#

Projekta ietvaros ir plānots pārprojektēt un veikt būtiskus būvdarbus, lai dienesta viesnīca būtu mūsdienu prasībām, tai skaitā energoefektivitātes jomā, atbilstoša ēka. Tiek plānots, ka jaunā dienesta viesnīca pievilinās jaunus studentus, jo veidos pievilcīgu studentu pilsētiņas konceptu RTA teritorijā, kā arī iekļausies pilsētvidē ar skaistu fasādi.

Jau iepriekš informējām, ka RTA bija noslēgusi līgumu par projektēšanu, būvdarbu un autoruzraudzību ar personu apvienība “PTS&ARMS&CAMPAIGN”. Būvdarbi objektā Atbrīvošanas alejā 115 K-2, Rēzeknē tika atsākti 2019. gada 8.martā. Visus būvdarbu bija plānots pabeigt un ēku nodot ekspluatācijā līdz 2020.gada 6.martam.

Minētajā datumā darbi netika paveikti no RTA neatkarīgu iemeslu dēļ. Taču būvnieks 2020.gada 20.martā informēja RTA, ka darbi ir gatavi nodošanai un aicināja veikt darbu iepriekšēju apskati.

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk tekstā - BVKB) 2020.gada 20.maijā un 2020.gada 13.jūnijā attiecīgi atzinumā par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-5272 un atzinumā par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-6607 konstatēja, ka Būvuzņēmējs ir pieļāvis nesaskaņotas atkāpes no Būvprojekta un pieļāvis būvnormatīvu pārkāpumus. Tas noveda pie domstarpībām par būvdarbu veikšanu.

Pamatojoties uz 2014.gada 19.augusta MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 61.1. un 61.2. punktu, noorganizēja būves ekspertīzi. Būves ekspertīzi veica SIA “Būvprocess”.

2021.gada 28.maijā RTA saņēma SIA “Būvprocess” Būves ekspertīzes atzinumu (turpmāk – Ekspertīze), kurā konstatēts, ka: “Pārkāpts Būvniecības likuma 9. pants sekojoši:

1. Nav izpildītas būtiskās būvei izvirzāmās prasības par būves būvniecību un ekspluatāciju atbilstoši tās lietošanas veidam un būve nenodrošina tās atbilstību šādām būtiskām prasībām:

Būve ekspluatācijas laikā nenodrošina 1) mehānisko stiprību un stabilitāti, sakarā ar ekspertīzē konstatēto pārsegumu paneļu nepietiekamo nestspēju.

2. Būve ekspluatācijas laikā nenodrošina higiēnas prasības, sakarā ar vannas istabu sienu un grīdas nepiemērotu apdares risinājumu, kas rada riskus par netīrumu baktēriju uzkrāšanos higiēniskās tīrības uzturēšanai nepieejamās vietās.

3. Objekta Būvprojekta un izbūves risinājumi neatbilst Būvniecības likuma 9. panta “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības” sadaļas “energoefektivitāte” un LBN 002-15/LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.”

Ar Ekspertīzes atzinumu tika nostiprināts tas, ka RTA bija pamatotas šaubas par veikto būvdarbu atbilstību, tai skaitā to, ka domstarpības ar Būvnieku ir bijušas pamatotas

09.10.2020. RTA paziņoja Būvniekam par līguma laušanu un ir uzskatāms, ka līgums ir izbeigts 20.10.2020.

21.10.201. RTA izsludināja iepirkumu “Būvdarbi objektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīca Atbrīvošanas alejā 115 k-2, Rēzeknē””, ID.Nr. RTA 2021/5. SIA “Royal būve” ir atzīta par iepirkuma procedūras uzvarētāju ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar piedāvāto līgumcenu EUR 232396,17 (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro un septiņpadsmit centi) un tagad norit līguma slēgšana. Līdz ar to būvdarbi objektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcā Atbrīvošanas alejā 115 k-2, Rēzeknē, atsāksies.

Kopējās projekta izmaksas ir 3020790,70 euro, tai skaitā PVN. Attiecināmās izmaksas ir 670 530,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 569 950,50 euro.

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana un vieda energovadība RTA dienesta viesnīcas ēkā, kas pilnībā saskan ar SAM 4.2.1.2. pirmās atlases kārtas mērķiem. Līdz ar to šī projekta realizēšana dos ieguldījumu kopīgo SAM 4.2.1.2. mērķu sasniegšanā.

Plānotie rezultāti: ekspluatācijā nodota ēka, kuras enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 34,21 kWh/m2 gadā, oglekļa dioksīda emisija nepārsniedz 4205,22 kg CO2 gadā.