Pedagogi pilnveido zināšanas speciālajā pedagoģijā

Pirmdiena, 7. decembris, 2015
No 2015. gada 5. maija līdz 30. novembrim Rēzeknes Augstskolas (RA) Mūžizglītības centrs (MIC) īstenojis Izglītības un zinātnes ministrijas Publiskā iepirkuma mācību pakalpojumu – pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „Speciālās izglītības saturs un didaktika” (IZM reģistrācijas Nr. 01-28/49).

Kursi tika rīkoti četrām pedagogu grupām, atbilstoši grupu formēšanās vietām Rīgā un Valmierā. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidē piedalījās pedagogi no 17 dažādām Latvijas izglītības iestādēm.

Programmas kopējais apjoms – 80 stundas, īstenošanā tika izmantotas daudzveidīgas mācību formas un metodes. Procesu nodrošināja Rēzeknes Augstskolas mācībspēki: Dr.paed., docente Svetlana Ušča, Mg.paed., lektore, Mārīte Rozenfelde, Dr.paed., lektore Ilga Prudņikova, Mg.spec.paed., vieslektore Aija Tereško. Par sekmīgu kursu apguvi RA MIC sertifikāti tika izsniegti 84 pedagogiem, kuri ieguva tiesības strādāt speciālās izglītības iestādē.

Noslēgumā tika veikta dalībnieku anketēšana par programmas satura kvalitāti. Kursu dalībnieki uzskata, ka apgūtais metodiskais materiāls ir aktuāls, jo tas atspoguļo jaunākās tendences un inovatīvas metodes speciālajā pedagoģijā, iepazīstina ar Montesori pedagoģiju. Kursi ir devuši vērtīgu pieredzes apmaiņu, situāciju analīzi un problēmu risinājumus, kas ir tik būtiski ikdienas darbā speciālajās izglītības iestādēs. Kopumā kursu saturs tika novērtēts kā teicams un labs. Arī lektoru profesionālā kompetence, uzstāšanās prasme, koleģiālā attieksme un saskarsmes kultūra ieguva atzinīgu vērtējumu.

RA MIC vadītāja Karīne LaganovskaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.