PIRMĀ PARTNERU TIKŠANĀS UZBEKISTĀNĀ

Trešdiena, 30. marts, 2016
No 2016.gada 14.marta līdz 20.martam Taškentā, Uzbekistāna, notika Erasmus+ projekta “Internationalisation and Modernisation of Education and Processes in the Higher Education of Uzbekistan (IMEP) pirmā partneru tikšanās, kurā piedalījās pārstāvji no Uzbekistānas Izglītības ministrijas un Ministrijas metodoloģiskā centra, Taškentas Britu padomes nodaļas, septiņām Uzbekistānas augstākās izglītības iestādēm (Taškentas Valsts Pedagoģijas universitātes, Taškentas Medicīnas akadēmijas, Pasaules ekonomikas un diplomātijas universitātes, Uzbekistānas Pasaules valodu universitātes, Buhāras valsts universitātes, Namanganas valsts universitātes, Samarkandas Svešvalodu institūts), Poloponēses universitātes, Grieķija, un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Latvija.

Projektā piedalās arī partneri no Londonas Metropolitāna universitātes, Anglija, kuri nevarēja ierasties uz šo tikšanos.

Projekta IMEPL mērķis ir, balstoties uz starptautisko pieredzi, pilnveidot Uzbekistānas augstākās izglītības sistēmu.

Mērķa sasniegšanai izvirzīti pamatuzdevumi: 1) paaugstināt augstskolu akadēmiskā personāla profesionālo kvalifikāciju un radīt jaunas mācību metodiskās tehnoloģijas augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un tālākai modernizācijai: 2) izstrādāt rekomendācijas augstskolu izglītības kvalitātes nodrošinājumam; 3) izstrādāt vadlīnijas studentu līdzdalībai augstskolu izglītības kvalitātes novērtēšanā; 4) izstrādāt principus, lai veicinātu sadarbību starp Uzbekistānas augstākās izglītības iestādēm un darba devējiem,

Mērķa un uzdevumu sasniegšanai projekta ietvaros uzmanība tiks veltīta augstskolu akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai, notiks dažādu studiju virzienu standartu izvērtēšana un rekomendāciju izstrāde to turpmākai pilnveidei, paredzot studentu līdzdalību un darba devēju iesaisti standartu pilnveidē.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija ir projekta IMEP vadošais partneris. Uzbekistānā akadēmiju pārstāvēja projekta menedžere, REGI direktore prof. Velta Ļubkina, RTA rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos Gunārs Strods, projekta satura koordinators un WP6 - kvalitātes nodrošināšana vadītājs, REGI pētnieks Gilberto Marzano, projekta finanšu administratore Irēna Beinaroviča-Litvinova un projekta rezultātu izplatīšanas (WP7) vadītāja, REGI vadošā pētniece Svetlana Ušča.

Tikšanās laikā tika diskutēts par projekta darba organizēšanu atbilstoši projekta mērķiem un uzdevumiem, projekta vadības komandu, detalizēti pārrunāti jautājumi par budžeta veidošanas un sadales principiem, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību, ieskicēti jautājumi par aprīkojuma iegādi Uzbekistānas partneriem. Izvērtējot partneru pieredzi, tika nolemts, ka visi partneri aktīvi darbojas, lai sasniegtu paredzētos rezultātus, bet, lai tiktu ievērotas valsts nacionālās un atsevišķu reģionu īpatnības, tika noteikti atbildīgie par plānoto rezultātu sasniegšanu no Uzbekistānas partneru vidus.

Kā nacionālais koordinators IMEP projektā ir prof. Uzokbojs Begimkulovs, kurš ir Uzbekistānas ministrijas Metodoloģiskā centra direktors. Viņa vadībā notiek  mācību un normatīvo dokumentu analīze, augstāko izglītības iestāžu vadītāju izglītošana, augstskolu akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšana, mācību plānu un programmu modernizēšana. Metodoloģiskais  centrs jau šobrīd koordinē bakalaura un maģistra studiju programmu modernizācijas procesu Uzbekistānas 15 bāzes augstākās izglītības iestādēs, centra pakļautībā darbojas 71 darba grupa augstākās izglītības iestāžu modernizācijas nodrošināšanai, tostarp 13 no tām projekta partneru institūcijās.

Vizītes ietvaros RTA un Grieķijas pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Uzbekistānas Izglītības ministrijas metodoloģisko centru, Taškentas Valsts Pedagoģisko universitāti, Uzbekistānas Pasaules valodu universitāti un Buhāras Valsts universitāti, lai tiktos ar universitāšu docētājiem un noskaidrotu universitāšu vajadzības augstākās izglītības modernizācijas un internacionalizācijas jomā. Apmeklējumu laikā tika pārrunātas ne tikai projekta IMEP aktivitātes, bet arī turpmākās sadarbības iespējas. EU pieredzes izplatīšanas un pedagogu kompetenču pilnveides nolūkā vizīšu laikā tika nolasītas divas lekcijas : Taškentas Pedagoģiskajā universitātē “Pedagoģiskā pētījuma dizains. Kvalitatīvie un kvantitatīvie dati. Triangulācija” (S.Ušča) un Buhāras Valsts universitātē lekcija “Kvalitātes vadība” (G.Marzano).

 Erasmus+ projekta “Internationalisation and Modernisation of Education and Processes in the Higher Education of Uzbekistan  (IMEP) pirmā partneru tikšanās Taškentā notika Eiropas standartiem atbilstošā, ļoti augstā līmenī un paldies jāsaka nacionālajam koordinatoram prof. Uzokbojam Begimkulovam, Uzbekistānas ministrijas Metodoloģiskā centra kolektīvam un atbalsta komandai par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā IMEP projekta rezultātu sasniegšanas nolūkā.

Teksts S.Ušča

Foto O.AskarovsRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.