Dienesta viesnīcas ēka atzīta par bīstamu

Pirmdiena, 31. maijs, 2021
Kā jau iepriekš ziņojām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība” realizēšanu (projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/037).

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt projektēšanu, būvdarbus un autoruzraudzību tika noteikts sadarbības partneris, kurš veiks minētos darbus – personu apvienība “PTS&ARMS&CAMPAIGN”. Būvdarbi objektā Atbrīvošanas alejā 115 K-2, Rēzeknē tika atsākti 2019. gada 8.martā. Visus būvdarbu bija plānots pabeigt un ēku nodot ekspluatācijā līdz 2020.gada 6.martam.

Jāatzīmē, ka personu apvienība “PTS&ARMS&CAMPAIGN”, kurā galvenais būvuzņēmējs ir SIA “ARMS Group” (atbildīgais būvdarbu vadītājs Artūrs Sprudzāns), ar līgumsaistību izpildi galā netika un ēka nav nodota ekspluatācijā. Situāciju vēl smagāku padara fakts, ka  Būvniecības valsts kontroles birojs( turpmāk tekstā BVKB),  veicot pārbaudes būvobjektā, konstatēja nelikumīgu būvniecību un citus būtiskus pārkāpumus no būvuzņēmēja puses, kā arī nolaidīgu pienākumu pildīšanu no būvuzrauga SIA “Būvrem” (atbildīgais būvuzraugs Aldis Muraško) puses.

  1. gada 26.maijā RTA saņēma BVKB Atzinumu par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2020-5272, ar kuru tika apturēti būvdarbi ēkas daļā un uzdots būvuzņēmējam novērst pieļautos pārkāpumus līdz 2020. gada 31.jūlijam. Diemžēl būvuzņēmējs neizpildīja BVKB norādījumus un ilgstoši radīja šķēršļus būvekspertīzes veikšanai, tāpēc pagājušā gada oktobrī tika lauzts līgums ar personu apvienību “PTS&ARMS&CAMPAIGN”.

Pēc ēkas pārņemšanas, SIA “Būvprocess” būveksperti uzsāka darbu dienesta viesnīcas ēkā. Diemžēl tika konstatēts, ka “Pārkāptas Būvniecības likuma 9. pants sekojoši:

  1. Nav izpildītas būtiskās būvei izvirzāmās prasības par būves būvniecību un ekspluatāciju atbilstoši tās lietošanas veidam un būve nenodrošina tās atbilstību šādām būtiskām prasībām:

Būve ekspluatācijas laikā nenodrošina 1) mehānisko stiprību un stabilitāti, sakarā ar ekspertīzē konstatēto pārsegumu paneļu nepietiekamo nestspēju.

  1. Būve ekspluatācijas laikā nenodrošina higiēnas prasības, sakarā ar vannas istabu sienu un grīdas nepiemērotu apdares risinājumu, kas rada riskus par netīrumu baktēriju uzkrāšanos higiēniskās tīrības uzturēšanai nepieejamās vietās.
  2. Objekta Būvprojekta un izbūves risinājumi neatbilst Būvniecības likuma 9. panta “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības” sadaļas “energoefektivitāte” un LBN 002-15/LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

Defektu novēršanu var uzsākt tikai  pēc DVP  detalizēta tehnisko risinājumu izstrādes.”

Pēc šāda ekspertīzes atzinuma saņemšanas viennozīmīgi skaidrs, ka nepieciešams veikt tehniskā projekta izmaiņas, izmaiņu ekspertīzi un veikt jaunu iepirkumu par būvdarbu veikšanu.  Ņemot vērā iepriekš minēto, RTA iesniegs Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai pieteikumu par projekta termiņa pagarināšanu.

Atgādināšu, ka kopējās projekta izmaksas ir 3020790,70 euro, tai skaitā PVN. Attiecināmās izmaksas ir 670 530,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 569 950,50 euro.

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana un vieda energovadība RTA dienesta viesnīcas ēkā, kas pilnībā saskan ar SAM 4.2.1.2. pirmās atlases kārtas mērķiem. Līdz ar to šī projekta realizēšana dos ieguldījumu kopīgo SAM 4.2.1.2. mērķu sasniegšanā.

Plānotie rezultāti: ekspluatācijā nodota ēka, kuras enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 34,21 kWh/m2 gadā, oglekļa dioksīda emisija nepārsniedz 4205,22 kg CO2 gadā.

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.