Krāsainu 2015./2016. mācību gadu!

Piektdiena, 4. septembris, 2015
Riebiņu novada izglītības iestādes jaunajam mācību gadam ir sagatavotas. Par to pārliecinājās novada vadība un domes deputāti, kuri 26. augustā apmeklēja Riebiņu vidusskolu, Rušonas pamatskolu, Dravnieku pamatskolu, Galēnu pamatskolu, Sīļukalna pamatskolu un Riebiņu PII „Sprīdītis”.

Lai skolas būtu pilnība sagatavotas jaunajam mācību gadam, ne tikai skolu pedagogi un tehniskais personāls, bet arī pašvaldība aizvadītajā vasarā devusi nozīmīgu artavu izglītības iestāžu sakārtošanā, finansējot dažādus remontdarbus novada izglītības iestādēs.

Dravnieku pamatskolā gaumīgi izremontēti 1. un 2. stāva gaiteņi, kāpņu telpas, dabaszinību kabinets un zēnu sporta ģērbtuves. Šiem mērķiem tika iztērēti EUR 13 688.16 (bez PVN), bet darbus, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, veica divas būvfirmas – SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5” un SIA „EIRO CELT D”. Bez tam vasarā tika ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma par kopējo summu EUR 9 234.91 (bez PVN). Darbus veica SIA „Alfa Drošība Groups”. Jāpiebilst, ka šajā summā iekļaujas arī ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana Riebiņi PII „Sprīdītis”, kā arī apsardzes signalizācijas ierīkošana R. Mūka muzejā Galēnos.

Savukārt pašā Galēnu pamatskolā veikts telpu kosmētiskais remonts, tualešu remonts, renovēta skolas aktu zāles siena, pirmsskolā nomainīti radiatori, labiekārtotas garderobes un mājturības kabinets. Tualešu remontu 1. stāvā Galēnu pamatskolā saskaņā ar iepirkumu veica SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5” par kopējo summu EUR 6 812.12 bez PVN. Būtiskākais ieguldījums Galēnu pamatskolā – turpinās skolas ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana par kopējo summu EUR 35 705.05 bez PVN, ko saskaņā ar iepirkumu veic SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5”.

Sīļukalna pamatskolā ēkas 1. stāvā ielikti jauni logi un nokrāsotas grīdas. Pēc iepirkuma rezultātiem SIA „Inteco Wood” veica Sīļukalna pamatskolas ēkas dūmvadu demontāžu un ieejas jumtiņu remontu par kopējo summu EUR 2 458.69 (bez PVN).

Riebiņu PII „Sprīdītis” bez jau pieminētās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošanas, veikts arī virtuves kapitālremonts par kopējo summu EUR 9 881.78 (bez PVN). Darbus veica SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5”.

Riebiņu vidusskolā atjaunotas ieejas kāpnītes, pilnībā izremontēti divi mācību kabineti un divas tualešu telpas, noticis dienesta viesnīcas dzīvokļa tipa istabiņu remonts. Svešvalodu kabineta, kā arī vidusskolas ieejas un kāpņu remontu veica SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5” par kopējo summu EUR 5 736.54 (bez PVN). Būtiskākais ieguldījums, ko pamanīs ikviens skolas skolēns – grīdas seguma nomaiņa Riebiņu vidusskolas sporta zālē, ko saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA „Sporta Halle” par kopējo summu EUR 38 836.36 (bez PVN).

Īsi pirms jaunā mācību gada – 27. augustā novada pedagogi Riebiņu KC pulcējās uz konferenci. Pedagogus uzrunāja un iestāžu vadītājiem Skolotāja dienasgrāmatu pasniedza novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns. Pateicības par ieguldīto darbu XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku sagatavošanā un organizēšanā saņēma kolektīvi, to vadītāji un atbalstītāji. Tāpat paldies tika teikts arī skolotājiem – treneriem: Jānim Upeniekam un Mārītei Pokšānei, kuru audzēkņi startēja Latvijas Jaunatnes Olimpiādē. Pedagogus iepriecināja Riebiņu novada apvienotā vīru ansambļa un Riebiņu KC tautu deju kolektīva „Strūga” uzstāšanās.

Tāpat tika sveikti 7 skolotāji, kuri uzsāka darbu novada izglītības iestādēs: Andris Strupītis, Gunta Juste, Liene Upeniece strādās Galēnu pamatskolā; Ļubova Stepanova un Jevģēnija Gedroic Juraga – Dravnieku pamatskolā; Diāna Bravacka un Ilze Dudeniča –Riebiņu vidusskolā.

Konferences ietvaros lietderīga bija tikšanās ar Rēzeknes Augstskolas rektoru Dr.sc.ing., profesoru Edmundu Teirumnieku un studiju prorektori Dr. philol. asoc. prof., vadošo pētnieci Angeliku Juško – Štekeli. Viņi informēja par studiju, mūžizglītības un izaugsmes iespējām Rēzeknes Augstskolā.

Konferences noslēgumā pedagogi aizrautīgi zīmēja un krāsoja personīgo resursu apzināšanas mākslas praktiskajā nodarbībā, kuru vadīja Mg.psych., Mg.sc.sal. Natālija Rivža, bet novada pedagogu metodiskās apvienības pārrunāja aktualitātes un apsprieda darba plānus.

Jauno mācību gadu novadā uzsāka kopumā 596 izglītojamie: tajā skaitā 1. – 12.klasēs 466 skolēni un 130 pirmsskolas bērni. Dravnieku pamatskolā mācīsies 57 izglītojamie, tajā skaitā 51 skolēns un 6 pirmsskolas bērni; Galēnu pamatskolā – 85 izglītojamie, tajā skaitā 61 skolēns un 24 pirmsskolas bērni; Rušonas pamatskolā – 95 izglītojamie, tajā skaitā 66 skolēni un 29 pirmsskolas bērni; Sīļukalna pamatskolā – 41 izglītojamais, tajā skaitā 35 skolēni un 6 pirmsskolas bērni; Riebiņu vidusskolā – 253 izglītojamie, tajā skaitā 72 neklātienē vai vakarskolā; Riebiņu PII „Sprīdītis” – 65 bērni. 1. klasē novada skolās mācības uzsāka 34 skolēni.

Pozitīvi ir tas, ka šogad vecākiem nevajadzēs maksāt par pusdienām, jo valsts nodrošinās brīvpusdienas 1. – 4. klases skolēniem, pie tam novada dome pieņēma lēmumu apmaksāt pusdienas visiem pārējiem izglītojamajiem – gan pirmsskolas bērniem, gan 5. –12. klašu skolēniem, piešķirot katram 14 eiro mēnesī. Prieks arī par to, ka salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, izglītojamo kopējais skaits novadā nav samazinājies, bet pat nedaudz palielinājies. Novēlu sekmīgu, radošu, krāsainiem notikumiem bagātu jauno mācību gadu!

Izglītības jautājumu koordinatore
 Evelīna Visocka

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.