RTA absolventes Ingas Žulibinas maģistra darbs apstiprināts Intelektuālā īpašuma komisijā darba komercializācijai

Otrdiena, 7. septembris, 2021
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesionālā maģistra studiju programmas “Speciālā pedagoģija” absolvente Inga Žulibina, izstrādājot savu maģistra darbu “Telpisko priekšstatu veidošana sešgadīgiem bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem”, radīja digitālu mācību līdzekli. Absolventes maģistra darbs ir izskatīts Intelektuālā īpašuma komisijā un ir pieņemts lēmums darba komercializācijai.

“Jau sešus gadus strādāju par speciālās izglītības skolotāju attīstības centrā pirmsskolas grupā. Pēc pirmās izglītības es esmu skolotājs logopēds, un studijas profesionālā maģistra studiju programmā “Speciālā pedagoģija” man bija nepieciešamas, jo speciālās izglītības skolotājam ir jābūt zināšanām pedagoģijā un psiholoģijā, medicīnas pamatos, saprašanā mehānismu ietekmē dažādajās novirzēs kopējā attīstībā un spējās viņu kompensācijā,” par savu izvēli studēt RTA stāsta I. Žulibina.

Absolvente atklāj, ka RTA iegūtās zināšanas viņai palīdzējušas “dziļāk izprast korekcijas procesa būtību, iespējas un virzienus, ieraudzīt atšķirīgas  mācīšanās un korekcijas metodes un paņēmienus, iegūt prasmes noteikt bērna individuālās attīstības, audzināšanas un apmācības maršrutu, lai turpmāk viņš varētu maksimāli veiksmīgi integrēties sabiedrībā”.

“Vislielāko speciālo pirmsskolas iestāžu audzēkņu grupu veido bērni ar jauktiem attīstības traucējumiem (JAT). No savas pieredzes varu teikt, ka pirmsskolas audzēkņiem ar JAT ļoti problemātiski veidojas telpiskā izpratne. Savukārt telpisko priekšstatu deformācija tieši ietekmē bērna intelektuālās attīstības līmeni, noved līdz atbilstoša vecuma bērnu rotaļprasmju, konstruktīvo, grafisko darbību, lasīšanas un skaitīšanas iemaņu attīstības traucējumiem. Telpisko priekšstatu veidošanas procesa sarežģītums nosaka nepieciešamību rast un apzināt visefektīvākos attīstības līdzekļus. Esošā problēmas aktualitāte rosināja pievērsties maģistra darba tēmai “Telpisko priekšstatu veidošana sešgadīgiem bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem”, kur par korekcijas līdzekli tiek izmantots digitālais mācību līdzeklis (DML),” saka I. Žulibina.

Pedagoģe stāsta, ka savā darbā jau izmantojusi digitālo pieeju bērnu ar speciālām vajadzībām apmācībā un redzējusi, ka digitālā mācību materiāla izmantošana korektīvā darbā sniedz vairākas priekšrocības: “Novērš bērna nogurumu, uztur izziņas aktivitāti, uzlabo korektīvā darba efektivitāti kopumā; ļauj modelēt dažādas dzīves situācijas, sniedz iespēju individualizēt mācības, piedāvājot dažāda veida un līmeņa uzdevumus, nodrošina efektīvu materiāla apguvi, rada lielu interesi un saista bērna uzmanību; bērns pats regulē paveicamo interaktīvo (spēļu) uzdevumu skaitu un tempu un gūst pārliecību par sevi.”

Digitālā mācību līdzekļa izstrādē izmantots viens no ērtākajiem rīkiem – plaši pieejamā “Microsoft PowerPoint” multimediju prezentāciju programmatūra. “Interaktīvās spēles tiek noformētas, balstoties uz tādiem rīkiem un funkcijām kā animācijas efekti, video un skaņas ievietošana, objektu pārvaldīšanas elementi – trigeri. Šī spēļu darbu kompleksa mērķis ir attīstīt spēju orientēties mikrotelpā (uz plaknes – datora ekrānā). Lai pievērstu bērnu uzmanību iegūtajiem rezultātiem, tika izmantotas neitrālas metodes – smejoša un skumja seja, skaņas un vizuālie efekti utt. Piedāvātie spēles uzdevumi ir skaidri, izraisa interesi, palielina bērna motivāciju, attīsta iegaumēšanu, uzmanību un roku un acu koordināciju, veicina augstāku garīgo funkciju – uztveres, atmiņas, domāšanas un runas – attīstību,” par sava pētījuma praktisko pusi stāsta RTA absolvente.

Digitālajā mācību līdzeklī ietvertās spēles ir īsas, ar loģisku nobeigumu, kas ļauj maksimāli izmantot piedāvātā materiāla didaktiskās iespējas. Visi darbi un vingrinājumi ir balstīti uz vizuālo uztveri. “Uzskatu, ka tāda veida digitālais mācību materiāls ir nepieciešams speciālista darbā, jo tas padara korekcijas darbu efektīvāku, sekmējot radošu un mūsdienīgu pieeju korekcijas procesā. Es ieteiktu visiem pedagogiem, speciālistiem apgūt iemaņas digitālo materiālu veidošanā un radošā pielietošanā mācību un korekcijas procesā,” saka I. Žulibina.

RTA absolventes I. Žulibinas maģistra darbs “Telpisko priekšstatu veidošana sešgadīgiem bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem” ir apstiprināts Intelektuālā īpašuma komisijā darba komercializācijai.

Inga Kaļva-Miņina,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Ekrānuzņēmumi no I. Žulibinas izstrādātā digitālā mācību līdzekļa

 

 

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.