RTA studentei Santai Tropai veicināšanas balva žurnāla “Jurista Vārds” 15. studentu konkursā

Pirmdiena, 14. decembris, 2020
9. decembrī tiešsaistē notika žurnāla “Jurista Vārds” 15. pētniecisko darbu konkursa apbalvošanas pasākums. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” 3. kursa studente Santa Tropa par darbu “Transplantanta tiesiskais raksturojums” (vad. Dr.iur., asoc.prof. Līga Mazure) saņēma veicināšanas balvu.

Šogad konkursam tika iesniegti 47 darbi, no tiem 42 darbi – konkursa vispārīgajā daļā, bet pieci pretendēja uz Frīdriha Georga fon Bunges Cerību balvu. Darbi konkursa vispārīgajā daļā tika vērtēti piecās sekcijās: krimināltiesības, civiltiesības,  starptautiskās tiesības un cilvēktiesības, modernās tehnoloģijas un cilvēces sasniegumi un administratīvās un valsts tiesības. Konkursanti pārstāvēja sešas augstskolas: Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Daugavpils Universitāti, Biznesa augstskolu “Turība” un Rīgas Juridisko augstskolu.

Šogad pirmo reizi pētniecisko darbu konkursā tika izveidota arī atsevišķa sekcija jaunākajiem tiesību zinātņu studentiem – Baltijas civiltiesību “tēva” Frīdriha Georga fon Bunges vārdā nosauktā Cerību balva. Tās mērķis ir veicināt tiesību zinātņu studentu pētniecisko darbību jau pirmajos studiju gados. Šajā sekcijā veicināšanas balva tika piešķirta RTA studentei Santai Tropai par darbu “Transplantanta tiesiskais raksturojums”.

“Konkursā nolēmu piedalīties, sava darba vadītājas Dr.iur., asoc.prof. Līgas Mazures iedrošināta. Tā kā pētījums tika izstrādāts 2. kursa studiju procesa ietvaros, grūtākais darbs bija jau aiz muguras, un to atlika iesūtīt konkursam,” stāsta jauniete. “Izvēloties darbu tēmas, vienmēr rodas vēlme atrast ko neierastu, maz apskatītu, lai darba izstrāde būtu interesanta gan man pašai, gan pēc tam arī klausītājiem/ lasītājiem, tieši šī iemesla dēļ izstrādātā studiju darba tēma bija “Transplantanta tiesiskais raksturojums”. Ņemot vērā to, ka cilvēka šūnu, audu un orgānu (transplantanti) transplantācija ir strauji augoša medicīnas joma un kā medicīnas procedūra pastāv jau desmitiem gadu, Latvijas normatīvajā regulējumā transplantācijas jomā pastāv virkne trūkumu, t.sk., nav noteikts audu un orgānu tiesiskais raksturojums; nav izstrādāts speciāls likums, kas reglamentētu transplantācijas mehānismus; trūkst izpratnes par to, kādu vietu civiltiesībās ieņem audu un orgānu transplantācija u.tml. Iepriekš minētais ir cēlonis neskaidrībām un pretrunām ar transplantāciju saistītajās tiesiskajās attiecībās.”

RTA studente atzīst, ka dalību konkursos vērtē pozitīvi, jo “tādējādi iespējams iegūt vērtīgu pieredzi un saņemtie vērtētāju komentāri ļauj apzināties savas stiprās un vājās puses, kā arī turpmāko darbu izstrādāšanas procesā šīs puses iespējams uzlabot”.

“Jāmin arī tas, ka, manuprāt, izšķiroša nozīme ir pasniedzēju, darba vadītāju iesaistei, kas studentus iedrošina nebaidīties un piedalīties. Saku lielu paldies Dr.iur., asoc.prof. Līgai Mazurei gan par ieteikumiem darba tapšanas laikā, gan arī par izpalīdzīgo plecu. Prieks, ka akadēmijā ir pasniedzēji, kas ir ieinteresēti studentu izaugsmē, iedrošinās darīt, kā arī atbalstīs studentu izvēlētās neierastās darbu tēmas!” saka jauniete. Citiem studentiem viņa atgādina, ka ir svarīgi piedalīties dažādās ārpusstudiju aktivitātēs, jo tās paplašina studentu redzesloku.

Inga Kaļva-Miņina,

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

 

Foto no S. Tropas personīgā arhīva

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.