RTA eksperts piedalījās Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras konferencē

Trešdiena, 24. maijs
Latvijas izglītībā ļoti aktuāls ir jautājums par izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējā izglītības iestādē, nodrošinot jēgpilnu, sasniegumiem garantētu izglītības procesu. Tieši tādēļ, ir ļoti svarīgi iegūt labāko Eiropas valstu pieredzi šāda mācību procesa organizācijā un īstenošanā un izplatīt to izglītības iestāžu skolotāju vidū. Tādu iespēju dod iesaiste Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras vadīto projektu darbībā.

Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) ir neatkarīga organizācija, kas darbojas kā 29 dalībvalstu sadarbības platforma speciālo vajadzību un iekļaujošas izglītības jomā. Aģentūra veicina Eiropas līmeņa un valstu specifiskās informācijas apkopošanu, apstrādi un izplatīšanu, kā arī piedāvā aģentūras dalībvalstīm mācīties vienai no otras, izmantojot dažāda veida zināšanas un pieredzes apmaiņu. Aģentūras īstermiņa un ilgtermiņa darbības programmas atspoguļo gan dalībvalstu prioritātes, gan Eiropas Savienības nostādnes par izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām un sekmē viņu iesaistīšanos vispārējā izglītībā un arodapmācībā.

Latvija ir aģentūras pilntiesīga dalībvalsts no 2004. gada. Tās mērķis ir uzlabot izglītības politiku un praksi attiecībā uz izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem un speciālām izglītības vajadzībām. Aģentūras darbs pamatā attiecas uz iespējām jēgpilnā uzlabot visu izglītojamo sasniegumus visos iekļaujošas mūžizglītības līmeņos, lai palielinātu viņu reālās iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē.

Laikā no 2012. - 2017.  gadam Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra realizēja projektu „Raising  the achievement of all learners in inclusive education,” kurā tika veikta pētnieciska, informāciju apkopojoša darbība projektā iesaistīto valstu situācijas iekļaujošas izglītības īstenošanas jautājumos noskaidrošanai un  dalībvalstu pieredzes apmaiņai progresīvu iekļaujoša darba metožu pielietojumā.

Projekta darbībā kā eksperte no Latvijas iesaistīta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) doktore speciālajā pedagoģijā, asociētā profesore  M. Rozenfelde un Valmieras ģimnāzijas direktors A.Skrastiņš.

Projekta gaitā notikušas vairākas Eiropas valstu ekspertu sanāksmes, katra valsts pieteikusi savus izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanas labās prakses piemērus, un izvēlētajās valstīs (Itālija, Skotija, Polija) eksperti tika iepazīstināti ar iekļaujošo izglītības iestāžu darbu. Eiropas valstu eksperti, tostarp RTA asociētā profesore M.Rozenfelde, veica pētījumus: par valstu nodrošinājumu ar metodiskajiem materiāliem un literatūru, kurus iekļaujošo  izglītības iestāžu skolotāji izmanto ikdienas darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālas vajadzības; par normatīvo aktu esamību, kas pamato un nodrošina iekļaujošu izglītības iestāžu darbību; aprakstīja labākos  savu valstu  izglītības iestāžu darba piemērus. Pētījumu materiāli ir publicēti un pieejami arī elektroniski Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra mājas lapā. Nākotnē, tāpat kā visi Eiropas valstu ekspertu iepriekš izstrādātie materiāli, arī šie materiāli tiks tulkoti latviešu valodā un ievietoti plašai pieejamībai Speciālās izglītības nodaļas mājas lapā.

Projekta noslēguma konference “Raising the achievement of all learners in inclusive education”  notika 5. - 7. aprīlī Maltas salā. Konferences  aktivitātēs piedalījās arī Latvijas eksperti: IZM VISC Speciālās nodaļas vadītāja, Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras valdes locekle M.Reigase,  RTA asociētā profesore M.Rozenfelde, Valmieras ģimnāzijas direktors A.Skrastiņš. Konferences gaitā notika ne tikai veiktā darba analīze, bet arī aktuāli semināri, kuros eksperti  apmainījās ar savu valstu pieredzi dažādos ar iekļaušanu saistītos jautājumos.

 Projekta  “Raising the achievement of all learners in inclusive education” eksperte

Asoc. prof. M.RozenfeldeRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu