Augstskolu zinātniskie izdevumi un promocijas darbi

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti - https://ortus.rtu.lv/science/lv/series

Latvijas Universitātes raksti -  https://bit.ly/2TKdmlr

Daugavpils Universitātes zinātniskie izdevumi - http://du.lv/zinatne-un-petnieciba/zinatniskie-izdevumi/

Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskie raksti - http://www.rsu.lv/petnieciba/petniecibas-rezultati/rsu-zinatniskie-raksti

Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskais žurnāls "Rural Sustainability Research" - http://www.llu.lv/lv/llu-zinatniskais-zurnals-rural-sustainability-research

Latvijas Universitātes promocijas darbi - https://luis.lu.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas promocijas darbi - http://goo.gl/9OD1dl

Rīgas Stradiņa universitātes promocijas darbi - http://goo.gl/5sXuXO

Daugavpils Universitātes promocijas darbi- http://du.lv/zinatne-un-petnieciba/biblioteka/promocijas-darbi/

Liepājas Universitātes promocijas darbi - https://www.liepu.lv/lv/504/aizstavetie-promocijas-darbi

Europe E-theses Portal (DART) http://www.dart-europe.eu/basic-search.php - Eiropas universitātēs izstrādāto disertāciju kopsavilkumu un pilntekstu e-resurss

Krievijas Open Access akadēmiskie žurnāli, disertāciju pilnteksti un anotācijas (piedāvā Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar MIPP International programmas "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros). Aptuveni 2500 disertācijas un disertāciju kopsavilkumi, izmantojot Krievijas Valsts bibliotēkas platformu: 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog

Veicot meklējumu, jāatzīmē  – “Искать только в Открытой электронной библиотеке диссертаций (ОЭБД)”.

eLIBRARY.RU e-bibliotēka reģistrētiem lietotājiem piedāvā ap 1800 akadēmisko žurnālu.

Reģistrēšanās pieejai (bezmaksas): http://elibrary.ru/author_info.asp

Vispārīga satura uzziņu avoti

Nacionālā enciklopēdija - https://enciklopedija.lv/

Ceļvedis e-Latvijā - https://www.latvija.lv/

Karšu pārlūks - https://kartes.lgia.gov.lv/karte/

Cits ģeogrāfijas skatījums: Neogeo.lv - http://neogeo.lv/

Termini (Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija) - http://termini.lza.lv/index.php?category=7

Tildes tulkotājs - http://translate.tilde.com/

Vēstures enciklopēdiskā vārdnīca - http://vesture.eu/index.php/S%C4%81kumlapa

Mitoloģijas enciklopēdija - http://www.pantheon.org/

Reliģiju enciklopēdija - http://www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/

Simbolu enciklopēdija - http://www.symbols.com/

Vārdnīcas internetā - http://goo.gl/f6JMUW

Ancient History Encyclopedia - http://www.ancient.eu/

Governments on the WWW - http://www.gksoft.com/govt/en/

Online Dictionary of the Social Sciences - http://bitbucket.icaap.org/dict.pl

Enciklopēdija KRUGOSVET - http://www.krugosvet.ru/

Vārdnīcu pasaule (Мир словарей) - http://gufo.me/

Matemātika un dabaszinātnes

Dabas aizsardzības pārvalde - http://www.daba.gov.lv/public/lat/

Dabas dati - http://www.dabasdati.lv/

Latvijas daba - http://www.latvijasdaba.lv/

Pētījumi un publikācijas vides, meža nozarē - https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas

Latvijas Dabas fonds - http://ldf.lv/lv

Valsts vides dienests - http://www.vvd.gov.lv/

Pārtikas un veterinārais dienests - http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/par_dienestu/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - http://www.varam.gov.lv/

Žurnāls Vides Vēstis - http://www.videsvestis.lv/

Chemistry journals - http://www.springeropen.com/journals#Chemistry

ChemSpider - http://www.chemspider.com/

LearnChemistry - http://www.rsc.org/learn-chemistry/

PubChem - http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#

The Electronic Library of Mathematics - http://www.emis.de/journals/

Matemātikas portāls (krievu val.) - www.mathnet.ru

ArXiv.org - http://arxiv.org/

swMATH - http://www.swmath.org/

The European Digital Mathematics Library - https://eudml.org/

Wolfram MathWorld -  http://mathworld.wolfram.com/

Ekonomika

Biznesa portāls: Db.lv - http://www.db.lv/

Latvijas portāls par finansēm un ekonomiku - http://financenet.tvnet.lv/

LR Centrālā statistikas pārvalde - http://www.csb.gov.lv/

LR Ekonomikas ministrija - https://www.em.gov.lv//

LR Labklājības ministrija - http://www.lm.gov.lv/text/80

Valsts reģionālās attīstības aģentūra - http://www.vraa.gov.lv/lv/

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Publikācijas - http://osha.lv/lv/publications

EconBiz - https://www.econbiz.de/

Socioloģija

The Socjournal - http://www.sociology.org/about/

Sociological Research Online - http://www.socresonline.org.uk/

Qualitative Sociology Review - http://goo.gl/0ZIGSo

Tiesību zinātne

Jurista Vārds - http://www.juristavards.lv/

Likumi.lv - http://likumi.lv/

Latvijas Tiesas - https://www.tiesas.lv/

Latvijas Republikas Satversmes tiesa - http://www.satv.tiesa.gov.lv/

EURLEX Eiropas Savienības tiesību akti - http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Duhaime's Encyclopedia of Law - http://www.duhaime.org/

Journal of Open Access to Law  - https://ojs.law.cornell.edu/index.php/joal

EU Law and Publications - http://goo.gl/qX7wMg

Rechtsgeschichte - Legal History (Journal of the Max Planck Institute for European Legal History) - http://rg.rg.mpg.de/en/

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

LR Patentu valde - http://www.lrpv.gov.lv/lv

Latvijas patentu reģistrs:

Preču zīmju datubāzes - http://www.lrpv.gov.lv/lv/precu-zimes/datubazes

Dizainparaugu datubāzes - http://www.lrpv.gov.lv/lv/dizainparaugi/datubazes

Latvijas izgudrojumi un izgudrotāji - http://inventions.lza.lv/proto.php?id=135

Innovaccess (A European Network of National Intellectual Property Offices) - informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību Eiropā - http://www.innovaccess.eu/

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) - https://euipo.europa.eu/ohimportal/lv/

Eiropas Patentu iestāde (EPO) - http://www.epo.org/

Espacenet Patent search (Eiropas Patentu iestādes uzturēta datubāze) - http://worldwide.espacenet.com/

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) - http://www.wipo.int/portal/en/index.html

Eirāzijas Patentu organizācija - http://www.eapo.org/en/

Valodniecība

Latviešu valodas apguve, pētniecība, e-vārdnīcas - http://www.vvk.lv/

Latviešu valodas aģentūra - http://www.valoda.lv/

Lingvistiskā karte - http://www.lingvistiskakarte.lv/

Vietvārdu datubāze - https://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www.sakt

Filozofija

E-žurnāls Publiskās Lietas - http://filozofija.lu.lv/

Literatūras un filosofijas portāls. Satori interneta žurnāls - http://www.satori.lv/

Stenforda filozofijas enciklopēdija - http://plato.stanford.edu/

The Internet Encyclopedia of Philosophyhttp://www.iep.utm.edu/

Bibliotēka filozofijas nozarē (krievu val.) - http://filosof.historic.ru/

Digitalizētais kultūras mantojums internetā

Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs - www.nmkk.lv

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka - http://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka

Latvijas filmas - www.filmas.lv

Pārrobežu E-arhīvs - digitalizēti Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvos uzkrātie dokumenti, kas attiecas uz 19. gadsimtu un 20. gadsimta sākumu. E-arhīvā iekļautas kartes, baznīcu grāmatas, dažādi dokumenti, kas attiecas uz augstskolām, studentiem, u.c. www.earchive-estlatrus.eu

Europeana – digitālā bibliotēka ar vairākiem miljoniem digitālo materiālu no Eiropas muzeju, arhīvu, bibliotēku un citu kultūras institūciju kolekcijām http://www.europeana.eu/portal/

Masu mediji

Eiropas Žurnālistikas observatorija (EJO) - http://lv.ejo-online.eu/

Mans Medijs - http://mansmedijs.lu.lv/

Mediju tilts (sabiedrisko attiecību aģentūra Latvijā) - http://www.medijutilts.lv/

German News Service (GNS) - ziņu dienesta portāls, kas izveidots ar Vācijas starptautiskās raidorganizācijas Deutsche Welle  un valsts vadošās informācijas aģentūras Deutsche Presse-Agentur (DPA) atbalstu (ziņas, galvenokārt, par notikumiem Vācijā).

DPA piedāvātā elektroniskā resursa Germany Today English autorizēta piekļuve RTA bibliotēkas lasītavā

Izglītība. Kultūra

Izglītība Latvijā - http://www.education.lv/

LR Kultūras ministrija - http://www.km.gov.lv/lv/

Laikraksts “Izglītība un Kultūra”  - http://www.izglitiba-kultura.lv/

Muzeoloģija - http://muzeologija.lv/lv/publications

Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs – www.nmkk.lv

The Journal of Interactive Technology and Pedagogy - https://jitp.commons.gc.cuny.edu/

Daudznozaru e-grāmatas un e-žurnāli

Open Research Library (atvērtās piekļuves e-grāmatu platforma) - www.openresearchlibrary.org 

Open Book Publishers izdevumi - https://www.openbookpublishers.com/

Directory of Open Access books - http://www.doabooks.org/doab

OAPEN Open Access zinātnisko monogrāfiju pilntekstu datubāze humanitārajās un sociālajās zinātnēs - http://oapen.org/home

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Open Access daudznozaru zinātnisko žurnālu pilntekstu datubāze - https://doaj.org/

Zenodo - https://zenodo.org/

CORE (Open access research papers from repositories and journals worldwide) - https://core.ac.uk/

Open Access eBooks on JSTOR - http://about.jstor.org/open-access?cid=eml_jb_OA_10_2016

Taylor& Francis Online  (Open Access eBooks  and eJournals) -

SpringerOpen - http://www.springeropen.com/journals

Wiley Open Access - http://www.wileyopenaccess.com/view/journals.html

De Gruyter Open - http://www.degruyteropen.com/

Russian Open Electronic Library Cyberleninka - http://cyberleninka.ru/ - brīvpieejas resurss, kurā pieejamas zinātniskās publikācijas dažādās nozarēs, krievu un angļu valodā.

Litportal - http://www.litportal.ru/

Openhumanitiespress - http://openhumanitiespress.org/index.html

Cogent OA - http://cogentoa.tandfonline.com/

IEEE Open - http://open.ieee.org/

OMICS International Open Access Journals - http://www.omicsonline.org/

Scientific & Academic Publishing (SAP)  (open access zinātniski recenzēti žurnāli daudzās akadēmiskajās jomās) -  http://www.sapub.org/Journal/alljournalslist.aspx

Science Books Online - http://sciencebooksonline.info/

Bibliomania - http://www.bibliomania.com/

Free ebooks by Project Gutenberg - http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

Bookyards - http://www.bookyards.com/en/welcome#.VqiaoU-sRho

LibriVox free public domain audiobooks - www.librivox.org

Bookboon - http://bookboon.com/

EU Law and Publications - http://goo.gl/qX7wMg

Information Research - http://www.informationr.net/ir/

Scientific Journals International (SJI) - http://www.scientific-journal.com/

MDPI - http://www.mdpi.com/

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu