Aizvadīta 23.starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS.”

Piektdiena, 28. maijs, 2021
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) 2021. gada 22. maijā notika ikgadējā 23. starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS.”.

Konference notika 23.reizi un otro reizi – attālināti, izmantojot MS Teams platformu. Dalībai konferencē bija pieteikušies 45 dalībnieki, bet ar referātiem uzstājās 39 referenti. Savus pētījumus prezentēja studenti un docētāji no Pleskavas Valsts universitātes (Krievija), Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studenti un docētāji.

Konferences sākumā dalībniekus uzrunāja RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iluta Arbidāne, novēlot ražīgu, interesantu darbu un prieku satikties. Tāpat katrā darba grupā dalībniekus sveica to vadītāji.

Darbs noritēja četrās darba grupās: divas grupas „Ekonomika un vadība” virzienā un divas grupas „Tiesību zinātnes” virzienā.

Ekonomikas un vadības darba grupās savus pētījumu rezultātus prezentēja gan RTA bakalaura un maģistra studiju programmu studenti, gan ārvalstu studenti, kas studē RTA maģistrantūrā no Ukrainas un Uzbekistānas, kā arī viesi no Pleskavas Valsts universitātes (Krievija).

Virziena „Ekonomika un vadība” 1.darba grupas (vadītāja Mg.oec. Inta Kotāne) sesijas laikā tika prezentētas aktuālas makroekonomikas un mikroekonomikas problēmas: iedzīvotāju migrācija un attālinātā darba ieviešana Latvijā Covid-19 pandēmijas ietekmē; jēdziena “beznosacījumu pamatienākums” izpēte; fintech un ārpakalpojumu grāmatvedības nozaru attīstības tendences Latvijā; nodokļu politikas jautājumi; hipotekāro  kreditēšanu ietekmējošie faktori Latvijā un Lietuvā; lauksaimniecības sektora attīstība un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vietējo pārtikas produktu eksports.

Virziena „Ekonomika un vadība” 2.darba grupas (vadītāja Mg.soc.sc. Daina Znotiņa) sesijā studējošo pētījumos tika skatīti gan uzņēmējdarbībai svarīgie aspekti – personāla vadība un motivēšana, klientu apmierinātība, mārketinga komunikācijas, gan muitas vadības aktualitātes, kā arī konkurences jautājumi mūsdienu ekonomikas apstākļos. Vairāki pētījumi bija veltīti tēmām, kas aktualizējušās līdz ar pandēmiju, – pašorganizēšanās prasmes, attālinātais darbs un studijas, kā arī krīzes būtiski skartās sfēras – tūrisma nozares – attīstības iespējas. Viens no pētījumiem lika aizdomāties arī par vēstures jautājumiem, un tajā tika uzsvērts, cik būtiska ir atmiņu liecība mūsdienu jauniešu izpratnes veidošanā par vēsturi.

Kā norāda darba grupas vadītāja Daina Znotiņa, daudziem no konferences dalībniekiem šī bija pirmā uzstāšanās konferencē, kas rezultātā deva jaunu pieredzi. Konferences dalībnieku jautājumi un diskusijas autoriem rosināja arī idejas pētījumu iespējamai turpināšanai. Dalība konferencē bija iespēja satikt vienam otru un deva gandarījuma sajūtu, ka ir labi pastrādāts pie pētījumiem un prezentācijām, un konferences organizēšanas.

Tiesību zinātnes darba grupās piedalījās gan maģistranti, kas ar konferences referātu iemēģināja roku maģistra darba izstrādē, gan bakalaura un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas studenti, kas apgūst prasmes prezentēt un turēt mugurkaulu, atbildot uz jautājumiem. Īpaši izceļams ir mūsu  ciemiņš – Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes lektore un doktorante.

Konferences Privāttiesību darba grupā (vadītāji Dr.iur. Līga Mazure un Mg.iur. Aldis Kaļva) referātu temati bija ļoti dažādi, uzķerot civiltiesību jomas šī brīža aktualitātes – droša lietotāju autentifikācija maksājumos, darba laika uzskaite attālinātajā darbā, distances ietekme līgumos un arī saskarsmes tiesībās, medicīnas tiesību jauninājumi un draudzes izveides līkloči.

Grupas vadītāja Līga Mazure atzīmē, ka prieks par to, ka referentiem izdevās pārvarēt sākotnējo satraukumu un konference darba grupā izvērsās plašā diskusijā, kur katram bija ko teikt un piebilst pie apspriežamajiem tematiem: “Paldies dalībniekiem par izturību un ieinteresētību, kā arī Anitai Puzulei par gādīgo konferences organizēšanu! Ar pozitīvām domām līdz nākamajai tikšanās reizei konferences Privāttiesību darba grupā!”

Otras „Tiesību zinātnes” virziena darba grupas (vadītāji Dr.iur. Ilona Bulgakova un Mg.iur., Mg.soc.sc. Ilga Krampuža) laikā tradicionāli notika darbs publisko tiesību tematikā. Darba grupā ar 11 referātiem, kas veltīti aktuālajiem administratīvo tiesību/procesa un krimināltiesību/procesa tematiem, bija pieteikušies 12 dalībnieki, bet uzstājās deviņi referenti. Referātu tematika veltīta aktuālajiem publisko tiesību jautājumiem – elektroniskie pierādījumi kriminālprocesā, krāpšana e-vidē, nepilngadīgā cietušā nopratināšana kriminālprocesā, kriminālatbildība par izvairīšanos no uzturēšanas, ceļu satiksmes problemātika KL 266.panta kontekstā, dīkstāve darba tiesībās, amnestijas un apžēlošanas tiesiskais regulējums, naturalizācijas izpratne, kā arī valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība administratīvajā procesā. 

Uz tikšanos nākamajā starptautiskajā studentu un docētāju zinātniski praktiskajā konferencē “INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS.”!

Konferences organizatore Anita PuzuleRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.