Pedagogi pilnveidoja zināšanas par skolotāja mentordarbību izglītības iestādē

Trešdiena, 18. maijs, 2016
Vasarsvētku priekšvakarā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā (RTA MIC) pirmie 20 pedagogi saņēma sertifikātu par jaunas RTA MIC pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Skolotāja mentordarbība izglītības iestādē” (apjoms 72 stundas) apguvi.

Programmā profesionālo kompetenci pilnveidoja pedagogi no šādām skolām: Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (3 pedagogi), Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija (2 pedagogi), Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (1 pedagogs), Mežvidu pamatskola (5 pedagogi), E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija (4 pedagogi), Alūksnes pilsētas sākumskola (1 pedagogs), Ludzas 2. vidusskola (3 pedagogi), Rugāju novada vidusskola un Eglaines pamatskola (1 pedagogs).

Programmu īstenoja kompetenti, zinoši un profesionāli Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāji: Dr.paed. Jānis Dzerviniks, Dr.paed. Velta Ļubkina, Dr.paed. Svetlana Ušča, Dr. oec. Iluta Arbidāne, Mg.paed. Rita Burceva, Mg. paed. Liene Zarembo, Mg. paed. Velta Dzervinika.

Kursi notika sestdienās no šī  gada 19. marta līdz 14. maijam. Šajā laika posmā pedagogi apguva mentordarbības būtību, tās galvenos jēdzienus, atbalsta nodrošināšanu pedagoģiskās prakses vietā un mentora darbības uzdevumus darbā ar attiecīgajām mērķgrupām, kā arī pilnveidoja pedagoģiskā potenciāla kompetenci. Programmas ietvaros pedagogi veica arī mentordarbības praksi darba vietā, izstrādāto materiālu, prakses pieredzi un analīzi  apkopojot mentora mapē. Pedagogi prakses ietvaros darbojās kā mentori studentiem praktikantiem vai jaunajiem skolotājiem, vai arī kolēģiem profesionālo kompetenču pilnveidē. Piemēram, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas pedagogi prakses ietvaros veicināja CLIL metodes ieviešanu skolas pedagoģiskajā darbā, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāji atklāja labās prakses piemērus mācību priekšmetu metodisko apvienību darba vadīšanā, Alūksnes un Apes novadu skolotāju sadarbības īstenošanā.

Kursi noslēdzās ar  prakses prezentāciju un izvērtējumu, kā arī sertifikātu pasniegšanu. Pedagogi bija sagatavojuši radošas prezentācijas un aktivitātes, tajās ietverot gan vizualizācijas, gan dzeju, gan kustību rotaļas. Rugāju novada Eglaines pamatskolas skolotāja Iveta Useniece bija sagatavojusi mazo mentora mapi apsveikuma bukleta veidā programmas organizatoriem, tajā atklājot personīgo mentordarbību, skolas pasākumus un sadarbību ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

Novērtējuma anketās pedagogi norādīja, ka kursi ir devuši citādāku skatījumu uz pedagoga ikdienu un iedvesmojuši turpmākajam darbam, ir cēluši pašapziņu un rosinājuši nepārtrauktai pašizaugsmei. Kursu dalībnieki pozitīvi novērtēja kursu saturu (teorijas un praktisko piemēru līdzsvars), komunikāciju un mikrovidi. Kopumā kursi tika novērtēti kā aktuāli un lietderīgi ikvienam skolotājam, kurš vēlas profesionāli pilnveidoties. Pedagogi ieteica arī turpmāk organizēt mentoru seminārus un radošās darbnīcas kā iespēju regulārai zināšanu un pieredzes apmaiņai šajā jomā. Šķiet, ka kursu saturs tiešām ir aktuāls, jo nākamā kursu norises vieta būs Mālpils internātpamatskola, kur programmas apguvei ir pieteikušies vairāk nekā 30 Mālpils novada pedagogi.

Paldies RTA docētājiem, kuri piedalījās kursu īstenošanā, savukārt pedagogiem – kursu dalībniekiem – novēlam iegūtās zināšanas izmantot savā profesionālajā darbībā!

Karīne Laganovska, RTA MIC vadītāja

Māra Justa fotoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.