Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē (COVIDzīve) Nr. VPP-COVID-2020/1-0013

Otrdiena, 25. augusts, 2020
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas divu zinātnisko institūtu – Reģionālistikas zinātniskais institūts (REGI) un Biznesa un sabiedrības procesu izpētes institūts (BSPII) iesaistījušies VPP COVIDzīve pētījumā.

Dzīve ar COVID ir kas jauns mums visiem un visos līmeņos, no indivīda līdz valsts pārvaldes līmenim. Projekts  balstīts atziņā, ka šī situācija prasa jaunus sabiedrības pētīšanas un sociopolitisko procesu analizēšanas veidus. Projekta ietvaros ir izveidots jauns sadarbības modelis, kurā zinātnieki no dažādām institūcijām un no dažādām nozarēm veido jaunas zinātniskās grupas, kuras vieno nevis formāla piederība institūcijai, fakultātei, vai katedrai, vai arī vienai konkrētai nozarei, bet gan kopīga vīzija par to, kā rast jaunu pieeju tai vai citai sociālai parādībai.

Projekta mērķis ir iegūt jaunu – daudzslāņainu, sarežģītu, pretrunīgu, bet reālistisku – priekšstatu par to, kā Latvijas sabiedrība pārdzīvojusi ārkārtas situāciju, cik gatava tā ir turpmākai dzīvei ar COVID, un ko iespējams darīt, lai šo turpmāko dzīvi uzlabotu visdažādākajām sociālajām grupām.

Rīgas Stradiņa Universitāte ir zinātniskā konsorcija vadošā institūcija, kas sadarbojas ar zinātniekiem no Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas, Vidzemes Augstskolas, un Elektronikas un Datorzinātņu Institūta. Katru darba grupu veido pētnieki no dažādām institūcijām, kas ļauj visefektīvāk apvienot unikālu pieredzi, zināšanas, resursus, un datus ar mērķi rast atbildes uz tiem jaunajiem jautājumiem, kurus mums šobrīd uzdod jaunā dzīve ar COVID.

RTA REGI pētnieki darbojas un vada darba paku Nr.6 Izglītības transformācija: COVID -19 sekas un iespējamie risinājumi”, kuras mērķis ir izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem izglītības transformācijas jomā Latvijā tradicionālo, digitālo un sociālo kompetenču attīstībai. RTA pētnieki strādā pie dažādu  digitālo mācību platformu funkcionalitātes novērtējuma izpētes vispārējā, t.sk. pirmskolas izglītībā. esošās situācijas un starptautiskās labās prakses izvērtējuma, lai identificētu vajadzības pirmskolas un vispārējās izglītības pedagogu digitālās prasmes attīstībai. Veicot anketēšanu, piedaloties fokusgrupu diskusijās tiks izstrādāti priekšlikumi grupas ziņojumam par izglītības nozares digitālo transformāciju izglītības plānotājiem un visu līmeņu izglītībai ( pirmskola, vispārējā izglītība, augstākā izglītība) saistībā ar digitalizācijas un e-risinājumu izmantošanu studiju procesā elastīga un studentcentrēta izglītības procesa nodrošināšanai un īstenošanai.

RTA BSPPI pētnieki projekta ietvaros tiks iesaistīti darba pakā Nr.2 “Pārmaiņas darba tirgū un nodarbinātības struktūrās, jaunā loģika sociālo pakalpojumu sniegšanā”, kur analizēs pārmaiņas nodarbinātībā gan no darba ņēmēja, gan no darba devēja skatupunkta, it īpaši tajos aspektos, kurus ierobežojumi un pāriešana uz attālināto darbu ir skarusi visvairāk. Projekta rezultātā tiks sagatavots ziņojums par dažādu sociāli demogrāfisko grupu darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā. Kā arī tiks sagatavots izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā vai normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi (tostarp attālinātā darbā) COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu  apstākļos.

Savukārt, RTA BSPPI pētnieki, kas tiks iesaistīti darba pakā Nr.4 “Profesionālie un sociālie mēdiji un to auditorijas, aktīvisti un brīvprātīgie, žurnālistika un veselības komunikācija COVID-19 krīzes laikā” izvērtēs sabiedrības medijpratības līmeni un noturību pret dezinformāciju, pētīs mediju satura ietekmi uz uzvedību, analizēs sabiedrības reakcijas un viedokļus par krīzes situāciju, par valstī noteiktajiem ierobežojumiem, par publiski izskanējušajiem viedokļiem un paziņojumiem, izmantojot arī mākslīgā intelekta metodes, lai pētītu interneta ziņu portālu saturu un to komentārus, kā arī dažādas brīvprātīgo un sociālās iniciatīvas internetā, kā, piemēram, kustība Paliec mājās. Rezultātā tiks sagatavots izvērtējums par informācijas efektivitāti, mērķa grupu informēšanai atbilstošāko informācijas kanālu un veidu izvēli, kā arī sniegti priekšlikumi par optimālākajiem dažādu sabiedrības grupu informēšanas veidiem un kanāliem, viltus ziņu novēršanu, balstoties uz COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā veiktā informatīvā un metodiskā atbalsta novērtējumu.  

Sīkākā informācija ir pieejama šeit https://www.rsu.lv/projekts/dzive-ar-covid-19



Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.