2021. gada 17.-18. decembrī Brēmenē (Vācijā) notika Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “DAP” (Nr. 2019-1-LV01-KA201-060355 “Dyslexia Assessment Protocol”) partenrvalstu kārtējā tikšanās. Tajā Bulgārijas, Turcijas, Rumānijas un Vācijas partnerorganizāciju dalībnieki, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāves projekta vadītāja Dr.paed., asoc.prof. M. Rozenfelde un projekta koordinatore I. Skromule izvērtēja līdz šim paveikto un izvirzīja tālākos uzdevumus.


Projekts “DAP”, kura noslēgums gaidāms jau 2022. gada vasarā, ir vērsts uz to, lai palīdzētu jomas speciālistiem laikus pamanīt disleksijas riskus pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Ir iztrādāta aplikācija, kas ļauj pārbaudīt bērnu audiālo, vizuālo un vizuāli telpisko atmiņu, spēju orientēties laikā un telpā, fonoloģiskās prasmes, kā arī lasīšanas un dekodēšanas prasmes. Šobrīd notiek darbs pie aplikācijas novērtēšanas un tehniskās pilnveides. Vienlaikus tiek veidots uzdevumu krājums augstāk minēto spēju un iemaņu uzlabošanai, kas projekta noslēgumā būs pieejams latviešu, bulgāru, turku, rumāņu, vācu un angļu valodā.

Šobrīd partnervalstīs norisinās skolotāju apmācības darbam ar izstrādātajiem materiāliem. Projekta aktivitātēs tiek plānots iesaistīt arī pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus, kas ļaus novērtēt izstrādāto rīku efektivitāti.

  Ilze Skromule,

 projekta koordinatore