Projekta nosaukums
Sākuma datums
Beigu datums
SalesLabs for employability competencies development/Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās. No: LLI-184 01.07.2017 30.06.2019
"Innovative methods for implementing interdisciplinarity in career counseling / Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā" No. 016-1-LV01-KA201-022681 01.09.2016 28.02.2019
Latvijas valsts simtgades projekts „Latgales apvienošanās kongresam 100” , Nr. 5.1–11/KM 2015. 01.01.2015 31.12.2018
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija, Nr. 8.1.1.0/17/I/011 16.03.2018 31.12.2018
Valsts pētījumu programma INOCOCTEREHI Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā 01.10.2014 31.12.2017
Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības” projekta „Vērtību aspekti Letonikā”. Nr. 10–4/VPP–14/9. 01.01.2014 31.12.2017
"Education Strategies adult education", Nr. 2015-1-IT02-KA204-015049 01.10.2015 30.09.2017
ERASMUS+ projekts „Reading with Ease and Fun – REF”, 2015-1-BG01-KA201-014354 01.09.2015 31.08.2017
Eiropas Komisijas programmas "Europe for Citizens" apakšprojekta "Eiropas atmiņa" projekts "Pagātne kopējai nākotnei" 01.01.2016 01.07.2017
Latvijas un Latgales kongresa simtgadei veltīts multisektoriāls projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” 01.10.2016 30.05.2017
Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway, Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes, Nr. NFI/R/2014/ 061 01.05.2015 30.04.2017
„Novadmācība” 01.01.2013 31.12.2016
ERAF projekts "Enhance Teaching and Learning of Less Used Languages through OER/OEP" 01.01.2014 31.12.2016
Innovation Curricula, research and support - systematic approach within university context / Atbalsts inovācijām studiju vidē un pētniecībā - sistemātiska pieeja augstākajā izglītībā, No: EEZ/NFI/S/2015/012 25.09.2015 30.09.2016
„Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide, Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001” 01.01.2010 15.12.2015
ERAF projekts „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde” 15.04.2010 31.10.2015
Development and Implementation of the Joint Study Programme in Hospitality Management 01.01.2013 30.09.2015
Programmas “Nacionālā identitāte” projekts “Lingvokulturoloģiskās izpētes aspekti Latgales reģionā” 01.01.2010 31.12.2014
The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums / Virtuālā pagātne – muzeju nākotne 01.12.2012 30.11.2014
The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums (Virtuālā pagātne – muzeju nākotne) 01.12.2012 30.11.2014
ESF projekts „Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību institūciju sadarbības stiprināšana” 12.09.2012 12.09.2014
„Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību institūciju sadarbības stiprināšana” 12.09.2012 12.09.2014
LAT-LIT projekts "Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART)", Project index LLIV-223 04.01.2012 03.01.2014
Latgales koncepti – LLB-2-269 projekts „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museums”(„Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” ). 01.01.2013 31.12.2013
ERAF projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola- komercsabiedrībās” 19.12.2008 31.12.2013
ERAF projekts "Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, izmešu attīstīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas" 08.02.2010 31.12.2013
ESF projekts „Atbalsta programmu izveide un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmai” 01.01.2011 31.12.2013
Eiropas Sociālā fonda un IZM VISC projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” 01.01.2011 31.12.2013
Valsts finansēts projekts Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde 01.01.2010 31.12.2013
Valsts pētījuma programmas „Nacionālā identitāte” projekts „Reģionālās identitātes Eiropas kontekstā” 01.05.2010 31.12.2013
Valsts finansēts projekts „Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu funkcionālu materiālu izstrādei”. 01.01.2011 31.12.2013
Valsts finansēts projekts „Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” 01.01.2010 31.12.2013
Valsts finansēts projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Rēzeknes Augstskolas sporta kompleksa ēkā" 02.01.2013 31.10.2013
Nationally funded project “Complex Solutions for Greenhouse Gas Emission Reduction in the Sports Complex of Rezekne Higher Education Institution”/ “Kompleksi risinājumi siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanai Rēzeknes Augstskolas sporta kompleksa ēkā” 02.01.2013 31.10.2013
LLP projekts "Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life" 01.11.2011 30.10.2013
EU Lifelong learning project EduSenior project “Evaluation Toolkit on Seniors Education to Improve Their Quality of Life” 01.11.2011 01.10.2013
Eiropas Savienības Mūžizglītības projekts „Senioru izglītība un dzīves kvalitātes uzlabošana” „QEDUSEN” 01.11.2011 01.10.2013
ESF projekts „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 2. kārta 02.01.2012 30.06.2013
ESF projekts "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā" 1. kārta 01.06.2009 30.06.2013
Valsts finansēts projekts "Energoefektivitātes paaugstināšanas Rēzeknes Augstskolas ēkās"
ERAF projekts „Humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūras izveide Austrumlatvijā, Lietuvā” (saīsinātais nosaukums HipiLatLit) 03.01.2011
ESF projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” 01.12.2015
Researchers` Night 01.09.2007
ESF projekts „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 01.09.2009
ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” 03.01.2011
ES finansēts projekts "ALFA III JELARE- Joint European- Latin American Universities Renewable Energy Project" 27.11.2008
Zinātnieku nakts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.