Licencēta akadēmiskā bakalaura studiju programma "Biznesa vadība"

Ceturtdiena, 14. maijs, 2020
No 2019. gada 1.aprīļa Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) ir uzsākta ESF projekta Nr.8.2.1.0/18/A/016 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana RTA studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” realizācija. Projekta garums ir 36 mēneši.

Projekta ietvaros ir paredzēts konsolidēt un attīstīt RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātē īstenotās studiju programmas, t. i., slēdzot 3 akadēmiskās bakalaura studiju programmas studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” (“Tehnoloģiju un inovāciju vadība”, “Vadības zinātne” un “Viesmīlības vadība”) un uz to bāzes izveidojot jaunu mūsdienu prasībām atbilstošu akadēmisko bakalaura studiju programmu “Biznesa vadība”, kā arī sadarbībā ar Ruses Angela Kančeva Universitāti (RAKU, Bulgārija) projekta ietvaros ir plānots izstrādāt, licencēt un aprobēt kopīgo doktora studiju programmu “Lāzertehnoloģijas”.

2020. gada 27. februārī akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” AIKA licencēšanas ekspertu vizītes laikā RTA tika organizēta tikšanās ar RTA vadību, administratīvā personāla un studējošo pārstāvjiem, studiju programmas direktoru un projekta vadītāju, lai pārrunātu ar programmas izstrādi un paredzamo realizēšanu saistītos jautājumus un sniegtu savu vīziju par plānoto studiju procesu izstrādātās programmas ietvaros. 2020. gada 25. martā tika saņemts pozitīvs AIKA lēmums par akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” licencēšanu.

Uzsākot studiju procesu, 2020. gada rudens semestra garumā ir plānota akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” aprobācija, projekta ietvaros piesaistot 3 studiju procesa novērtēšanas ekspertus no akadēmiskās, uzņēmējdarbības un studentu vides. Aprobācijas ekspertu atzinumi tiks ņemti vērā, lai pilnveidotu studiju procesu atbilstoši ekspertu ziņojumam.

Savukārt kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” izstrādes procesā piesaistītie eksperti ir izstrādājuši studiju programmas konceptuālo saturu, iezīmējot studiju programmas struktūru, apjomu un saturu, ņemot vērā līdzīgou doktora studiju programmu īstenošanas labās prakses piemērus Korūnas Universitātē Spānijā (The University of Coruña), Karlsrūes Tehnoloģiskajā Institūtā Vācijā (Karlsruhe Institute of Technology), kā arī balstoties uz RTA doktora studiju programmas “Sociotehnisko sistēmu modulēšana” un RAKU doktora studiju programmu īstenošanas pieredzi.

Pavasara sākumā kopīgās doktora studiju programmas “Lāzertehnoloģijas” studiju kursu materiālu izstrādes eksperti pabeiguši studiju kursu materiālu izstrādi visos studiju programmā iekļautajos studiju kursos. Līdz 2020. gada maija beigām AIKA tiks iesniegta licencēšanas dokumentu pakete licences piešķiršanai. Licences piešķiršanas gadījumā 2020. gada rudens semestrī šajā studiju programmā ir plānots uzsākt studiju procesu, projekta ietvaros piesaistot 5 studiju procesa novērtēšanas ekspertus no ārzemēm. Aprobācijas process notiks visa 2020./2021. studiju gada laikā.

PDF Licence

 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.