Studentu zinātniskā konference "PERSONĪBA. LAIKS. KOMUNIKĀCIJA"

Piektdiena, 21. Aprīlis
22. un 26.aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4601) norisināsies studentu zinātniskā konference “PERSONĪBA.LAIKS.KOMUNIKĀCIJA”. Konferences mērķis ir sekmēt studējošo zinātniski pētnieciskā darba prasmes un sadarbību nozares novitāšu apzināšanā.

Konferences orgkomiteja

Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks

Dr.paed., Mg.art., doc. Aina Strode

Dr.paed., asoc.prof. Gunārs Strods

Dr.philol., doc. Mārīte Opincāne

Dr.paed., asoc.prof. Mārīte Rozenfelde

Mg.paed., lekt. Rita Burceva

Mg.psych., lekt. Rita Orska

Mg.paed., Mg.sc.ing., lekt. Silvija Mežinska

Mg.paed., vieslekt.Regina Ogriņa

Mg.sc.ing., vieslekt.Nellija Kivkucāne

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu

Konferences darba sekcijas un radošās darbnīcas

22.aprīlis 26.aprīlis
Augstākā līmeņa studijas Pamatstudijas
Sekcijas Sekcijas
1.Karjeras konsultēšana
2.Pedagoģija
3.Speciālā pedagoģija
 4. Dizains
1.Sociālā pedagoģija
2.Sākumskolas mācību priekšmetu metodikas
3.Dizains
4.Svešvalodu mācīšanas metodika un tulkošana

Konferences darba kārtība

22.aprīlis 26.aprīlis
10.30-11.00 Rīta kafija
11.00-11.15 Atklāšana
11.15-16.00 Darbs sekcijās
13.05-13.15 Konferences atklāšana
13.15-15.00 Darbs sekcijās
15.00-15.30 Kafijas pauze

22.aprīlis

Konferences atklāšana (124.auditorija)

Darbs sekcijās

Sekcija: Dizains  (102. auditorija)

Docētājs konsultants: doc., Dr.paed. Aina Strode

1.

Natālija Kolosova

Industriālā tūrisma un ekoloģijas aktualitāte Latvijā un pasaulē

2.

Ilze Fetjko

Lāzergriešanas tehnika japāņu konstruktīvistu stila apģērbā

3.

Kristīna Tribrate

Tipografikas tendences un iespējas kā grafiskā dizainera palīglīdzeklis

4.

Laura Greize

21.gadsimta grāmatu dizaina vadošās tendences

 

5.

Ļubova Belokurova

Latvijas arhitektūra 60-tajos gados 

6.

Santa Miezīte

 

Mūsdienīga muzeju ekspozīciju iekārtošana
Sekcija: Pedagoģija un karjeras konsultēšana  (313. auditorija)

Docētāji konsultanti: asoc.prof., Dr.paed. Gunārs Strods un prof., Dr.paed. Jānis Dzerviniks

1.

Rita Burceva

Arhīvos saglabātā nacionālā dokumentārā mantojuma izmantošanas iespējas izglītības procesā

2.

Olga Supe

Mājasdarbi angļu valodas vārdu krājuma apguvē vidusskolā

3.

Galina Skačkova

10. klases skolēnu sociālās adaptācijas process

 

4.

Imelda Vutnāne-Kojāne

Vidusskolēnu karjeras lēmumu pieņemšanas prasmju attīstība

5.

Karolīna Vogina

Karjeras atbalsts pusaudžiem ar runas traucējumiem

 

6.

Dace Rateniece

Karjeras izglītības process sākumskolā

 

7.

Dace Maklere

Jauniešu karjeras attīstība programmas “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumā “Darbnīcas jauniešiem”: anketēšanas rezultāti

8.

Sintija Stikute

Karjeras konsultanta atbalsts skolēniem ar īpašām vajadzībām

9.

Astrīda Saukāne

Karjeras atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem

 

10.

Ināra Puļaho

 

Karjeras konsultantu apmierinātība ar darbu Nodarbinātības Valsts aģentūrā

11.

Diāna Nabijeva

Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošanās atbalsts karjeras izglītībā pamatskolā

12.

Inga Liepa

 

Piedalās kā klausītājs

 

13.

Daina Bule

Piedalās kā klausītājs

 

14.

Nadežda Trušele

 

Piedalās kā klausītājs

 

15.

Sanda Domule

Piedalās kā klausītājs

 

Sekcija: Speciālā pedagoģija  (124. auditorija)

Docētājs konsultants: vieslekt., Mg.paed. Regīna Ogriņa

1.

