Veiksmīgā RTA sadarbība ar Kazahstānas universitātēm

Otrdiena, 14. Marts
Šajā studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir noslēgusi sadarbības līgumus ar divām Kazahstānas universitātēm: Al-Farabi Kazahijas Nacionālo Universitāti un T. Žurgenova Kazahijas Nacionālo mākslas akadēmiju.

Al-Farabi Kazahijas Nacionālā Universitāte (KazNU) ir viena no vadošajām Kazahstānas universitātēm: šeit darbojas septiņi zinātniski pētnieciskie institūti, zinātniski tehnoloģiskais parks; 14 fakultātēs vairāk nekā 18 000 studējošo apgūst 81 bakalaura studiju programmu, 84 maģistra un 64 doktora programmas.  Universitātē tiek īstenota plaša starptautiskā sadarbība: noslēgti sadarbības līgumi ar vairāk nekā 400 universitātēm no 25 pasaules valstīm. Akadēmiskās mobilitātes granti sniedz iespēju maģistrantūras studentiem stažēties un veikt zinātniski pētniecisko darbību partneraugstskolās  (plašāk sk. http://kaznu.kz/en/17718/page/).

Žurgenova Kazahijas Nacionālā mākslas akadēmija (KazNMA) ir valstī atzinīgi novērtēts radošās inteliģences sagatavošanas centrs, kurā aktīvi tiek īstenota radošā un zinātniskā darbība. Sešās fakultātēs tiek piedāvātas bakalaura, maģistra un doktora līmeņa programmas teātra un mūzikas mākslā, horeogrāfijā, kino, TV un mākslas kritikā, gleznošanā, skulptūrā, dizainā un dekoratīvi lietišķā mākslā. Akadēmija aktīvi iesaistās starptautiskajā akadēmiskajā mobilitātē, sadarbojoties ar ES, NVS u. c. valstu universitātēm (plašāk sk. http://www.kaznai.kz/en/about/ ).

 Uzsākot sadarbību ar minētajām universitātēm, RTA Mūžizglītības centrā pēc pieprasījuma tika sagatavotas un īstenotas stažēšanās programmas maģistrantūras studentiem. Divu mēnešus (07.11.2016. – 07.01.2017.) RTA stažējās četri KazNMA mākslas vēstures un tēlniecības specialitātes maģistranti (Talgat Abdildayev, Aibek Nurbekov, Orynkhan Rakhimbekov, Nursultan Zhumyr), apgūstot vairākus kursus: “Dizaina vēsture un mūsdienu dizaina attīstības tendences” (Mg. design, Mg. art, Mg. paed. Diāna Apele), “Projektu plānošana un vadība” (Dr. oec. Sandra Ežmale) un “Līderības vadība” (Dr. oec.  Iluta Arbidāne). Savukārt KazNU sociālās pedagoģijas specialitātes maģistrantes (Zhadyra Dautova, Gulsan Iskakova) bija ieradušās 10 dienu ilgā (17.01.2017. – 27.01.2017.) stažēšanās programmā “Sociālā pedagoga kompetenču pilnveide pētniecībā un praksē” (Dr. paed. Velta Ļubkina, Mg. paed. Aloida Jurčenko, Dr. paed. Svetlana Ušča, Dr. paed. Aivars Kaupužs). Kazahstānas maģistrantiem bija iespēja ne tikai piedalīties nodarbībās un konsultēties ar RTA vadošajiem docētājiem, bet arī doties daudzās mācību ekskursijās Rēzeknē, Rīgā, Jūrmalā un Daugavpilī, tikties ar attiecīgo nozaru speciālistiem, aktīvi iesaistīties RTA studentu aktivitātēs.

Kazahstānas studenti ir atzinīgi novērtējuši izveidoto programmu saturu, norisi un docētāju kompetenci.

Orynkhan Rakhimbekov (KazNMA): „Visā mācību periodā man ne reizi nebija garlaicīgi. Man vienkārši nebija laika garlaikoties. Braucieni,  iepazīšanās, ievērojamas vietas, garšīgs ēdiens, mūzika un daudz kas cits. Viss bija burvīgi. Mācības notika pēc plāna. Es pat nedomāju, ka tik  īsā periodā varēšu tik daudz iemācīties. Mums pat bija iespēja iepazīties ar godājamiem cilvēkiem, sava darba lietpratējiem. Mums bija  iespēja ne tikai kaut ko apgūt tehniski, bet arī attīstīt radošās spējas. Tāpat varējām papildināt savas zināšanas par Latgales (Baltijas) mākslu.  Mūsu pasniedzēji bija vislabākie! Mēs guvām milzīgu pieredzi. Ceram, ka vēlreiz atbrauksim uz jūsu brīnišķīgo zemi! Paldies visiem! Godīgi – milzīgs paldies akadēmijas pasniedzējiem, administrācijai, kuratoriem un visiem, kas mūs pazīst!”

Zhadyra Dautova (KazNU): „Katra nodarbība zelta vērtē, profesoru kompetence un profesionālisms bija augstā līmenī. Pasniedzēju sastāvā bija tikai pieredzējuši, aktīvi profesori, kuri uzstājas starptautiskās konferencēs un kuru zinātniskie darbi aktīvi tiek izmantoti pašā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Jaunas pieejas, metodes, paņēmieni un tehnoloģijas, kas tiek izmantotas pētniecībā, – katra zinātnieka dārgumu krātuve, Latvijā šos dārgumus man iedeva tieši rokās. Pieredzi, ko šeit guvu, es noteikti izmantošu un ieviesīšu savā dzimtenē. Nebija neviena brīža, kad es būtu nožēlojusi augstskolas izvēli savai  zinātniski praktiskās kompetences pilnveidei. Rekomendēju Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju kā Eiropas augstskolas etalonu starptautiskajai sadarbībai.”

Arī RTA docētāji ir atzinīgi novērtējuši Kazahstānas studentu mērķtiecību, ieinteresētību, atvērtību inovācijām un radošumu. Ir notikusi ne tikai zināšanu un pieredzes apmaiņa, mūsu studentiem un pasniedzējiem ir bijusi iespēja vairāk uzzināt arī par Kazahstānas kultūru. Piemēram, KazNMA studenti, kuri Rēzeknē uzturējās ilgāk, radoši prezentēja savas valsts kultūru Erasmus+ pasākumā un Ziemassvētku koncertā, iesaistījās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Māksla un mūzika kultūras diskursā” aktivitātēs.

Turpmākā sadarbība ar minētajām Kazahstānas universitātēm ir orientēta uz jaunu stažēšanās  programmu sagatavošanu, vasaras skolu organizēšanu, ir ieceres rīkot kopīgas konferences, radošo darbu izstādes, iesaistīties kopīgos starptautiskos projektos un pētījumos.

 Antra Kļavinska,

RTA Mūžizglītības centra starptautiskās mūžizglītības projektu koordinatore

 Orinhana Rahimbekova, Žadiras Dautovas foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu