REGI pētnieki piedalās starptautiskā valodniecības simpozijā Vācijā

Piektdiena, 8. aprīlis, 2016
Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI) pētnieki Sanita Lazdiņa, Haiko F. Martens un Solvita Pošeiko no 4. aprīļa līdz 6. aprīlim piedalījās 37. starptautiskajā LAUD simpozijā Landavā (Vācija).

LAUD simpozijs Landavas Universitātē notiek ik pēc diviem gadiem, katrreiz izceļot vienu aktuālu lingvistikas jautājumu. Šogad izvēlētā zinātniskā diskusiju tēma bija „Linguistic Landscapes and superdiversity in the city: Foundational questions, new directions and expanding methodologies”, pievēršot uzmanību publisko tekstu izveides, funkcionalitātes un uztveres izpētes jautājumiem.

Vadošā pētniece Sanita Lazdiņa savā ziņojumā izvirzīja jautājumu par lingvistiskās ainavas izpētes metodoloģijas integrēšanu lingvistiskās etnogrāfijas pētījumos. Viņa apkopoja līdz šim izmantotās datu ieguves metodes (lingvistiskās ainavas kvantitatīvie dati; intervijas un naratīvi, vērojumi, lauka pētījuma pieraksti un eksperimenti), ilustrējot ar pēdējos gados veiktajiem pētījumiem Latgales reģionā, Rīgā un Valkas-Valgas pierobežā.

Vadošais pētnieks Haiko F. Martens referātā runāja par lingvistiskās ainavas izmantošanu izglītības nolūkos, ilustrējot ar Tallinā tapušo virtuālo lingvistiskās ainavas karti un citiem izglītojošiem pasākumiem. Tāpat viņš pievērsās lielo valodu lomai lingvistiskajā ainavā, piemēram, vācu valodai Baltijas valstīs un citās Eiropas valstīs, kur vēsturiski vācu valoda ir bijusi nozīmīga dažādās sociālajās jomās.

Savukārt pētniece Solvita Pošeiko simpozijā prezentēja 2015. g. decembrī LU aizstāvētās disertācijas „Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava” (vad. Dr.philol. prof. S. Lazdiņa) teorētisko un metodoloģisko ietvaru un būtiskākos pētījuma rezultātus. Savā ziņojumā viņa izcēla kvantitatīvo un kvalitatīvo pētniecības pieeju un starpdisciplināro teoriju (piem., komunikatīvās izvēles matrica, valodas ekonomika) simbiozes nozīmi daudzpusīgai publisko tekstu analīzei un interpretācijai.

REGI pētniece

Dr.philol. Solvita PošeikoRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.