LIZDA apsveikums Skolotāju dienā!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības aktualitātes jūnijā

PDF Skatīt

 

Aicinājums LIZDA biedriem kļūt par LIZDA Facebook lapas sekotājiem

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga aicina ikvienu LIZDA biedru sociālajā tīklā Facebook sekot LIZDA Facebook lapai, lai uzzinātu par arodbiedrības darbības aktualitātēm.

Esi informēts pirmais par svarīgāko! Paud savu viedokli par notiekošo izglītības un zinātnes nozarē! Facebook ietekmē organizācijas tēlu un sabiedrības viedokli par notiekošo, tāpēc būsim aktīvi savā darbībā arī mūsdienu sociālajos tīklos!

Tiekamies Facebook! https://www.facebook.com/arodbiedribalizda/

 

Jaunākās "LBAS Vēstis"

PDF Skatīt

 

2020.gada 10.martā plkst. 13.10 RTA aktu zālē notiks arodorganizācijas atskaišu – vēlēšanu sapulce

Lūgums arodbiedrības biedriem rast laiku līdzdalībai!

Darba kārtība:

 1. Sapulces organizatoriskie jautājumi.
 2. Arodorganizācijas priekšsēdētājas atskaites ziņojums.
 3. Ziņojuma apspriešana.
 4. Jaunās arodkomitejas vēlēšanas.
 5. Arodorganizācijas pārstāvja LIZDA VII kongresam (23.05.2020.) izvirzīšana

 

Informācija par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas par izglītības akciju "Pasaules lielākā mācību stunda”.

PDF Lejupielādēt

Izgājis jaunais Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdevums "LBAS Vēstis".

PDF Lejupielādēt

[07.09.2018] Par pedagogu minimālās algas likmes celšanu

2018.gada 4.septembrī notikušajā Ministru kabineta (MK) sēdē tika pieņemts lēmums uz nedēļu atlikt jautājumu par pedagogu minimālās algas likmes celšanu un MK noteikumu "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam, un kritērijiem maksimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam" apstiprināšanu, jo sociālajiem un sadarbības partneriem bija iebildumi par kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, kas ietekmētu pedagogu atalgojumu vidusskolas posmā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) norāda, ka kopumā neiebilst pret kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, bet vērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto MK noteikumu projektu, norāda uz vairākiem iebildumiem, kas saistīti ar radīto nevienlīdzību starp pašvaldību, augstskolu dibinātajām un privātajām izglītības iestādēm, kā arī formulu centralizētā eksāmena indeksa aprēķinam, kur tiek ņemts vērā izglītojamo skaits uz mācību gada 1.septembri, ne mācību gada beigās reāli eksāmenu kārtojušo skaits utt. LIZDA norāda, ka izstrādātā dokumenta projektā vairākās vietās ir lietots vārds "un" un "vai". Šo vārdu lietojums ilgtermiņā var būtiski ietekmēt izglītības iestādes turpmāko pastāvēšanu un saņemtās mērķdotācijas apmēru.

Pēc garākām diskusijām Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē pats izglītības un zinātnes ministrs piekrita vārda "vai" lietojumam, bet MK noteikumu projektā šī vienošanās netika ietverta.

LIZDA cer, ka Ministru prezidenta dotajā nedēļā tiks organizēta IZM tikšanās ar sociālajiem un sadarbības partneriem, lai spētu atrast kompromisus par konkrētiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem. LIZDA un citi sadarbības partneri (Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija u.c.), norāda, ka IZM pirms izstrādāto MK noteikumu apstiprināšanas valdības sēdē neorganizēja saskaņošanas sanāksmi.

LIZDA uzskata, ka IZM ministra K.Šadurska vadībā 8 mēnešos (no 01.01.2018) bija iespējams izstrādāt attiecīgo MK noteikumu projektu savlaicīgi un profesionāli, kā arī sasaukt saskaņošanas sanāksmi ar sociālajiem un sadarbības partneriem. Šīs izmaiņas kārtējo reizi tika virzītas sasteigti un neizdiskutēti, kā rezultātā tika atlikta jautājuma par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku izskatīšana.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka š.g. 7. septembrī LIZDA piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā saskaņošanas sanāksmē par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam, un kritērijiem maksimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam” un Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi””, mēģinot panākt vienošanos un kompromisus.

Gadījumā, ja kompromisi tomēr netiks panākti un š.g. 11. septembra Ministru kabineta sēdē netiks apstiprināti iepriekš minētie MK noteikumi, š.g. 18. septembrī pie Saeimas ēkas organizēsim piketu.

Ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto kārtību par piketa pieteikumu iesniegšanu 10 darba dienas pirms tā organizācijas, šodien pieteikumu iesniedzām Rīgas domē.

Tomēr šobrīd aicinām Jūs vēl neuzsākt aktīvu gatavošos piketam, bet nogaidīt līdz š.g. 11. septembrim, kad būs skaidri Ministru kabineta sēdē pieņemtie lēmumi.

Pielikumā:

LIZDA sniegtais atzinums par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē atbilstoši minimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam, un kritērijiem maksimāli pieļaujamajam izglītojamo skaitam".

Lēmumu pieņemšanas hronoloģija

[19.09.2017] Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ikgadējais izglītības pārskats "Education at a Glance 2017: OECD indicators"

PDF Datu izlase

PDF  Education at a Glance 2017 OECD INDICATORS

PDF  Latvia - Country Note

PDF  Izglītības apskats 2017 OECD rādītāji

[04.07.2017] Ceļā uz augstākās izglītības modernizāciju: caurskatāmība, skaidri mērķi un doktorantūras nākotne

Latvijas augstākās izglītības iestādes turpina iesākto savas darbības reformu un uzlabojumu procesu saistībā ar augstskolu iekšējo pārvaldību, finansēšanu, doktorantūru, promocijas procesu un akadēmisko personālu saistītiem jautājumiem. Šajā procesā ļoti svarīga ir starptautiskā pieredze un labās prakses piemēri, tāpēc pagājušajā nedēļā Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra Mājā “Zirgu pasts” notika seminārs, kurā piedalījās Pasaules Bankas (PB) izglītības ekspertu darba grupa, augstākās izglītības speciālisti, kā arī augstskolu, studējošo un jauno zinātnieku apvienības pārstāvji.

Lasīt vairāk

[04.07.2017] Pētījums par augstākās izglītības pārvaldību sadarbībā ar Pasaules banku

Pētījuma uzdevumi ir:

 • vispusīgi izvērtēt Latvijas augstākās izglītības institūciju pārvaldību, ņemot vērā Eiropas valstu praksi un kvalitātes standartus;
 • nodrošināt ekspertu diskusijas un konsultācijas ar Latvijas augstskolu pārstāvjiem, augstākās izglītības institūciju vadības pārstāvjiem, Rektoru padomi, Augstākās izglītības padomi, arodbiedrībām un studējošo organizāciju pārstāvjiem,
 • veikt datu un dokumentu analīzi, lai izvērtētu augstskolu iekšējo pārvaldību, ņemot vērā Viedās specializācijas mērķus un prioritātes.

Latvijas augstskolām ir nozīmīga loma šo mērķu sasniegšanā, jo tās vienlaikus veido Latvijas cilvēkkapitālu un uzņēmumu inovāciju spēju un rada zināšanas par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.

Lasīt vairāk

[18.01.2017] Aicinājums piedalīties EK aptaujā par Viedās specializācijas pienesumu izaugsmei un darbavietu radīšanai Eiropā

Eiropas Komisija ir uzsākusi aptauju par Viedās specializācijas stratēģijas pienesumu izaugsmei un darbavietu radīšanā Eiropā. Aptaujas mērķis ir apkopot viedokļus un priekšlikumus, saprast pastāvošos izaicinājumus un identificēt labās prakses piemērus, ko izmantot turpmākai pētniecības un inovāciju jomas attīstīšanai, izmantojot Viedās specializācijas stratēģiju.

Lūdzam Jūs iesaistīties gan atbilžu sniegšanā, gan informācijas tālākā izplatīšanā, aicinot arī citu mērķa grupu pārstāvjus piedalīties aptaujā. Aptaujā ir aicināti piedalīties visi interesenti, tomēr īpašs lūgums iesaistīties ir:

 • Uzņēmumu pārstāvjiem (neatkarīgi no uzņēmuma izmēra un darbības sfēras);
 • Uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, tai skaitā klasteriem;
 • Nacionālā un vietējā mēroga valsts iestādēm;
 • Augstākās un profesionālās izglītības iestādēm;
 • Zinātniekiem un pētniecības organizācijām;
 • Zinātnes un tehnoloģiju parkiem;
 • Inkubatoriem, tehnoloģiju pārneses punktiem, intelektuālā īpašuma ekspertiem;
 • Biznesa "eņģeļiem", riska kapitāla fondiem un citiem investoriem, kuri veic investīcijas inovācijās.

Aptauja noritēs līdz 2017.gada 24.martam. Aizpildīt aptauju ir iespējams tiešsaistē. Aptauja ir angļu valodā, taču atbildes var sniegt jebkurā Eiropas Savienības valodā. Atbilžu sniegšana aizņems apmēram 20 minūtes. Lai būtu iespējams iepriekš sagatavot atbildes, informācijai nosūtam aptaujas veidlapu PDF formātā (skatīt pielikumā). Lūdzam ņemt vērā, ka tikai tiešsaistē sniegtās atbildes tiks analizētas.

Atbilžu sniedzēja dati tiks publicēti, ja vien aptaujas sākumā specifiski nenorādīsiet, ka vēlaties atbildes sniegt anonīmi.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu Eiropas Komisijas komunikāciju par Viedo specializāciju (tiks publicēts 2017.gada maijā), kā arī Eiropas Komisijas Kohēzijas ziņojumu. Papildu informācija par aptaujas mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem ir pieejama šeit:

· http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation;

· http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_regio_003_review_smart_specialisation_en.pdf.

 

[11.01.2017] LIZDA biedriem par arodbiedrības darbību 2016.gadā un priekšlikumi LIZDA turpmākai darbībai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina biedrus piedalīties elektroniskā aptaujā, kuras dati tiks izmantoti, lai:

 • novērtētu arodbiedrības darbību 2016.gadā (pirmorganizāciju, pilsētas/novadu/starpnovadu, valsts līmenī) un veicinātu tās turpmāku attīstību;
 • pilnveidotu LIZDA darbību kopumā.

Aptaujas dati tiks izmantoti apkopotā veidā. Anketu aicinām aizpildīt līdz 2017.gada 20.janvārim!

Iesūtot aizpildītu aptaujas e-anketu, biedriem ir iespēja piedalīties konkursā un laimēt dāvanu karti 30 EUR vērtībā uz kādu no Tevis izvēlētiem kultūras pasākumiem Latvijā.

Ja anketas aizpildīšanas gaitā Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, zvaniet uz tālruni 266 83 551 vai rakstiet uz e-pastu ilze.prizevoite@lizda.lv.

Anketa pieejama: http://www.visidati.lv/aptauja/1242137782/

 

LIZDA sveic Pasaules zinātnes dienā mieram un attīstībai!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sveic visus zinātnes jomā strādājošos Pasaules zinātnes dienā mieram un attīstībai!

Novēlam uzņēmību, neatlaidību, nerimstošu zinātkāri un izturību jaunu virsotņu sasniegšanā !

2016. gada 15. janvārī RA arodbiedrības biedriem tiek organizēts brauciens uz Nacionālo operu. Džakomo Pučīni Vīlas. DžanniSkiki

PDF Plašāka informācija

Aicinām Jūs iepazīties ar jaunāko izdevumu "Arodbiedrību likums ar komentāriem"

http://www.lbas.lv/upload/stuff/201511/arodbiedribu_likums_ar_komentariem__internetam.pdf

Sociālo iemaksu likmes konkrētām maksātāju kategorijām 2015. gadam

PDF Lejupielādēt failu

Sadarbības līgums

WORD Sanatorija „ Belorusija” 

LIZDA aicinājums kļūt par arodbiedrības biedriem

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Jūs kļūt par tās biedru, lai mēs visi vienoti iestātos par savām darba tiesībām un cienīgu darba apstākļu uzlabošanu!

PDF Plašāka informācija

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu