Projekta “E-mentors” pētnieki zinātniskā institūta Baltic Studies Centre organizētajā starpdisciplinārā konferencē “Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” prezentē starprezultātus

Trešdiena, 14. jūlijs, 2021

 

2021.gada 11.jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pētnieku grupa, kas sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi turpina darbu pie Latvijas Zinātnes padomes FLPP projekta “E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs”, piedalījās zinātniskā institūta Baltic Studies Centre organizētajā starpdisciplinārā konferencē “Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu”.

Konference, kas tematiski sasaucās ar Eiropas Savienības stratēģiju “No lauka līdz galdam” un jaunāko Kopīgā pētniecības centra iniciatīvu izstrādāt ietvara politiku ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, pulcēja gan Latvijas, gan ārvalstu zinātnisko organizāciju pētniekus. Tās ietvaros ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa aspekti tika apskatīti no atšķirīgu disciplīnu skatupunktiem, veicinot starpdisciplināru zināšanu apmaiņu un akadēmisko diskusiju, kā arī sniedzot konferences dalībniekiem vispusīgu ieskatu Latvijā īstenotajos ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa pētījumos un to atziņās.

RTA “E-mentors” projekta pētnieki konferencē piedalījās ar prezentāciju, kurā tika apkopoti projekta ietvaros veiktie starprezultāti par ēdināšanas procesa organizēšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs. Prezentācijas laikā klātesošie tika iepazīstināti ar pētījuma datu vākšanas izaicinājumiem, piemēram, Covid – 19 pandēmijas izraisīto ārkārtējo situāciju, kuras dēļ mācību process skolās 2021.gada pavasara semestrī notika attālināti. Neraugoties uz neparedzētiem apstākļiem, darbs pie projekta realizācijas tika īstenots projekta pētniekiem tiekoties ar Rēzeknes pilsētas skolu direktoriem un skolu ēdnīcu vadītajiem. Līdz 2020./2021.mācību gada beigām pētnieku grupa apmeklēja 8 Rēzeknes pilsētas skolas, ievācot kvalitatīvos datus par ēdināšanas procesa organizēšanu skolās un faktoriem, kas mēdz negatīvi ietekmēt izglītojamo ēšanas uzvedību un izraisīt neapēstās pārtikas un pārtikas atkritumu rašanos. Konferences laikā pētnieki klātesošos iepazīstināja ar secinājumiem, ka Rēzeknes pilsētas skolās pastāv krasas atšķirības ēdināšanas procesa organizēšanā, kas lielākoties ir atkarīgas no skolu ēdnīcu infrastruktūras pārtikas produktu iepirkšanas un uzglabāšanas, ēdienkartes, izglītojamā ēšanas paradumiem, ēdienu pasniegšanas u.c. faktoriem. Piemēram, ja skolā nenotiek ēdienu iepriekšējā porcionēšana vai arī, ja virtuvē ir pieejams aprīkojums, kas ļauj dažādot ēdienu pagatavošanas pieejas, tas kopumā sekmē neapēstās pārtikas apjoma samazināšanos. Tāpat atsevišķas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumus nodrošina sadarbībā ar citām izglītības iestādēm, kā ietvaros bērni starpbrīžos dodas ēst no vienas skolas uz citu. Arī šis faktors veicina pārtikas produktu atkritumu rašanos jo atsevišķos gadījumos, piemēram, nelabvēlīgos laikapstākļos, skolēns var pieņemt lēmumu attiecīgo ceļu nemērot.

Konferencē piedalījās arī pētnieki no Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Banku Augstskolas, Agroresursu un ekonomikas institūta, valsts zinātniskā institūta BIOR, nodibinājuma “Baltic Studies Centre”, kā arī Venēcijas Ka’Foskāri universitātes un Centrāleiropas Universitātes. Konferences dalībnieku referātos tika analizētas vietējās pārtikas ķēdes no to ilgtermiņa noturības viedokļa, skaidrota inovāciju loma pārejā uz gudrākām pārtikas sistēmām, sniegts ieskats Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņa un ēšanas paradumos un to maiņā, analizētas jaunas uz ilgtspēju vērstas pārtikas sagādes prakses, iztirzāti sadarbības risinājumi pārtikas sistēmās gan Covid-19 pandēmijas apstākļos, gan plašākā pārtikas ražošanas un patēriņa tendenču kontekstā. Dalībnieku referāti tika balstīti uz atziņām, kas gūtas dažādos gan Latvijas Zinātnes padomes (Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas, Valsts pētījumu programmas), gan arī Eiropas Savienības finansētos projektos.

Atgādinām, ka projekta “E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs” mērķis ir izpētīt pārtikas pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvara nodrošināšanas iespējas izglītības iestādēs, izmantojot elektronisku mentoru (turpmāk E-mentors), kas sekmē bezatlikuma pārtikas patēriņu un veicina vietējo pārtikas produktu izmantošanu.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta īpaša datorprogramma jeb E-mentors, kas tiks balstīta uz mākslīgā intelekta pielietošanu. Tā spēs prognozēt nepieciešamo pārtikas patēriņu izglītības un pirmsskolas iestādēs, lai mazinātu pārtikas atkritumus un finansiālos izdevumus izglītības iestāžu pārtikai. Pētījumi vēl turpināsies līdz ar mācību procesa atsākšanu klātienē 2021. gada rudenī, kad projekta pētnieki veiks neapēstās pārtikas apjoma fiziskos mērījumus ar mērķi sagatavot ievaddatus E-mentora rīka prototipa aprobācijai.

 

 

 

Informācija par projektu:

LZP FLPP projekts “E-mentors kā transformācijas rīks bezatlikuma pārtikas patēriņa nodrošināšanai izglītības iestādēs”, Nr. lzp-2020/2-0115, īstenošanas periods 01.12.2020. - 31.12.2021.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.