos studiju virzienos  un RTA kopumā.

Nozares

Sociālās zinātnes (pēc OECD klasifikatora)

 • Ekonomika un uzņēmējdarbība
 • Socioloģija
 • Juridiskās zinātnes
 • Mediji un komunikācijas zinātne

Humanitārās zinātnes

 • Vēsture un arheoloģija

Darbības virzieni

 • Reģionu izaugsmes un attīstības iespējas
 • Bioekonomikas (biosaimniecību) loma tautsaimniecībā
 • Nodarbinātības jautājumu un sociālo problēmu risināšana reģionā
 • Inovatīvu risinājumu, metožu izpēte nozaru (tūrisma, ēdināšanas, izglītības, lauksaimniecības u.c.) konkurētspējas paaugstināšanai un finanšu resursu piesaistei
 • Uzņēmējdarbības attīstības iespējas reģionā un pētījumi sadarbībā ar atsevišķiem reģiona uzņēmumiem par to specifiskām problēmām (loģistikas sistēmas plānošana, produkta kvalitāte u.c.)
 • Teorētiskie un praktiskie jurisprudences jautājumi
 • Pašvaldību un budžeta iestāžu darbības efektivitāte u.c.
 • Informācijas un komunikācijas pētniecība (vēsture, sociālā atmiņa, mediju patērēšana, lietotāji)

Institūta darbība

Projekti

RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu zaļā iepirkuma izmantošanas iespējas pārtikas publiskajos iepirkumos (vadītāja – A.Zvaigzne, darbības laiks – 2017.gads);

RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Riebiņu novada kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana (vadītāja – L.Litavniece, darbības laiks – 2017.gads);

RTA projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai” Rēzeknes novada tūrisma produktu izvērtējums (kvalitātes audits) (vadītāja – L.Litavniece, darbības laiks – 2017.gads).

Promocijas darbi

2015

Murinska-Gaile, S: „LATGALES REĢIONA PRESE KULTŪRSOCIĀLAJĀ TELPĀ” („Latgale region press in sociocultural space”)

2014

Gaveika, A.: „EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJĀS ROBEŽAS LATVIJĀ TIESISKĀ REGLAMENTĀCIJA” („External borders of European union in Latvia`s legal regulation”)

WORD Publikācijas starptautiski citējamās datubāzēs (no 2014.g.)

Sadarbības iespējas un pakalpojumi

 • Tehniski-ekonomiskā priekšizpēte;
 • Mārketinga stratēģiju izstrāde (tirgus un konkurentu izpēte);
 • Komunikācijas plāna izstrāde (mediju pētījumi, monitorings, reklāmu un zīmolu izstrāde);
 • Nodarbinātības jautājumu un dažādu sociālo problēmu izpēte reģionos;
 • Problēmu un inovatīvu risinājumu izpēte dažādās tautsaimniecības nozarēs: tūrisma, ēdināšanas, izglītības, lauksaimniecības c. ;
 • Dažādi pētījumi sadarbībā ar atsevišķiem reģiona uzņēmumiem par to specifiskām problēmām (loģistikas sistēmas plānošana, produkta kvalitāte u.c.);
 • Teorētiskie un praktiskie jurisprudences jautājumi;
 • Pašvaldību un budžeta iestāžu darbības efektivitāte u.c.

 

Institūta zinātniskais personāls (uz 01.10.2019.)

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Ieņemamais amats

Zinātnes nozare, apakšnozare

Elektroniskais pasts

Iluta Arbidāne

Dr.oec. LZP eksperte

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Iluta.Arbidane@rta.lv

Ilona Bulgakova

Dr.iur.

Vadošā pētniece

Tiesību zinātne, krimināltiesības

Ilona.Bulgakova@rta.lv

Sandra Ežmale

Dr.oec.

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība, reģionālā ekonomika

Sandra.Ezmale@rta.lv

Lienīte Litavniece

Dr.oec. LZP eksperte

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība, reģionālā ekonomika

Lienite.Litavniece@rta.lv

Renāte Lukjanska

Dr.oec.

Vadošā pētniece

 Ekonomika un uzņēmējdarbība, reģionālā ekonomika

Renate.Lukjanska@rta.lv

Iveta Mietule

Dr.oec. LZP eksperte

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Iveta.Mietule@rta.lv

Sandra Murinska

Dr.sc.comm.

Vadošā pētniece

Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

Sandra.Murinska@rta.lv

Irēna Silineviča

Dr.sc.ing.

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Irena.Silinevica@rta.lv

Anda Zvaigzne

Dr.oec. LZP eksperte

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība, agrārā ekonomika

Anda.Zvaigzne@rta.lv

Inese Brīvere

Mg.paed., Mg.hist.

Pētniece

Vēsture un arheoloģija, kultūras un zinātnes vēsture

 Inese.Brivere@rta.lv

Valda Čakša

Dr.art.

Pētniece

Vēsture un arheoloģija

 Valda.Caksa@rta.lv

Iveta Dembovska

Mg.oec.

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

 Iveta.Dembovska@rta.lv

Artūrs Gaveika

Dr.iur.

Pētnieks

Tiesību zinātne, starptautiskās tiesības

Arturs.Gaveika@rta.lv

Inta Kotāne

Mg.oec.

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības vadība

Inta.Kotane@rta.lv

Ilga Krampuža

Mg.iur.; Mg.soc.sc.

Pētniece

Tiesību zinātne

Ilga.Krampuza@rta.lv

Jeļena Lonska

Dr.oec. LZP eksperte

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Jelena.Lonska@rta.lv

Līga Mazure

Dr.iur.

Pētniece

Tiesību zinātne

Liga.Mazure@rta.lv

Anita Puzule

Mg.oec.

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība, finanses un kredīts

 Anita.Puzule@rta.lv

Inese Silicka

Mg.soc.sc.

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Inese.Silicka@rta.lv

Ēvalds Višķers

Mg.soc.sc.

Pētnieks

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Evalds.Viskers@rta.lv

Jeļena Volkova

Mg.oec.

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Jelena.Volkova@rta.lv

Daina Znotiņa

Mg.soc.sc.

Zinātniskā asistente

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Daina.Znotina@rta.lv

Ērika Žubule

Dr.oec. LZP eksperte

Pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība, finanses un kredīts

 Erika.Zubule@rta.lv

Māris Igavens

 Mg.soc.sc.

Zinātniskais asistents

Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības vadība

Maris.Igavens@rta.lv

Kārlis Pozņakovs

 Mg.soc.sc.

Zinātniskais asistents

Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

Karlis.Poznakovs@rta.lv

Aija Vonoga

Mg.soc.sc.

Zinātniskā asistente

Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības vadība

Aija.Vonoga@rta.lv

 

Zinātniskās padomes sastāvs:

Dr.sc.comm. Sandra Murinska - padomes priekšsēdētāja;

Dr.oec. Iluta Arbidāne - padomes priekšsēdētājas vietniece;

Dr.iur. Artūrs Gaveika - padomes loceklis.

Dr.oec. Iveta Mietule - padomes locekle;

Dr.oec. Anda Zvaigzne - padomes locekle;

INFO Zinātniskā padome ir ievēlēta uz pieciem gadiem 29.01.2019.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu