RTA notika starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”

Ceturtdiena, 2. jūnijs, 2016
27. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”, kas tika organizēta sadarbībā ar kolēģiem no Šauļu universitātes, Aldo Moro Bari universitātes Itālijā, Uzbekistānas Republikas Izglītības ministrijas Augstākās un vidējās speciālās izglītības vadošo zinātnes un metodoloģijas centra un Rīgas Stradiņa universitātes un ar Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā INOSOCTEREHI” atbalstu.

Konferenci atklāja RTA rektors Edmunds Teirumnieks. Uzrunājot dalībniekus, viņš pateicās par sadarbību un novēlēja konferences laikā gūt panākumus, jaunus kontaktus, sadarbības partnerus. E. Teirumnieks izteica īpašu pateicību RTA profesorei Veltai Ļubkinai, konferences orgkomitejas priekšsēdētājai Svetlanai Uščai un konferences sekretārei Irinai Volkovai.

Turpinājumā, sniedzot muzikālu priekšnesumu, konferences dalībniekus ar latgaliešu tautasdziesmām un mūziku iepazīstināja grupa „Rūnas”.

Plenārsēdes ievadā Ilona Bruveris no Austrālijas uzstājās ar prezentāciju „From Segregation to Celebrating Diversity: Personalized learning”, skaidrojot Austrālijas pieeju pedagoģijā un akcentējot nepieciešamību personalizēt pieeju mācīšanā.

 Pēc tam Irēna Žogla (Latvijas Universitāte) uzstājās ar pētījuma „Problems of Balance in Teenagers' Physical, Mental and Social Development” prezentāciju, uzsverot veselīga dzīvesveida nozīmi pusaudžu attīstībā un nepieciešamību pielāgot izglītības sistēmu īpaši pusaudžu vecuma skolēniem.

Noslēgumā Elīna Konstantinova (Ventspils Augstskola) prezentēja pētījumu „Necessity of Mapping and Assessment of Ecosystems and Their Services in Planning and Decision Making Process”, izceļot ekoloģijas nozīmi, funkcijām un tās saistību ar biznesa vidi un ekonomiku.

Konferencē „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” tika pārstāvētas 20 valstis, bet konferences materiālu krājumā publicēti 207 raksti, kuros pārstāvēti 364 autori gan no Latvijas augstskolām, gan  autori no tuvākām valstīm, tādām kā Lietuva, Igaunija, Polija, gan no tālienes (Austrālija, Ķīna, Indija, Meksika). Konferencē klātienē reģistrējās 221 dalībnieks.

27. maijā darbs notika 10 sekcijās, tika nolasīti 117 referāti, savukārt 28. maijā konferences dalībnieki un citi interesenti varēja iepazīties ar Austrālijas pieredzi, piedaloties publiskā lekcijā „From Segregation to Celebrating Diversity” (vad. I. Bruveris, Austrālija) un divos darba semināros „Mehanoterapijas iespējas ar izokinētisko dinamometru BIODEX” (vad. A.Kaupužs, Latvija) un „Digitālo platformu izmantošana līdzsvara sistēmas parametru noteikšanai” (vad. A.Gorbunovs, Ž.Timšāns, Latvija). Konferences ietvaros notika arī profesionālās maģistra studiju programmas „Dizains” studentu un docētāju grafikas izstādes „Melnbaltās noskaņas” atklāšana.

Konferences noslēgumā dalībnieki augstu novērtēja konferences organizāciju un uzsvēra, ka šīs maija dienas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā bija gan sava veida atskaite, gan svētki, gan arī starta punkts jauniem pētījumiem, sadarbībai.

Orgkomiteja pateicas visiem, kas sniedza atbalstu, bet īpašs paldies RTA administrācijai par atbalstu un laiku, ko veltīja, lai tiktos ar konferences viesiem, izdevniecībai, grāmatvedības meitenēm Irēnai Beinarovičai, Jeļenai Lonskai un Olgai Trančenokai, ārējo sakaru meitenēm Sandai Kauliņai un Dacei Baltkājei, Sabiedrisko attiecību nodaļai – Lolitai Kivleniecei-Kuzņecovai un viņas komandai, saimniecības dienestam – Oskaram Babrim un visam tehniskajam personālam, kancelejas vadītājai Silvijai Gaspažiņai, Inesei Silickai un viņas komandai.

Konferences „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” orgkomitejas priekšsēdētāja Svetlana Ušča

Kristofera Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.