RTA lektore RMDV kvalifikācijas eksāmenā vērtē audzēkņu radītās apģērbu kolekcijas

Pirmdiena, 29. Jūnijs

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska, kura ir studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” direktore un studiju virziena “Ražošana un pārstrāde” vadītāja, projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) laikā stažējas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā (RMDV), gūstot nozīmīgu pieredzi. S. Mežinskas mentore ir RMDV Apģērbu dizaina programmas skolotāja Skaidrīte Romančuka, un, kā jau ierasts RTA, arī šajā skolā Apģērbu dizaina programmas audzēkņiem ikdiena aizrit radoša un daudzveidīgām aktivitātēm piepildīta.

“Februārī un martā vairāki audzēkņi gatavojās Valsts konkursa  Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem 2019./2020. mācību gadā  II kārtai. Konkursa mērķis bija apzināt profesionālās kultūrizglītības sistēmas tālākās attīstības vajadzības un iespējas apģērbu dizaina jomā un modes industrijā. Dalībniekiem bija uzdots mājasdarbs: plecģērba izveide atbilstoši tēmai „Efektīvais kvadrāts”, ņemot vērā radošā darba nosacījumus. Uzdevums dalībniekiem II kārtā Liepājā bija radīt neordināru tērpu, kas veidots no mikrofibras materiāla un veltīts Liepājas jubilejai (iedvesmas avots – video un mūzika). Izvirzītie autori  demonstrēja  savus mājasdarbus modes skatē 2020. gada 11. martā pasākumā ”20 MOD 20” koncertzālē “Lielais dzintars”. Konkursa rezultātā tika sekmēta izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu zināšanu un prasmju pilnveide, strādājot apģērbu un aksesuāru dizaina jomā, kā arī tika izvērtēta audzēkņu prasme pielietot mācību procesā iegūto pieredzi praksē,” stāsta S. Mežinska.

Savukārt 2020. gada 16. jūnijā notika kvalifikācijas eksāmens Apģērbu dizaina izglītības programmā, RTA lektore S. Mežinska tika aicināta būt par komisijas priekšsēdētāja vietnieci (komisijas priekšsēdētāja – Latvijas Mākslas akadēmijas Modes mākslas katedras vadītāja Māra Binde). Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana notika Latgales Kultūrvēstures muzejā, darbus aizstāvēja astoņi izglītojamie.

“Profesionālās kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no teorētiskās un praktiskās daļas. Kvalifikācijas darba teorētiskās daļas saturā bija: izvēlētās apģērbu kolekcijas tēmas, ierosmes avotu apraksts, aktualitātes pamatojums; darba mērķi un uzdevumi; apģērbu kolekcijas analogu izpēte – siluets, krāsa, detaļas; stilistikas izpēte un pamatojums, kultūrvēsturiskās atsauces; kolekcijas raksturojums – estētiski mākslinieciskais risinājums, funkcionalitāte, patērētājs un cenu grupa un tai atbilstošu materiālu un tehnoloģiju izvēle; darba gaitas apraksts, pielietošanas tehnoloģijas, tehnisko risinājumu pamatojums, darba un materiālu izmaksu aprēķins; pielikumi, kas atspoguļo darba procesu, fotofiksācijas, skices, gatavās apģērbu kolekcijas fotogrāfijas. Apģērbu kolekcija, kas sastāv vismaz no pieciem apģērbu komplektiem,” stāsta RTA lektore.

S. Mežinska uzsver, ka ļoti konkrēti un detalizēti notika arī vērtēšana: “Teorētiskās daļas vērtēšanas kritēriji bija: mērķa un uzdevumu formulējums, darba struktūras un noformējuma atbilstība, terminu, valodas, informācijas avotu lietojums, apģērba kolekcijas raksturojums, stilistikas pamatojums, analogu izpēte un analīze, darba procesa apraksts, darba rezultātu analīze un secinājumi, darba procesa un kolekcijas atspoguļojums pielikumos. Praktiskās daļas vērtēšanas kritēriji bija: projekta darba idejas aktualitāte, stilistika, jaunrade; projekta darba estētiskais un tehniskais risinājums. Apģērbu kolekcijas prezentācijas un prezentācijas materiālu vērtēšanas kritēriji bija: apģērbu kolekcijas funkcionalitāte un atbilstība lietotājam; apģērbu kolekcijas estētiskais risinājums: stilistiskais risinājums modes skatē; tehniskā risinājuma kvalitāte. Tika vērtēta arī darba sarežģītības pakāpe un apjoms, kā arī mutiskā prezentācija, prasme sniegt atbildes uz jautājumiem.”

Kā stāsta S. Mežinska, tad kopumā tika uzrādīti ļoti labi rezultāti, izstrādātas radošas un stilistiski atšķirīgas apģērbu kolekcijas, jau kolekciju nosaukumi, piemēram, “Paralēles”, “Metamorfozes”, “Valence”, liecināja par audzēkņu filosofisku un konceptuālu skatījumu kolekcijas dizaina izstrādē. Audzēkņu darbi ir apskatāmi izstādē Latgales Kultūrvēstures muzejā.

RTA lektore atzīst, ka šī iespēja – projekta laikā stažēties skolā – sniedz ļoti nozīmīgu pieredzi, jo var salīdzinoši novērtēt atšķirīgiem izglītības līmeņiem izvirzītās profesionālās kvalifikācijas prasības.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Kaspara Ratnieka foto

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu