Pētījuma projekta „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127 noslēgums.

Trešdiena, 30. septembris, 2020
2017. gada oktobrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) un Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA) bija noslēgusi līgumu par pētniecības pieteikuma „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta (PostDoc Latvia) ietvaros, kas sekmīgi noslēdzās šī gada 30 septembrī.

Pētījuma projekts „ES ārējo robežu drošība, Latvijas iekšējā drošība” Nr.1.1.1.2./VIAA/1/16/127

Pētījums bija veltīts ES ārējās robežas normatīvā regulējuma un prakses problemātikai starptautisko, ES un nacionālo tiesību jomā, Latvijas kā starptautisko tiesību subjekta drošības, suverenitātes, teritoriālās jurisdikcijas un valsts robežas kontekstā saistībā ar personu brīvas pārvietošanās īstenošanu Šengenas acquis (Šengenas tiesību kopuma) darbības telpā.

Projekta ietvaros bija ieplānots īstenot pētnieciskos un zinātniskos pasākumus, kas izpildīti gandrīz pilnībā, izņemot starptautisko mobilitāti Covid-19 ierobežojumu dēļ: piedalīties konferencēs, organizēt seminārus, anketēšanas un aptaujas, mobilitātes pasākumus, izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma un tiesībsargājošo iestāžu darbības efektivitātes uzlabošanai, zinātniskās atziņas apkopojot monogrāfijā „Schengen acquis (Schengen Law)”, kas izdota šī gada augustā, kā arī izstrādāt tālākizglītības programmas, kas apstiprinātas realizācijai RTA Mūžizglītības centrā: “Tālākizglītības kursa programma personu robežšķērsošanas procedūru jomā” un “Tiesībsargājošo iestāžu profesionālās pilnveides apmācību programma”.

Pēcdoktorantūras pētnieks Dr. iur. A.GaveikaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.