Publicēta tiesību doktora, RTA docenta Artūra Gaveikas monogrāfija "Schengen acquis (Schengen Law)"

Piektdiena, 28. augusts, 2020
Monogrāfija „Schengen acquis (Schengen Law)” izstrādāta pētījuma projekta „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” ietvaros, kas bija uzsākts 2017.gada oktobrī un noslēgsies 2020. gada septembrī.

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127

Pētījums veltīts ES ārējās robežas normatīvā regulējuma un prakses problemātikai starptautisko, ES un nacionālo tiesību jomā, Latvijas kā starptautisko tiesību subjekta drošības, suverenitātes, teritoriālās jurisdikcijas un valsts robežas kontekstā saistībā ar personu brīvas pārvietošanās īstenošanu Šengenas acquis (Šengenas tiesību kopuma) darbības telpā.

Pētījuma mērķis bija izpētīt ES ārējo robežu institūta funkcionēšanas problēmas ES nelegālās imigrācijas ierobežošanas aspektā Austrumeiropas, Vidusjūras un Rietumeiropas reģiona valstīs, to ietekmi uz ES un Latvijas iekšējo drošību, piedāvāt ES ārējo robežu institūta darbības pilnveidošanas instrumentus, lai mazinātu nelegālās migrācijas draudus ES un Latvijā.  Mērķa ietvaros bija paredzēts izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai  un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai ārējo robežu kontrolē un  patvēruma procedūras īstenošanā ES un Latvijā, sekmēt tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti.

RTA pētnieka, docenta, Dr.iur. Artūra Gaveikas monogrāfija „Schengen acquis (Schengen Law)” (recenzente un zinātniskā konsultante dr. iur Ilona Bulgakova, recenzenti profesors dr iur. Vitolds Zahars un profesore dr iur. Birutė Pranevičienė) veltīta aktuālajiem Šengenas robežas tiesiskā regulējuma jautājumiem. Pētījuma aktualitāti apliecina 2019.gada 25.septembrī apstiprināta Nacionālās drošības koncepcija, kurā pasvītrota Latvijas valsts ārējās robežas – Austrumu robežas drošības un aizsardzības stiprināšana, kā arī valsts institūciju, t.sk. Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņotu spēku, sadarbība.

Pētījumā veiksmīgi izmantota monogrāfijas autora ilgstošā profesionālā pieredze darbā Valsts robežsardzē, kā arī projekta mobilitāšu laikā pētītā juridiskā prakse Ilonas Bulgakovas advokātu birojā un Valsts robežsardzes struktūrvienībās.

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.