Ineta Blauduma

Google diska lietotņu izmantojums speciālās korekcijas darbā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 5. klasē

2.

Svetlana Strūberga

Logopēdiskās darba metodes disgrāfijas korekcijai jaunāko klašu skolēniem

3.

Marina Kuzmina

Analīzes un sintēzes procesu traucējumu novēršana logopēda darbā

4.

Olita Vulāne

Kompetenču pieejā balstīta iekļaujošā izglītība skolēniem ar mācīšanās traucējumiem sākumskolas posmā

5.

Lilita Biķerniece

Vārdu krājuma paplašināšana bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamību pirmsskolas vecumā

6.

Ilona Čoiča

Didaktisko materiālu iespējas korekcijas darbā īso, garo patskaņu diferencēšanai sākumskolā

7.

Tatjana Poļakova

Sociālo prasmju attīstīšana sākumskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām sociālā atbalsta centrā

8.

Tatjana Sivačova

Korekcijas darbs svelpeņu veidošanā 3-4 gadus veciem bērniem

9.

Žanna Kolosova

Logopēda darbs ar 3-4 gadus veciem mazākumtautību bērniem un viņu vecākiem, izmantojot IT

10.

Veneranda Škrjaba

Pašapkalpošanās prasmju pilnveidošana  sākumskolas  skolēniem ar viegliem garīgās  attīstības traucējumiem  ārpusstundu  laikā

11.

Ilona Saule

Atmiņas procesu attīstīšana sākumskolēniem ar GAT, pielietojot mnemotehniku kā augmentatīvo vizuālās informācijas uztveres metodi

12.

Olga Žarāne

Saistītās runas veidošana 5-6 gadīgiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē

13.

Kristīne Ustinova

Cilvēku ar invaliditāti un GAT dzīvesdarbības nodrošinājums Rēzeeknes daudzfunkcionālajā centrā

14.

Inga Toločko

Sociālās vides ietekme stāstītprasmes attīstībā pirmsskolas vecuma bērniem ar VSNA

15.

Iveta Šteinberga

Lasīšanas attīstīšanas metodikas apkopojums un aprobācija rotaļnodarbībās 6-7 gadus veciem bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību

16.

Iveta Ločmele

Matemātisko priekšstatu veidošana un korekcija 6-7 gadus veciem bērniem ar mācīšanās traucējumiem

17.

Aija Ruhmane

Smilšu lampas izmantošana sensomotorikas attīstīšanai 4-5 gadus veciem bērniem

18.

Ilze Kalnieša

Stāstīt prasmes veidošana 1.klases skolēniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību

19.

Tatjana Kromāne

Saistītās runas attīstīšana ar interaktīvām mācību metodēm un līdzekļiem skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem logopēda darbā

20.

Inese Kuzņecova

Logoritmikas pielietojums sākumskolā lasītprasmes attīstīšanā mazākumtautību skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem

21.

Antra Kalviša

Vārdu krājuma paplašināšanas metodika 5-6 gadus veciem mazākumtautību bērniem pirmsskolas izglītības iestādē

22.

Ieva Zujāne

Mūzika kā alternatīva komunikācijas metode latviešu valodas apguvei bērniem ar autismu

23.

Anita Malinovska

Lasīšanas un rakstīšanas traucējumu mazināšana 5.-6. klašu skolēniem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem logopēda nodarbībās

24.

Jeļena Pērkona

Skaņu kultūras veidošana sākumskolas vecuma bērniem ar mācīšanās traucējumiem

25.

Ina Zute

Spēļu un rotaļu nozīme komunikatīvo prasmju attīstīšanā bērniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem

26.

Viktorija Zadorožnaja

Sociallizēšanās iespējas bērnam ar Dauna sindromu iekļaujošā vidē vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības iestādē

27.

Jeļena Juhņeviča

Optiskās disgrāfijas agrīnā diagnostika un korekcija pirmsskolas izglītības iestādē 5.-6. g.v.skolēniem

28.

Ingrīda Šersta

Komunikatīvo prasmju veidošana bērniem ar autiskā spektra traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē

29.

Aina Pauliņa

Vēstures materiāla „Senie laiki” apguve skolēniem ar GAT

30.

Dana Lahtionova

Saistītas runas pilnveidošana 6.- 7. g. v. bērniem ar VSNA

31.

Jeļena Mamajeva

Alternatīvās pedagoģijas metožu izmantošana matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai sākumskolas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

32.

Marija Vasalauskiene

10.- 11. gadus vecu skolēnu ar valodas traucējumiem saistītas runas pilnveide internātpamatskolā

 

26. aprīlis

Konferences atklāšana (aktu zāle)

Darbs sekcijās

Sekcija: Sociālā pedagoģija  (108.auditorija)

Docētājs konsultants: lekt., Mg.psych. Rita Orska

1.

Inga Stepiņa

Sociālo prasmju ietekme piektklasnieku adaptācijas norisē

2.

Evita Barkane

Pusaudžu socializācijas procesa neformālās izglītības vidē izpēte

3.

Marina Ivanova

Pētījums par pusaudžu emocionālās inteliģences veidošanu skolā

4.

Ivanda Samuseva

Agresīvās uzvedības veidošanos ietekmējošie faktori sākumskolas vecumā

5.

Lāsma Abricka

Pusaudžu neattaisnotie skolas kavējumi

 

6.

Vita Korkla

Vecāku un pusaudžu saskarsmes īpatnības

 

Sekcija: Sākumskolas mācību priekšmetu metodikas (124.auditorija)

Docētājs konsultants: lekt., Mg.paed. Rita Burceva

1.

Esmira Bondarenko

Pētniecisko prasmju attīstīšana dabaszinībās 2.klasē

 

2.

Zane Briediņa

Tēmas “Sinonīmi” apguve 3.klasē latviešu valodas stundā

3.

Katrīna Čačis

Tēmas “Dārzs” integrēta apguve 1.klasē

 

4.

Sintija Kaļva

Tēmas “Reizināšana un dalīšana” apguve 3.klasē

 

5.

Dace Kindzule

Tēmas “Skaitļu 8 un 9 atņemšana” apguve matemātikas stundā 2.klasē

6.

Jeļena Macanova

Tēmas “Ūdens agregātstāvokļi” integrēta apguve 2.klasē

7.

Ruta Martiņenko

Tēmas “Upe” apguve dabaszinībās 1.klasē

 

8.

Karīna Omeļkoviča

Tēmas “Ēdamās un indīgās sēnes” apguve 3.klasē

 

9.

Arnita Stulpiņa

Tēmas “Ziema” apguve dabaszinībās 2.klasē

 

10.

Madara Turkopole

Tautas teikas “Attapīgie piebaldzēni” apguve latviešu valodas stundā 4.klasē

11.

Viktorija Vilcāne

Margaritas Stārastes pasakas “Iedomīgā eglīte” integrēta apguve 4.klasē

12.

Valdis Domarks

 

Tēmas “Koki skolas apkārtnē” integrēta apguve 2.klasē

 

Sekcija: Tulkošana un angļu valodas mācīšanas metodika (314.auditorija)

Docētājs konsultants: doc., Dr.philol. Mārīte Opincāne

1.

Vitālijs Drozdovs

Developing Speaking Skills through Role-play in form 11 

2.

Sandra Trošina

Interdisciplinary Education - Introducing Geography-related Topics into English Language Lessons

3.

Evija Romislava

Group Work as a Means of Developing Writing Skills at English Lessons at Secondary School

4.

Kristaps Razumovskis

Effectiveness of ''Flipped Classroom'' Approach at Secondary School

5.

Diāna Grāpe

Effective usage of video materials through exercises to promote perception of primary school learners

6.

Arnis Poikāns

Teaching vocabulary for developing speaking skills in an English classroom in grade 11

7.

Izolde Aniskoviča

Translation of Medicine Terms from English into Latvian

8.

Klinta Nagle

Translation of sports terminology. The case of "Sports Illustrated"

9.

Vineta Sidarāne

The Influencing Power of Advertising Slogans on Society

10.

Edijs Rancāns

Difficulties of translating Latvian proverbs

 

Sekcija: Dizains (102.auditorija)

Docētājs konsultants: doc., Dr.paed., Mg.art. Aina Strode un Mg.paed., Mg.sc.ing., lekt. Silvija Mežinska

1.

Kristiāna Manukina

Somijas dizaina zīmols “Marimekko” interjera dizaina iekārtojumā

2.

Santa Katķeviča

Ozolaines Tautas nams – padomju laiku arhitektūras mantojums

3.

Dace Gražule 

Montesori pedagoģijas principi pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” telpu risinājumā

4.

Santa Laganovska

Kāzu kleitu salīdzinājums vēsturē un mūsdienās 

5.

 

Līga Žoida

 

Mašīnizšuvums apģērbu dekoratīvajā apdarē: vēsturiskais un mūsdienu konteksts

6.

Sigija Šķēle-Tomiņa

Piedalās kā klausītājs

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu