Informējam, ka RA studentiem ir iespēja saņemt kredītus ar valsts galvojumu

Piektdiena, 4. septembris, 2015
RA studentiem ir iespēja saņemt kredītus ar valsts galvojumu: studiju kredītu (mācību maksas segšanai) un/vai studējošā kredītu (ikmēneša kredīts studenta ikdienas tēriņiem) no "SEB" bankas līdzekļiem.

Lai pieteiktos kredītam, RA Kredītu piešķiršanas komisijā Atbrīvošanas alejā 115, 303. kabinetā ir jāiesniedz sekojošie dokumenti:

  • PASES KOPIJA
  • STUDENTA IESNIEGUMS (iesnieguma veidlapa ir pieejama RA mājas lapā sadaļā par kredītiem: http://www.ru.lv/studijas/krediti/)
  • IZZIŅA no savas fakultātes dekanāta par to, ka students sekmīgi studē akreditētajā studiju programmā (1. kursa studentiem – sekmju izraksta kopija no atestāta)

DOKUMENTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR NO ŠĪ GADA 01.SEPTEMBRA LĪDZ 15. OKTOBRIM

Tu vari kandidēt uz valsts vārdā sniegtu galvojuma kredītu, kura saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. 2014.gadā kredītus studentiem izsniedz AS “SEB banka”.

Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai termiņuzturēšanās atļauja -, ja viņi sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

WORD Iesnieguma veidlapa kredīta saņemšanai

Studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā:

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru (maksimālo kredīta summu var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā: http//www.sza.gov.lv). Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 170,74 euro mēnesī. Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu). Studējošā kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā. Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi. Tāpēc banka regulāri šo summu ieturēs no studenta konta.

Procentu likmes laikā no 01.07.2015. līdz 31.12.2015. ir fiksēta uz 01.07.2015. EURIBOR likme EUR kredītiem līgumiem, kas slēgti 2015. gadā, ir 0.05%.

  • studiju kredītam studiju laikā procentu likme būs 0,00% (procenti nebūs jāmaksā);
  • studējošā kredītam procentu likme būs 2.55% gadā (jāmaksā kredīta ņēmējam - sešu mēnešu EURIBOR likme plus 2.50% SEB bankas likme).

Augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma anketa, izziņa no fakultātes dekanāta par sekmēm un pases kopija.

Kad augstskolā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, students dodas uz banku, līdzi ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu. Uz banku jādodas arī galvotājam, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Līdzi jāņem pase un konta izraksts par ienākumu regularitāti, ja neesat AS "SEB banka" klients. Ja ienākumi ir gūti skaidrā naudā vai ienākumi ir tādi, par kuriem vēl jānomaksā nodoklis (piemēram, nomas/īres maksājumi, autoratlīdzības, dividendes, citi saimnieciskās darbības ienākumi), tad jāiesniedz arī Gada ienākumu deklarācija vai VID/VSAA izziņa. Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods.

Ministru kabineta noteikumos paredzētā komisijas maksa par kredīta pieprasījuma izskatīšanu un izvērtēšanu ir 4,27Eur, kas jāiemaksā noslēdzot aizdevuma līgumu ar banku.

Students kredītu saņems pēc aizdevuma līguma, galvojuma līguma noslēgšanas un valsts galvojuma saņemšanas. Studiju kredītu banka pārskaitīs uz augstskolas kontu, bet studējošā kredītu students saņems savā kontā.

Informācija par galvotāju:

Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (personas, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda). Galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem un vismaz vienas minimālās algas apmērā. Lai bankas darbinieki varētu pārliecināties par galvotāja ienākumu regularitāti, viņa alga vai algas daļa – vismaz minimālās algas apmērā katru mēnesi jāpārskaita galvotāja kontā – bankā, kas izsniedz kredītu studentam.

Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem. Ja studējošie nav gal¬vinieka bērni, galvinieks var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo. Persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentu no kopējiem ikmēneša ienākumiem.

Bāreņiem (līdz 24 gadu vecumam ieskaitot) kredīta saņemšanai nav nepieciešami galvotāji. Šie studenti saņem 100% valsts galvojumu.

Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi). Par kredītu var galvot arī pašvaldība.

Informācija par kredīta atmaksu:

Studiju un studējošā kredītu atmaksas kārtība ir vienāda. Tos sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas vai ar trešo mēneši pēc izslēgšanas no studējošo saraksta. Ja kredītu kopējā summa ir mazāka par 1422.87 Eur, kredīti jāatmaksā 5 gadu laikā. Katru gadu atmaksājot 1/5 daļu no kopējās summas. Ja kredītu kopējā summa ir lielāka par 1422.87 Eur, kredīti jāatmaksā 10 gadu laikā. Katru gadu jāatmaksā 1/10 daļa no kopējās kredīta summas.

Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja students ir

• grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā,

• bērna kopšanas atvaļinājumā līdz pusotram gadam un nestrādā pilnu darba laiku,

• turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, maģistrantūrā, rezidentūrā vai doktorantūrā.

Ja kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas laikā piedzimst bērni, pēc augstskolas beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš 30% apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvēles).

Ja kredīta ņēmējs 6 mēnešu laikā nav veicis regulārus kredīta pamatsummas un procentu maksājumus, banka saskaņā ar aizdevuma līguma noteikumiem pieprasīs uzreiz atmaksāt visu kredīta summu kopā ar nesamaksātajiem procentiem un līgumsodu. Ja students neatmaksās kredītu, banka vērsīsies pie kredīta galvotāja.

Ja kredīta ņēmējam ir piešķirts bezdarbnieka statuss, kredīta atmaksas termiņš tiek pagarināts par faktisko bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā par diviem gadiem (tiek atlikta pamatsummas atmaksa, procenti ir jāmaksā).

Ja arī galvotājs neatmaksās kredītu, banka vērsīsies tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar tiesas lēmumu tiesas izpildītāji, lai piedzītu kredītu, vērsīsies pret studenta un viņa galvotāja mantu

Vispārīgie jautājumi:

1. Ko nozīmē valsts galvojums?

Sniedzot galvojumu studentu kredītiem, valsts apstiprina, ka tā atmaksās banku izsniegtos kredītus 90% apmērā, ja students un kredīta galvotājs kredītu atmaksāt nespēs atmaksāt. Pateicoties valsts galvojumam, studentu kredīts ir lēts (likme ir 5%), un paredz atvieglotu kredīta saņemšanu dažādām studentu grupām – bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem studentiem.

2. Kāpēc nepieciešams galvotājs?

Likums paredz, ka kredītiestāde var izsniegt kredītu tikai tad, ja ir saņemts kredīta nodrošinājums – galvojums vai ķīla. Līdz ar to ir nepieciešams galvotājs, kas uzņemsies saistības, ja students nevarēs atmaksāt kredītu. Galvotāja garantija ļauj valstij tās rīcībā esošo finansējumu novirzīt augstākās izglītības attīstībai, nevis studentu neatdoto kredītu parādu dzēšanai.

3. Cik kredītus var saņemt viens students?

Katrā izglītības pakāpē var saņemt kredītu viena bakalaura, maģistra un doktora grāda secīgai iegūšanai vai augstākās profesionālās izglītības profesionālās kvalifikācijas un profesionālo grādu secīgai iegūšanai. Vienlaicīgi students var saņemt gan studiju, gan studējošā kredītu.

4. Cik maksā kredīta noformēšana?

Saskaņā ar studentu kreditēšanas noteikumiem par kredīta pieprasījuma sākotnējo izskatīšanu un izvērtēšanu banka ir tiesīga noteikt komisijas maksu, kas nedrīkst pārsniegt 4.27 Eur. Minētā komisijas maksa gan par studiju kredītu, gan par studējošā kredītu studentam ir jāiemaksā savā kontā. Banka kredītu neizsniegs pirms nav samaksāta noteiktā kredīta noformēšanas maksa. Ja kredītu nodrošina ar nekustamā īpašuma ķīlu, kredīta ņēmējam jāsedz arī izdevumi, kas rodas par nekustamā īpašuma ķīlas noformēšanu.

5. Vai kredītu var saņemt studijām ārzemēs?

Gan studiju, gan studējošā kredītu var saņemt arī studijām ārzemēs attiecīgās valsts akreditētu studiju programmu apguvei. Kredīta pieprasījumu studijām ārvalstīs izskata Izglītības un zinātnes ministrijas izveidota komisija.


Rēzeknes Augstskolas kredītu piešķiršanas komisija
Atbrīvošanas aleja 115, 303.kab.
t. 26545522

Sīkākā informācija http://www.ru.lv/studijas/krediti/Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.