Šī gada 6.-7. jūnijā Terasā (Spānijā) notika ERASMUS+ K2 projekta “PREDYS: Supporting children at risk of dyslexia at the transition period from pre-primary to primary” (2019-1-ES01-KA201-065691) noslēdzošā organizatoriskā sapulce. Tajā piedalījās partneri no Spānijas, Bulgārijas, Portugāles, Turcijas un Grieķijas, savukārt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) pārstāvēja Dr.paed., asoc.prof. Mārīte Rozenfelde un Mg.translat. Ilze Skromule, kā arī jomas speciāliste, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore Olga Burova.

Sapulces laikā partnerorganizāciju dalībnieki atskatījās uz paveikto, novērtēja rezultātus, kā arī apkopoja un pārrunāja atsauksmes no iesaistītajiem skolotājiem, vecākiem un bērniem.

Kopš projekta darbības sākuma 2019. gadā ir izdarītas daudzas nozīmīgas lietas – ir izstrādāts mācību materiālu kopums pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem un vecākiem, lai uzlabotu viņu zināšanas un izpratni par bērna attīstības īpatnībām attiecīgajā vecuma posmā. Šie materiāli ietver gan informatīvus ceļvežus vecākiem un skolotājiem, gan kontrolsarakstu bērnu prasmju novērtēšanai pirms skolas gaitu uzsākšanas. Ir pieejami arī informatīvi materiāli video formātā. Tāpat partnervalstis sagatavojušas daudzpusīgu darba lapu komplektu dažādu pirmsskolnieku un pirmklasnieku prasmju attīstīšanai.

Viss šī mācību gada otrais semestris tika veltīts izstrādāto materiālu izmēģināšanai un praktiskai izvērtēšanai. Tāpat notika arī apmācību semināri skolotājiem un vecākiem. Šajā procesā tika iesaistīti gan bērni un viņu vecāki, gan skolotāji un logopēdi no Rēzeknes 5. vidusskolas, Rēzeknes PII “Rūķītis” un Preiļu 1. pamatskolas. Īpaša pateicība jāizsaka skolotājām Regīnai Ogriņai, Aijai Tereško, Aelitai Andrejevai, Lolitai Adamovičai un Anitai Lauskai.

No bērniem, skolotājiem un vecākiem saņemtās atsauksmes liecina, ka radītie materiāli ir noderīgi un kvalitatīvi. Iesaistītās puses saņēmušas daudzus ikdienā izmantojamus padomus. Materiāli izmantojami praktiskajā darbā arī pēc projekta noslēguma, kas ļauj secināt, ka ir sasniegts galvenais projekta mērķis – palīdzēt gan skolotājiem, gan vecākiem nodrošināt efektīvu atbalstu bērniem pārejas posmā no pirmsskolas uz sākumskolu.

Ilze Skromule
projekta koordinatore Latvijā