RA Goda absolvente Aija Ozoliņa: „Rēzeknes Augstskolas galvenā veiksmes atslēdziņa ir kritiskās domāšanas attīstīšana”

Pirmdiena, 7. decembris, 2015
RA Goda absolvente Aija Ozoliņa ir dzimusi un arī pašlaik dzīvo Krustpils novada Variešu pagastā. Rēzeknes Augstskolā (RA) ieguvusi finansista kvalifikāciju, sociālo zinātņu maģistra akadēmisko grādu vadības zinātnē, profesionālo bakalaura grādu izglītībā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju.

Šobrīd strādā Antūžu speciālajā internātpamatskolā, kur māca skolēniem matemātiku un informātiku, bet periodiski darbojas arī dažādos projektos citās izglītības iestādēs.

Par savu dzimto vietu – Krustpils novada Variešu pagastu – A. Ozoliņa saka: „Šeit ir viss: manas domas, mans darbs, mans prieks un arī manas bēdas, manas atmiņas, mana pagātne, tagadne un nākotne. Šajā pagastā sākās manas patstāvīgā darba gaitas. Mana pirmās darba pieredzes padsmitgade aizzibēja finanšu jomā, pavisam nemanot būs pagājusi pirmā desmitgade, kopš esmu pieņēmusi jaunu, nenoliedzami, interesantu izaicinājumu, kas ieviesa nozīmīgas korekcijas manos darba pienākumos.”

Studiju laiks Rēzeknes Augstskolā

Atceroties studiju laiku, RA absolvente uzsver, ka viņai ir liels prieks un gandarījums par RA  iegūto konkurētspējīgo augstāko izglītību – akadēmiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām. „Mans studiju laiks RA bija ļoti interesants un intensīvs: zināmu laika posmu liktenīgo pārsteigumu dēļ vienlaikus studēju divās programmās, turklāt dažādās fakultātēs, līdz ar to šis laiks man bija bagāts gan ar studiju nodarbībām un apjomīgiem mājas darbiem, gan ar tiešajiem darba pienākumiem, gan arī bija jāprot atrast laiku vislielākajai vērtībai manā dzīvē – ģimenei. Bez sirsnīgu kolēģu, draugu un, pats galvenais, ģimenes un tuvinieku atbalsta es nebūtu to paveikusi,” tā A.Ozoliņa.

Studēt Rēzeknes Augstskolā viņa izvēlējās, jo: „Profesionalitāte ir praktiska spēja veikt attiecīgai profesijai atbilstošas darbības, tāpēc, pieņemot piedāvājumu līdztekus darbam finanšu jomā mācīt informātiku, man bija nepārprotama pārliecība par pedagoģijas studiju nepieciešamību. Laiks, kad studēju RA, raksturojams ar straujām pārmaiņām, kas ietekmēja manu ikdienas dzīvi profesionālajā jomā, kad pamazām attālinājos no iestādes darbības procesa atspoguļošanas dokumentācijā un finanšu pārskatos, arvien vairāk iekļāvos skolas pedagoģiskā procesa realizēšanā. Sākumā tās bija dažas informātikas stundas nedēļā, bet tagad to daru pastāvīgi.”

Novērtē augstskolā iegūtās zināšanas

RA absolvente novērtē un ir patiesi priecīga par iegūtajām zināšanām, ko saņēmusi RA: „Negribētos uzskaitīt vai izcelt konkrētus kursus, bet uzdrošinos apgalvot, ka Rēzeknes Augstskolas galvenā veiksmes atslēdziņa ir kritiskās domāšanas attīstīšana – tā ir vispusīga prasmju un ieradumu attīstīšana studentos. Savu pirmo diplomdarbu augstskolā izstrādāju finansista kvalifikācijas iegūšanai, tādēļ īpaši tika akcentēta konkrētas mācību iestādes finansiālā darbība, studiju turpinājumā, izzinot menedžmenta autoritāšu atziņas un kvalitātes sistēmas šāda tipa iestādēs, tika pētītas un analizētas administrācijas un personāla darbības metodes un veidi, un rezultātā, atspoguļojot veikumu, izteicu atziņas maģistra darbā „Skolas attīstības vadības problēmu izpēte un piedāvātie risinājumi”.

Savukārt pedagoģijas studijās pievērsos elementāru matemātisku darbību apguves īpatnībām un tendencēm, kā arī centos saskatīt īstenojamos pilnveides pasākumus. Pētījuma rezultāts sniedz dziļāku izpratni par elementāru matemātisku darbību apguves procesu izglītojamiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem, konkretizētas risināmās problēmas, piedāvāti risinājumi. Izteiktie viedokļi pārvērsti dzīvotspējīgās alternatīvās secinājumu un metodisku ieteikumu formulējumā.”

Pasniedzējs ir draugs, padomdevējs un atbalsts

RA absolvente spilgti atceras savus pedagogus. „Tieši Rēzeknē es iemācījos pasniedzējos saskatīt to cilvēku, kurš ir draugs, padomdevējs un atbalsts vienlaikus. Par kopā pavadītajiem gadiem RA ir saglabājušās neizdzēšamas atmiņas: šeit ir atbalstošs, draudzīgs un pretimnākošs dzīvesgudrs akadēmiskais personāls, un man bija vislabākie kursabiedri, ar kuriem ir patīkami uzturēt kontaktus vēl joprojām. Spilgtākais notikums bija pedagoģijas studiju noslēgumā, kad man tika piedāvāta iespēja iejusties lektora godā un apliecināt sevi, veidojot metodiskos materiālus un mācību līdzekļus. Atzīšos, tas bija liels pārsteidzošs pagodinājums un vienlaikus arī milzīgs izaicinājums.”

Nemitīgi pilnveidojas un sniedz zināšanas citiem

Aija atzīst, ka skolotāja darbs ir grūts un interesants vienlaikus: ir prieki un uzvaras, bet ceļā uz tiem neiztikt arī bez grūtībām, neveiksmēm un sarūgtinājuma. „Joprojām dažādās mūžizglītības programmās mācos pati, lai spētu citiem pavisam vienkārši paskaidrot vissarežģītākās lietas, palīdzēt saskatīt apgūstamās vielas praktisko vērtību, attīstīt apziņu un palīdzēt saņemties sarežģītās situācijās, cerot, ka manas pūles vainagosies ar panākumiem. Lielu gandarījumu sniedz apziņa, ka esmu varējusi izraisīt skolēnos interesi par saviem mācāmajiem priekšmetiem. Ir jauki satikt bijušos audzēkņus jau pieaugušus un uzzināt, ka manis sniegtās zināšanas viņiem ir izrādījušās noderīgas. Arī es gandarījumu gūstu galvenokārt no ikdienišķām, reizēm pat cienīgas anekdotes vērtām lietām, no nelieliem skolēnu sasniegumiem, nevis no grandioziem rezultātiem, kas gadās ļoti reti, bet tomēr ir!”

Izstrādā daudzveidīgus mācību materiālus

Skolotāja sniedz ieskatu par sagatavotajiem mācību līdzekļiem: „ES projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” izstrādāju interaktīvo mācību materiālu komplektu matemātikas prasmju veidošanas un attīstīšanas dažādošanai skolēniem ar speciālām vajadzībām. Tur ir ietverti mērķtiecīgi izveidoti, apkopoti un sistematizēti matemātikas apguvi veicinoši materiāli sekojošu tematu apguvei: skaitļi un darbības ar tiem, daļas, ģeometrijas viela, mērvienības un nosauktie skaitļi.

Materiāli lietojami dažādās mācību situācijās, pastāv iespēja arī izveidot dažādas materiālu kombinācijas. Diferencētas pieejas praktizēšanai, ņemot vērā izglītojamo attīstības īpatnības, katrai tēmai ir izveidotas vairākas sarežģītības pakāpes. Piedāvātās aktivitātes izmantojamas mācību procesa programmas realizēšanā, balstoties uz izdomu un individuālo pieeju, radoši pilnveidojot un pielāgojot skolēnu sagatavotībai un darba spējām. Aktivitāšu apraksti satur informāciju arī par izglītojošo tiešsaistes interneta resursu izmantošanas iespējām, kas ietver apmācību programmas, tiešsaistes testus, izglītojošās matemātiskās spēles, kā arī par interneta vietņu adresēm, kur pieejami saistoši lejupielādējami mācību materiāli konkrētu tematu apguvei. E-vidē pieejamie materiāli izmantojami ne tikai darbā ar ActivInspire programmu aprīkoto interaktīvo tāfeli, bet arī mācību vielas apguvei darbā ar datoru.”

Jāuzsver, ka RA Goda absolvente A. Ozoliņa apjomīgu darbu ir ieguldījusi, izstrādājot atbalsta materiālus skolēniem un lekciju materiālus pedagogiem par matemātikas mācīšanas metodiku, atbalsta pasākumu nodrošināšanu bērniem ar aritmētisko iemaņu traucējumiem, interaktīvo tehnoloģiju izmantošanu matemātikas un sociālo zinību stundās, sociālo prasmju veidošanā un attīstīšanā, attīstības traucējumu korekcijā un vispārējas attīstības veicināšanā, par mācību darba organizēšanas aktualitātēm speciālās izglītības iestādē.

Mācību procesā pielieto programmatūru ActivInspire un interaktīvās tehnoloģijas

Savā darbā skolotāja izmanto interaktīvās izglītības tehnoloģijas un programmatūru ActivInspire. Šīs tehonoloģijas savas uzskatāmības dēļ palīdz dziļāk apgūt mācību priekšmetus, attīstīt iztēli un skolēnu radošās spējas, un, atšķirībā no mācību grāmatām, tās veido plašu mācību materiālu, kurā apvienots teksta materiāls, interaktīvie modeļi, vienkāršās animācijas, video materiāli, zīmējumi, skaņas.

„Ar programmatūru ActivInspire un interaktīvajām tehnoloģijām katru dienu strādāju jau kopš 2008. gada. Lietojot interaktīvās metodes, skolēni kļūst atraisītāki un brīvāki. Interaktīvā tāfele ir izcils rīks skolotājiem, ar to iespējams interesantākā, vienkāršākā un skolēniem saprotamākā veidā pasniegt mācību saturu.

Izdevniecība „Lielvārds” un uzņēmums „Lielvārds IT” ne vien kopā ar mācību grāmatu autoriem veido oriģinālas, Latvijas izglītības standartam atbilstošas interaktīvās darba lapas skolotāju un skolēnu sadarbībai ikdienas mācību procesā, bet arī mērķtiecīgi organizē dažādas akcijas, piemēram, „Mēneša skolotājs”. Minētās akcijas ietvaros tika gan popularizēta inovatīva, radoša pieeja izglītības procesā, gan stiprināta pārliecība par digitālo prasmju nozīmīgumu un sekmēta sadarbība skolotājiem – praktiķiem, kuri ikdienas mācību darba procesu bagātina, izmantojot laikmetīgās tendences – esmu šajos pasākumos iesaistījusies un guvusi rezultatīvu gandarījumu šajā sadarbībā. Izmantojot interaktīvās tehnoloģijas, vadu ne tikai visas savas stundas, bet arī dažādus ārpusstundu pasākumus, piemēram, izglītojošu spēli „Vai gribi būt miljonārs” matemātikas nedēļas ietvaros.”

A.Ozoliņa uzskata, ka matemātikas stundās skolēniem jāapgūst ne tikai zināšanas, bet arī jāattīsta spējas izprast, vērtēt, pamatot savas domas, meklēt dažādus risinājumus sarežģītās situācijās. „Svarīgi mācību procesā izveidot uzdevumus, kuri māca domāt, radoši risināt dažnedažādas sadzīves problēmas, un mācību materiālus, kuri veidoti dažādu, īpaši sociālo, dzīvesprasmju apgūšanai. Izmantojot daudzveidīgu, bērnam interesantu, radošu materiālu, ievērojot bērnu intereses un spējas, interaktīvās tāfeles prasmīga izmantošana uzlabo ne vien zināšanas, attieksmes un prasmes, bet arī mācību motivāciju. Šajā mācību gadā arī man ir jauns izaicinājums, sākot mācīt skolēniem video montāžas un programmēšanas pamatus datorikas pulciņa nodarbībās,” atklāj A. Ozoliņa, kura uzskata, ka, „lai būtu labs skolotājs, cilvēkam ir jābūt godīgam – pret sevi un godīgam pret citiem, jo tā ir pati galvenā īpašība, lai patiešām no sirds godprātīgi spētu darīt darbu ar augstu atbildības sajūtu”.

Izsaka pateicību par iegūtajām zināšanām un dzīves gudrību

Skolotāja ir patiesi priecīga par RA Goda absolventes titula saņemšanu: „Līdz šim manu emocionālo pasauli bagātināja personīgie un ģimenes sasniegumi, par kuriem apbalvojumus un medaļas cilvēkiem nedod, bet prieks par tiem ir nezūdošs. Uzzinot, ka man ir piešķirts RA Goda absolventa tituls, biju ļoti pārsteigta un gandarīta. Atzīšos, ka pat pārdrošākajos sapņos nebiju domājusi, ka kādreiz varētu tikt nominēta šādam cildinošam goda titulam.

Vienlaikus esmu ļoti pateicīga liktenim, jo tieši tagad un tādā neierastā veidā man ir dāvāta lieliska iespēja pateikties visiem maniem pasniedzējiem par iegūtajām zināšanām un dzīves gudrību, bet jo īpašu paldies vēlos pateikt manā dzīvē sevišķi nozīmīgajiem cilvēkiem, respektīvi, visām trim manu studiju noslēguma darbu vadītājām: par neaizmirstamajiem aspektiem, diskutējot par problēmām un izaicinājumiem nākotnē, – profesorei Ivetai Mietulei; cienījamajai profesorei Irēnai Silinevičai, kura uz visiem laikiem izmainīja manu viedokli par dzīvi un apkārtējo pasauli; visu cienītajai un mīlētajai SKOLOTĀJU SKOLOTĀJAI Mārītei Rozenfeldei, kura ar tikai viņai piemītošām sirsnīgas iedrošināšanas un atbalstīšanas prasmēm spēj atraisīt pārsteidzošas spējas gan studentiem, gan kolēģiem. ...tie nav vienkārši pateicības vārdi, bet sajūtas, kas manī krājušās daudzus gadus.”

Topošajiem studentiem RA absolvente A. Ozoliņa novēl: „Nevilcinieties ar izvēli, studijas RA ir ne tikai mans veiksmes stāsts, bet arī Jūsu lielisko iespēju sākums nākotnes karjeras veidošanā! Esošajiem studentiem novēlu izbaudīt katru mirkli, jo tie ātri aizsteidzas! Saviem bijušajiem kursabiedriem vēlos nosūtīt sveicienus un vēlējumu saņemties visiem kopā īstenot sen loloto sapni – atbraukt ciemos uz Rēzekni, kur visi esam mīļi gaidīti.”

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.